รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา227320 : การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240307140 นางสาวพรรณ์ภษา บุตรเจริญ ไทย10
2 6340307201 นางสาวจินต์จุฑา สาคร ไทย10
3 6340307202 นางสาวจิฬาภรณ์ วันสา ไทย10
4 6340307203 นางสาวชลธิชา พินจันทึก ไทย10
5 6340307205 นางสาวณัฐฐินันท์ เเสนใหม่ ไทย10
6 6340307206 นางสาวธมลวรรณ ยี่สันเทียะ ไทย10
7 6340307207 นางสาวนภัสวรรณ ตลับทอง ไทย10
8 6340307208 นางสาวนันทนา เสียมกำปัง ไทย10
9 6340307209 นางสาวนันทิชา อยู่โยธา ไทย10
10 6340307210 นางสาวน้ำทิพย์ กุลสำโรง ไทย10
11 6340307211 นางสาวบุษราคัม ด่านกระโทก ไทย10
12 6340307212 นางสาวปรารถนา เรือนไทย ไทย10
13 6340307213 นางสาวพรญาณี สีมาโลฤทธิ์ ไทย10
14 6340307214 นางสาวพัฒนพร ลิอินทร์ ไทย10
15 6340307216 นางสาวรัตติกาล ภูแก้ว ไทย10
16 6340307217 นางสาวรัติกร ชูรัตน์ ไทย10
17 6340307218 นางสาววณัชพร ศิรินอก ไทย10
18 6340307219 นางสาววรรษมล ประสาร ไทย10
19 6340307220 นางสาววราภรณ์ ประเสริฐพงษ์ ไทย10
20 6340307221 นางสาววิชุดา ถนัดหมอ ไทย10
21 6340307222 นางสาวศรีสุดา ยุบลไสย ไทย10
22 6340307223 นางสาวศิรินุช กิ่งนอก ไทย10
23 6340307224 นางสาวศิริพร นาเพีย ไทย10
24 6340307225 นางสาวสุพิชญา ชัยปัญหา ไทย72
25 6340307226 นางสาวสุวิมล แดงฉิมพลี ไทย10
26 6340307227 นางสาวอรพิน เมินเเก้ว ไทย10
27 6340307228 นางสาวอาริสา แปรโคกสูง ไทย10
28 6340307229 นายชาคริต เเสนธิ ไทย10
29 6340307230 นายภัครพงษ์ ธรณี ไทย10
30 6340307231 นายอติชาติ หาญชะนะ ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123