รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา227320 : การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340307101 นางสาวกนกวรรณ สำโลงลุน ไทย10
2 6340307102 นางสาวจิรารัตน์ คำใสย์ ไทย10
3 6340307103 นางสาวจุฑามาศ คอนจำนงค์ ไทย10
4 6340307104 นางสาวชลธิชา อ่างนิลพันธ์ ไทย10
5 6340307106 นางสาวถิรดา เกื้อหนุน ไทย10
6 6340307107 นางสาวนนทวดี เรืองเจริญ ไทย10
7 6340307108 นางสาวนัททริกา โปทา ไทย10
8 6340307109 นางสาวนันทริดา มณีล้ำ ไทย10
9 6340307111 นางสาวบัณฑิตา เชยสระน้อย ไทย10
10 6340307112 นางสาวปณิดา ดิเรกโชค ไทย10
11 6340307113 นางสาวปิยภัทร ศังขจันทรานนท์ ไทย10
12 6340307114 นางสาวพรพิลัย แพงไธสง ไทย10
13 6340307115 นางสาวพิศชาภรณ์ ฆ้องนอก ไทย10
14 6340307116 นางสาวรสสุคนธ์ พลราชม ไทย10
15 6340307117 นางสาวรัตนาวดี ไวแก้วสูนย์ ไทย10
16 6340307118 นางสาวลดาวัลย์ วันละดา ไทย10
17 6340307120 นางสาววรันธร ภิรมย์ราช ไทย10
18 6340307121 นางสาววริศรา ตาชัยภูมิ ไทย10
19 6340307122 นางสาววิชุดา พรมบุตร ไทย10
20 6340307123 นางสาวศิริกานต์ ชาวสวน ไทย10
21 6340307124 นางสาวศิริประภา จำปาดวง ไทย10
22 6340307125 นางสาวสุทธิดา เดชา ไทย10
23 6340307126 นางสาวสุภาพร ทับทิมกลาง ไทย10
24 6340307127 นางสาวอรปรียา มิตรกระโทก ไทย10
25 6340307128 นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ไทย10
26 6340307129 นายจิรสิน ทาน้อย ไทย10
27 6340307130 นายธีรเดช อกนิษฐ์ ไทย10
28 6340307131 นายสิทธิพร สมหาญ ไทย10
29 6340307132 นายอลงกรณ์ ไชยสงค์ ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123