รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา227124 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานภาษาไทย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6140307311 นางสาวธัญวรรณ แสงเนตร ไทย40
2 6440301101 นางสาวกัลยรัตน์ ศิลปานนท์ ไทย10
3 6440301102 นางสาวคีตภัทร พันวอ ไทย10
4 6440301103 นางสาวจุฑาทิตย์ สุภา ไทย10
5 6440301104 นางสาวชมลวรรณ ชาญชาติ ไทย10
6 6440301105 นางสาวชัชฎาภรณ์ เข็มแก้ว ไทย10
7 6440301106 นางสาวณัฏฐ์ชญา แหวดกลาง ไทย10
8 6440301107 นางสาวทิฆัมพร ดงกระโทก ไทย10
9 6440301109 นางสาวธิดารัตน์ คนไว ไทย10
10 6440301110 นางสาวนงคราญ เพียซ้าย ไทย10
11 6440301111 นางสาวนภัส วิเศษเนตร ไทย10
12 6440301112 นางสาวนัทธกานต์ นูพลกรัง ไทย10
13 6440301114 นางสาวปรารถนา บุตมาตร ไทย10
14 6440301115 นางสาวปริชญา อ่องสันเทียะ ไทย10
15 6440301116 นางสาวปรีญารัตน์ เหิมขุนทด ไทย10
16 6440301118 นางสาวพิชญาภัค แนวดี ไทย10
17 6440301121 นางสาวมินตรา โกสันเทียะ ไทย10
18 6440301122 นางสาวเมศิณี ช่วยโชติ ไทย10
19 6440301123 นางสาวยูฟ่า ยุทธกลาง ไทย10
20 6440301124 นางสาวรัตนาวดี เดือนกระโทก ไทย10
21 6440301125 นางสาววรัญญา พันมหา ไทย10
22 6440301126 นางสาววาสนา เตยโพธิ์ ไทย10
23 6440301127 นางสาววิมลศิริ ศรีคำเวียง ไทย10
24 6440301128 นางสาวศรุตยา ธีระวัฒนะกิตติ ไทย10
25 6440301129 นางสาวศิริลักษณ์ ด่วนทับรัมย์ ไทย10
26 6440301130 นางสาวสกุลกาญจน์ พร้อมพรั่ง ไทย10
27 6440301131 นางสาวสมฤดี ทรัพย์สูงเนิน ไทย10
28 6440301132 นางสาวสุภาพร ด่านอุด ไทย10
29 6440301133 นางสาวสุรัชนา พันธ์พรม ไทย10
30 6440301134 นางสาวโสรยา เอไธสง ไทย10
31 6440301135 นางสาวอนัญพร ช่วยปานพะเนา ไทย10
32 6440301136 นางสาวอนุธิดา เลิศไธสง ไทย10
33 6440301137 นางสาวอภิรญา ดันนอก ไทย10
34 6440301138 นางสาวอริสา พวงสันเทียะ ไทย10
35 6440301139 นางสาวอินทิรา โสภณเกษมวชิร ไทย10
36 6440301140 นายนัฐวุฒิ กิ่งพุทรา ไทย10
37 6440301141 นางสาวดวงมณี คีรีกลาง ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123