รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา317341 : กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาด
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6340606202 นางสาวกุลนิษฐ์ แขนสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
2 6340606203 นางสาวเกศกนก ภาวจันทึก นิเทศศาสตร์10
3 6340606204 นางสาวจิตตินันท์ ทันใจ นิเทศศาสตร์10
4 6340606205 นางสาวเจติยา ศรีวงศ์ชัย นิเทศศาสตร์10
5 6340606207 นางสาวฐิติมา ทองเกลี้ยง นิเทศศาสตร์10
6 6340606208 จ่าสิบตรีหญิง นพวรรณ เพ่งผล นิเทศศาสตร์10
7 6340606209 นางสาวเบญจทิพย์ พิมพ์จันทร์ นิเทศศาสตร์10
8 6340606210 นางสาวปิยธิดา จอมเกาะ นิเทศศาสตร์10
9 6340606211 นางสาวพัชภรณ์ ปลั่งกลาง นิเทศศาสตร์10
10 6340606212 นางสาวภณสา ยนจอหอ นิเทศศาสตร์10
11 6340606214 นางสาววราภรณ์ ปั้นศิริ นิเทศศาสตร์10
12 6340606215 นางสาวศพิมพ์ณัฐ งิ้วใหญ่ นิเทศศาสตร์10
13 6340606217 นางสาวศิโรรัตน์ คำอาสา นิเทศศาสตร์10
14 6340606218 นางสาวศุภสิรินทร์ พยัคฆนิธิ นิเทศศาสตร์10
15 6340606219 จ่าสิบตรีหญิง สุรัสสา พงษ์สว่าง นิเทศศาสตร์10
16 6340606220 นางสาวสุวรรณรัตน์ พัดมา นิเทศศาสตร์10
17 6340606222 นายคุณาณล พิจารณ์ นิเทศศาสตร์10
18 6340606223 นายชลทิศ อินทโส นิเทศศาสตร์10
19 6340606225 นายณัฐพงษ์ รักษาศรี นิเทศศาสตร์10
20 6340606226 นายณัฐวัฒน์ สิงห์วิสุทธิ์ นิเทศศาสตร์10
21 6340606230 นายธีระศักดิ์ สระปัญญา นิเทศศาสตร์10
22 6340606231 นายปณวัตร ประเทศ นิเทศศาสตร์10
23 6340606233 นายปัณณวรรธ เข้มขัน นิเทศศาสตร์10
24 6340606234 นายพีรพัฒน์ แจ่มประถม นิเทศศาสตร์10
25 6340606235 นายภาคภูมิ กุนอก นิเทศศาสตร์10
26 6340606237 นายเมธาวิน คุ้มโห้ นิเทศศาสตร์10
27 6340606238 นายวรากร เรืองโรจน์ นิเทศศาสตร์10
28 6340606239 นายวัชรนนท์ เทพพรพิทักษ์ นิเทศศาสตร์10
29 6340606242 นายอภิสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ นิเทศศาสตร์10
30 6340606243 นายอาทิตย์ ขุมเกาะ นิเทศศาสตร์10
31 6340606244 นายเอกลักษณ์ ทิพย์เดโช นิเทศศาสตร์10
32 6340606245 นายเอกสิทธิ์ แก่นนาคำ นิเทศศาสตร์10
33 6340606246 นางสาวณัชชา เชิญกลาง นิเทศศาสตร์10
34 6340606247 นายคณิศร ยมชัยภูมิ นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123