รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา202201 : การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440601101 นางสาวกฤษณา เงื่อนพิมาย นิเทศศิลป์10
2 6440601102 นางสาวกฤษติญา นิ่มนวล นิเทศศิลป์10
3 6440601103 นางสาวกัญญาณัฐ พาภักดี นิเทศศิลป์10
4 6440601104 นางสาวกิติมา เขียนโคกกรวด นิเทศศิลป์10
5 6440601106 นางสาวณัฏฐณิชา บุญมา นิเทศศิลป์10
6 6440601107 นางสาวปิยมาศ ศรีษะ นิเทศศิลป์10
7 6440601108 นางสาวพรทิพย์ หิรัญชาติ นิเทศศิลป์10
8 6440601109 นางสาวพรไพลิน ราชโนนเขวา นิเทศศิลป์10
9 6440601111 นางสาวพัสตราภรณ์ พลจันทึก นิเทศศิลป์10
10 6440601112 นางสาวเพ็ญนภา สมวงศ์ นิเทศศิลป์10
11 6440601113 นางสาวเพ็ญพิชชา คำสอน นิเทศศิลป์10
12 6440601115 นางสาวมินทร์ตรา ลำดวน นิเทศศิลป์10
13 6440601116 นางสาวลักษมน บุญเผย นิเทศศิลป์10
14 6440601117 นางสาวศุภสุตา กนกแก้ว นิเทศศิลป์10
15 6440601119 นางสาวสิริกัญญา ดอกพิกุล นิเทศศิลป์10
16 6440601120 นางสาวอาทิตยา แตงกระโทก นิเทศศิลป์10
17 6440601121 นางสาวอาภากร ตั้งอั้น นิเทศศิลป์10
18 6440601122 นางสาวอินทิรา น้อยกลาง นิเทศศิลป์10
19 6440601123 นายเกริกพล คุณุทัย นิเทศศิลป์10
20 6440601124 นายเกียรติศักดิ์ ขาวเมืองน้อย นิเทศศิลป์10
21 6440601125 นายชลกานต์ การโคกกรวด นิเทศศิลป์10
22 6440601126 นายชัยวัฒน์ ชำนาญในเมือง นิเทศศิลป์10
23 6440601127 นายณรงค์ พวงมาลี นิเทศศิลป์10
24 6440601129 นายนันทชัย มอมขุนทด นิเทศศิลป์10
25 6440601130 นายปิยพัฒน์ นาอินตา นิเทศศิลป์10
26 6440601131 นายพิทักษ์ บวกโพธิ์ นิเทศศิลป์10
27 6440601132 นายเพิ่มพล เจริญศิริ นิเทศศิลป์10
28 6440601133 นายภูมินทร์ จินารักษ์ นิเทศศิลป์10
29 6440601134 นายรัฐกร หล่อนกลาง นิเทศศิลป์10
30 6440601135 นายฤทธิชัย จินตวร นิเทศศิลป์10
31 6440601136 นายวีรภัทร สังข์ธาดา นิเทศศิลป์10
32 6440601137 นายศิลปกร ชัยวรรณสถิตย์ นิเทศศิลป์10
33 6440601138 นายศุภวัทน์ จงนบกลาง นิเทศศิลป์10
34 6440601139 นายสิทธิโชค โพธิ์วิเศษ นิเทศศิลป์10
35 6440601140 นายอัครพล คำชัย นิเทศศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123