รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา317232 : การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6340606101 นางสาวกัญฑิชา จาง นิเทศศาสตร์10
2 6340606102 นางสาวกัลยรัตน์ คงยิ่ง นิเทศศาสตร์10
3 6340606103 นางสาวเกณิกา คำนึงผล นิเทศศาสตร์10
4 6340606104 นางสาวจันทกานต์ รอดกลาง นิเทศศาสตร์10
5 6340606106 นางสาวจุฬารัตน์ วีระบุรุษ นิเทศศาสตร์10
6 6340606108 นางสาวชลลดา อบอุ่น นิเทศศาสตร์10
7 6340606110 นางสาวฐิดาพร เด่นอนุสรณ์ นิเทศศาสตร์10
8 6340606113 นางสาวนันทวรรณ ไกรอ่ำ นิเทศศาสตร์10
9 6340606114 นางสาวน้ำผึ้ง ปวงคำ นิเทศศาสตร์10
10 6340606115 นางสาวปัทสรา ละออศรี นิเทศศาสตร์10
11 6340606118 นางสาวภัทรวดี พรมพะเนา นิเทศศาสตร์10
12 6340606119 นางสาวรักษิตา มะวังนุทูล นิเทศศาสตร์10
13 6340606122 นางสาวสุเบญจภา หลอดคำ นิเทศศาสตร์10
14 6340606123 นางสาวสุวนันท์ จันทุดม นิเทศศาสตร์10
15 6340606127 นายธิตินัท สิทธิพงษ์ นิเทศศาสตร์10
16 6340606128 นายนคร ค่ายสงคราม นิเทศศาสตร์10
17 6340606135 นายวาริท ธัญญวัฒน์ นิเทศศาสตร์10
18 6340606136 นายวิศว เลื่อนสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
19 6340606137 นายวุฒิภัทร ทันไธสง นิเทศศาสตร์10
20 6340606138 นายศตวรรษ ชาจอหอ นิเทศศาสตร์10
21 6340606141 นายอัมฤทธิ์ แผ้วสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123