รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา201226 : คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์ 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440602101 นางสาวกรรณิกา อรมุล ทัศนศิลป์10
2 6440602105 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มกลาง ทัศนศิลป์10
3 6440602106 นางสาวสุภาพร เผือกชัยภูมิ ทัศนศิลป์10
4 6440602108 นายชัยวัฒน์ จันทร์ชู ทัศนศิลป์10
5 6440602109 นายธนบัตร คงเมือง ทัศนศิลป์10
6 6440602110 นายปรัชญ์ญา มูลหา ทัศนศิลป์10
7 6440602111 นายภานุเดช จั่วสันเทียะ ทัศนศิลป์10
8 6440602112 นายภูมิพัฒน์ สาคร ทัศนศิลป์10
9 6440602113 นายรัฐภูมิ จันทร์คง ทัศนศิลป์10
10 6440602115 นายวุฒิไกร รักษาชนม์ ทัศนศิลป์10
11 6440602116 นายศุภณัฐ บัวงาม ทัศนศิลป์10
12 6440602117 นายสรลักษณ์ ยลพัธน์ ทัศนศิลป์10
13 6440602119 นายอาเรียล ซาเลม ทัศนศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123