รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207364 : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240305103 นางสาวกัลยา นิสสัยดี อังกฤษธุรกิจ10
2 6240305104 นางสาวกุลธิดา ทิสุข อังกฤษธุรกิจ10
3 6240305105 นางสาวคารีน่า โบไดท อังกฤษธุรกิจ10
4 6240305106 จ่าสิบเอกหญิง จิราวรรณ บุญเสนาะ อังกฤษธุรกิจ10
5 6240305108 นางสาวชลิตา ศรีทะรัง อังกฤษธุรกิจ10
6 6240305109 นางสาวชัชชญาดา สวัสนที อังกฤษธุรกิจ10
7 6240305110 นางสาวณัฐริกา เพชรประไพ อังกฤษธุรกิจ10
8 6240305111 นางสาวณิชาพัฒน์ คำพิลา อังกฤษธุรกิจ10
9 6240305113 นางสาวนันทิชา พรานสุวรรณ์ อังกฤษธุรกิจ10
10 6240305114 นางสาวปรีชญา แก้วจริง อังกฤษธุรกิจ10
11 6240305115 นางสาวปัทมปาณี ตรงดี อังกฤษธุรกิจ10
12 6240305117 นางสาวพิชชาภรณ์ จัตุภัทรกุล อังกฤษธุรกิจ10
13 6240305118 นางสาวเพชรฤทัย เครือแก่นแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
14 6240305120 นางสาวรสรินทร์ บิลดิโตวา อังกฤษธุรกิจ10
15 6240305121 นางสาววนิษา เกลี้ยงค้างพลู อังกฤษธุรกิจ10
16 6240305122 นางสาววราภรณ์ ด้วงภูเขียว อังกฤษธุรกิจ10
17 6240305124 นางสาววิมลรัศมิ์ ศรีลาศักดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
18 6240305125 นางสาวศรินยา กุยแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
19 6240305126 นางสาวศุจิกา วังนุช อังกฤษธุรกิจ10
20 6240305127 นางสาวสุจิน รุ่งโรจน์ อังกฤษธุรกิจ10
21 6240305128 นางสาวสุนันทา แขมเกษม อังกฤษธุรกิจ10
22 6240305129 นางสาวสุพัตรา ลาภใหญ่ อังกฤษธุรกิจ10
23 6240305130 นางสาวสุภาดา แทบทาม อังกฤษธุรกิจ10
24 6240305132 นางสาวอนิศรา คำนาค อังกฤษธุรกิจ10
25 6240305133 นางสาวอรอุมา แช่มพุดซา อังกฤษธุรกิจ10
26 6240305134 นางสาวอริสรา หนูธรรมพะเนา อังกฤษธุรกิจ10
27 6240305135 นางสาวอุษณีย์ ใช้ฮวดเจริญ อังกฤษธุรกิจ10
28 6240305136 นายธนพงศ์ ปาณาราช อังกฤษธุรกิจ10
29 6240305138 นายภาณุวัฒน์ กลางสวัสดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
30 6240305238 นายวิศญ์มกร ชัยวิเศษ อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123