รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207252 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340305201 นางสาวกัญญาวีร์ คำศรี อังกฤษธุรกิจ10
2 6340305202 นางสาวกิตติญาภรณ์ จ่อยครบุรี อังกฤษธุรกิจ10
3 6340305204 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง อังกฤษธุรกิจ10
4 6340305205 นางสาวญาสุมินทร์ คัดปัญญา อังกฤษธุรกิจ10
5 6340305206 นางสาวณิชกุล เที่ยงดี อังกฤษธุรกิจ10
6 6340305207 นางสาวดวงกมล ศรีโคตร อังกฤษธุรกิจ10
7 6340305208 นางสาวทิพรดา ถิ่นสอน อังกฤษธุรกิจ10
8 6340305209 นางสาวธัญเรศ ไสยาสน์ อังกฤษธุรกิจ10
9 6340305210 นางสาวธัญสุดา ชื่นโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
10 6340305211 นางสาวน้ำทิพย์ อ้นพร้อม อังกฤษธุรกิจ10
11 6340305212 นางสาวปนัดดา สาริพันธุ์ อังกฤษธุรกิจ10
12 6340305213 นางสาวปรางค์ทิพย์ ผดุงเวียง อังกฤษธุรกิจ10
13 6340305214 นางสาวเปรมกมล ลาภกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
14 6340305215 นางสาวพรรณวษา หาญเสมอ อังกฤษธุรกิจ10
15 6340305216 นางสาวพัศสนันท์ ต้อยหมื่นไวย อังกฤษธุรกิจ10
16 6340305217 นางสาวมัฑณา เกษมพงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
17 6340305218 นางสาวยุภาวัลย์ ไผครบุรี อังกฤษธุรกิจ10
18 6340305220 นางสาวศรีประภา พงษ์พุทธรักษ์ อังกฤษธุรกิจ10
19 6340305221 นางสาวสิริยากร อินคำน้อย อังกฤษธุรกิจ10
20 6340305223 นางสาวสุภัสสรา เส็งนา อังกฤษธุรกิจ10
21 6340305224 นางสาวสุริมล นามพทาย อังกฤษธุรกิจ10
22 6340305225 นางสาวหัทยา เพชรประไพ อังกฤษธุรกิจ10
23 6340305226 นางสาวอรนลิน จรโคกกรวด อังกฤษธุรกิจ10
24 6340305227 นางสาวอัญรฎา ศักดีแสง อังกฤษธุรกิจ10
25 6340305228 นางสาวอารยา หมั่นกิจ อังกฤษธุรกิจ10
26 6340305229 นางสาวอุบลวรรณ อินทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
27 6340305232 นายชัชพงศ์ เจริญภาพ อังกฤษธุรกิจ10
28 6340305234 นายณัฐวุฒิ พันธ์ยาง อังกฤษธุรกิจ10
29 6340305235 นายนนทกานต์ ฉ่ำกลาง อังกฤษธุรกิจ10
30 6340305237 นายวศิน ถนอมพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
31 6340305238 นายสุรยุทธ วงษ์หมอก อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123