รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา402462 : เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6240201101 นางสาวกัญญาพัชร ศุภธีรเมธาสกุล เคมี10
2 6240201103 นางสาวกัญญาวีร์ วงค์ชัย เคมี10
3 6240201104 นางสาวจรัญญา ทอนกระโทก เคมี10
4 6240201105 นางสาวจันทิมา คำด้วง เคมี10
5 6240201106 นางสาวญาดา มณีโชติ เคมี10
6 6240201107 นางสาวธนิษฐา จรัสกาย เคมี10
7 6240201108 นางสาวเปรมฤดี แกมนาค เคมี10
8 6240201109 นางสาวยุวดี กลางประดิษฐ์ เคมี10
9 6240201110 นางสาววรรณวลี จิตจันทึก เคมี10
10 6240201112 นางสาวศศิธร ศรีทอง เคมี10
11 6240201113 นางสาวสุนิดา คำเขียว เคมี10
12 6240201114 นางสาวอโนชา วงค์ษา เคมี10
13 6240201115 นายณัฏฐกานต์ หมายสมกลาง เคมี10
14 6240201117 นายพิสิษฐ์ วรคันธ์ เคมี10
15 6240201119 นางสาวสุเพี๊ยะ ซอท เคมี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123