รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา317222 : การผลิตงานหนังสือพิมพ์
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6040606423 นายชยาภัทร มะเริงสิทธิ์ นิเทศศาสตร์10
2 6240606125 นายธาดาพงค์ ขอนพุดซา นิเทศศาสตร์10
3 6240606128 นายภัทรพล มุ่งฝอยกลาง นิเทศศาสตร์10
4 6240606131 นายวีรยุทธ กล้วยกลาง นิเทศศาสตร์10
5 6240606202 นางสาวกัญญารัตน์ คงสมภักตร์ นิเทศศาสตร์10
6 6240606204 นางสาวณัชยาภรณ์ จันทรภูมิ นิเทศศาสตร์10
7 6240606210 นางสาวพัทธ์ธีรา เกิดทองพูล นิเทศศาสตร์10
8 6240606211 นางสาวมัชฌิมา ศรีเสริม นิเทศศาสตร์10
9 6240606212 นางสาวยุวดี หวัดสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
10 6240606213 นางสาวลลิตา นามนาเมือง นิเทศศาสตร์10
11 6240606214 นางสาววัชราภัทร สายเชื้อ นิเทศศาสตร์10
12 6240606218 นายจักรพันธ์ สายสุวรรณ นิเทศศาสตร์10
13 6240606219 นายฐิติศักดิ์ เตียงชัยภูมิ นิเทศศาสตร์10
14 6240606222 นายทินรัตน์ บุญเอก นิเทศศาสตร์10
15 6240606224 นายธนิสร สังข์ด่านจาก นิเทศศาสตร์10
16 6240606225 นายทิพย์รดา อนันต์จินดาโชค นิเทศศาสตร์10
17 6240606226 นายบุญฤทธิ์ ประจง นิเทศศาสตร์10
18 6240606228 นายภูมินทร์ สีเมืองเบ้า นิเทศศาสตร์10
19 6240606231 นายศุภกร เจิมกลาง นิเทศศาสตร์10
20 6240606234 นายอภิชัย อาจพงษา นิเทศศาสตร์10
21 6240606235 นายศุภชัย สงค์น้อย นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123