รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา219311 : การเป็นวิทยากรกระบวนการ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440304101 นางสาวกัญญาณัฐ ชาญพิทยา การพัฒนาสังคม10
2 6440304102 นางสาวเกศรา หมั่นสาร การพัฒนาสังคม10
3 6440304103 นางสาวจารวี ทวีช่วยกุศล การพัฒนาสังคม10
4 6440304104 นางสาวจุฑาภัทร หนองแบก การพัฒนาสังคม10
5 6440304106 นางสาวชลลัดดา สวนไผ่ การพัฒนาสังคม10
6 6440304107 นางสาวชุตินันท์ แก้วกลาง การพัฒนาสังคม10
7 6440304108 นางสาวญานิษา เพียซ้าย การพัฒนาสังคม10
8 6440304109 นางสาวญาสุมินท์ จุฑามณี การพัฒนาสังคม10
9 6440304110 นางสาวฐาณิกา ไขสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
10 6440304111 นางสาวณัฐฐศศิ กัญฐกุลณัชธ์ การพัฒนาสังคม10
11 6440304112 นางสาวเนตรดาว พลศรี การพัฒนาสังคม10
12 6440304113 นางสาวปริชมน เถระปัญญา การพัฒนาสังคม10
13 6440304116 นางสาวพรรณวษา เปลื้องทุกข์ การพัฒนาสังคม10
14 6440304117 นางสาวพิมพ์ดารินทร์ ยศศักดิ์ การพัฒนาสังคม10
15 6440304118 นางสาวพิมพิกา เงียบกระโทก การพัฒนาสังคม10
16 6440304119 นางสาวพุทธรักษา ชำนาญศรี การพัฒนาสังคม10
17 6440304120 นางสาวภรณ์นับพรรณ วงษ์ภูธเรศ การพัฒนาสังคม10
18 6440304122 นางสาวภาวินี ถ่วงสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
19 6440304123 นางสาววริศรา วิชาจารย์ การพัฒนาสังคม10
20 6440304127 นางสาวศิริวรรณ ขาวหมื่นไว การพัฒนาสังคม10
21 6440304129 นางสาวสุกัญญา หักหาญ การพัฒนาสังคม10
22 6440304130 นางสาวสุทธิชา วงศ์บุดศรี การพัฒนาสังคม10
23 6440304132 นางสาวสุภัทรา น้ำดอกไม้ การพัฒนาสังคม10
24 6440304133 นางสาวสุรัสสา ล้อมกัน การพัฒนาสังคม10
25 6440304134 นางสาวอรุโณทัย โคตะนะ การพัฒนาสังคม10
26 6440304136 นายครรชิต อาบสุวรรณ์ การพัฒนาสังคม10
27 6440304137 นายจักรภัทร วัชระวงศ์ทองดี การพัฒนาสังคม10
28 6440304138 นายณัฐกรณ์ สิงห์ทน การพัฒนาสังคม10
29 6440304139 นายนภัสกร ซื่อสัตย์ การพัฒนาสังคม10
30 6440304140 นายนำโชค จิบสันเทียะ การพัฒนาสังคม10
31 6440304141 นายปกรณ์เกียรติ สิงห์ผักแว่น การพัฒนาสังคม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123