รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา202442 : สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240801101 นางสาวชนัดดา พิมโอก นิเทศศิลป์10
2 6240801102 นางสาวเกลวรินทร์ ศิลปะ นิเทศศิลป์10
3 6240801103 นางสาวชนิกานต์ ฤาษี นิเทศศิลป์10
4 6240801104 นางสาวชุดาพันธ์ ขันสันเทียะ นิเทศศิลป์10
5 6240801105 นางสาวญาณิศา สุภาอ้วน นิเทศศิลป์10
6 6240801106 นางสาวภิญญดา จิกกระโทก นิเทศศิลป์10
7 6240801107 นางสาวภิญญารัตน์ เคนานัน นิเทศศิลป์10
8 6240801108 นางสาวมุกดา นะทะศิริ นิเทศศิลป์10
9 6240801109 นางสาวยลภัทร รัตนสมบัติ นิเทศศิลป์10
10 6240801112 นายธนโชติ อินทรมาตย์ นิเทศศิลป์10
11 6240801114 นายนรพนธ์ พลสมบัติ นิเทศศิลป์10
12 6240801116 นายศตวรรษ หาโชค นิเทศศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123