รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา317222 : การผลิตงานหนังสือพิมพ์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240606103 นางสาวจีราภรณ์ นมัสโก นิเทศศาสตร์10
2 6240606104 นางสาวชรินทร์รัตน์ หวานสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
3 6240606105 นางสาวณัฐพร บูรพากุล นิเทศศาสตร์10
4 6240606106 นางสาวดวงพร ดีสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
5 6240606107 นางสาวนันทพร ฮะไชโย นิเทศศาสตร์10
6 6240606108 นางสาวนุชจรี เกื้อกระโทก นิเทศศาสตร์10
7 6240606109 นางสาวพรวิภา สังข์สุข นิเทศศาสตร์10
8 6240606110 นางสาวพวงผกา แหนกลาง นิเทศศาสตร์10
9 6240606114 นางสาววรดา กลมค้างพลู นิเทศศาสตร์10
10 6240606115 นางสาวศรุตา กุศลสร้าง นิเทศศาสตร์10
11 6240606116 นางสาวสมิตานัน จาสดี นิเทศศาสตร์10
12 6240606117 นายกานต์ชนินท์ เกศกุลรุ่งโรจน์ นิเทศศาสตร์10
13 6240606118 นายเกียรติยศ เกิดมงคล นิเทศศาสตร์10
14 6240606121 นายณัฐวัฒน์ ภูศรีเทศ นิเทศศาสตร์10
15 6240606122 นายทินกฤต ซิ้มเจริญ นิเทศศาสตร์10
16 6240606123 นายธนพล สระกลาง นิเทศศาสตร์10
17 6240606124 นายธนาคาร ชื่นใจ นิเทศศาสตร์10
18 6240606126 นายบฤงกฤษฎ์ พิทยาวิวัฒน์กุล นิเทศศาสตร์10
19 6240606127 นายพลฤทธิ์ พรหมงาม นิเทศศาสตร์10
20 6240606129 นายมหาดไทย เรืองอำนวย นิเทศศาสตร์10
21 6240606130 นายวรนารถ บุญโจม นิเทศศาสตร์10
22 6240606133 นายชญาภา ทิศภูมี นิเทศศาสตร์10
23 6240606201 นางสาวกรกมล อัศวเดชาชาญยุทธ์ นิเทศศาสตร์10
24 6240606203 นางสาวจุฑามาศ พานา นิเทศศาสตร์10
25 6240606208 นางสาวพรทิวา เข็มเพชร นิเทศศาสตร์10
26 6240606209 นางสาวพรหทัย ประทุมแสง นิเทศศาสตร์10
27 6240606215 นางสาวศศิกานต์ ไชยคุณ นิเทศศาสตร์10
28 6240606216 นางสาวสุวนีย์ มิโนทานัง นิเทศศาสตร์10
29 6240606217 นายกิตติทัต โรจนถิรปรีดา นิเทศศาสตร์10
30 6240606220 นายณัฐชา รัศมีจรัสกุล นิเทศศาสตร์10
31 6240606233 นายสิรภพ พันธุ์เทศ นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123