รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207364 : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240305101 นางสาวกชนิภา สีมานอก อังกฤษธุรกิจ10
2 6240305107 นางสาวชฎา ชนะภู อังกฤษธุรกิจ10
3 6240305116 นางสาวปิ่นมุก แพกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
4 6240305139 นายศิวดล ประวาระณา อังกฤษธุรกิจ10
5 6240305201 นางสาวกนกกร ติ่งสุวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
6 6240305202 นางสาวกรรณิการ์ ถากระโทก อังกฤษธุรกิจ10
7 6240305203 นางสาวกิตติยา บุญกลาง อังกฤษธุรกิจ10
8 6240305204 นางสาวเกวลิน สอนรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
9 6240305205 นางสาวจันจิรา จี่พิมาย อังกฤษธุรกิจ10
10 6240305206 นางสาวจุฑาวรรณ เต็มเมืองปัก อังกฤษธุรกิจ10
11 6240305207 นางสาวชลธิชา พันธุ์มี อังกฤษธุรกิจ10
12 6240305208 นางสาวช่อผกา หวังกลาง อังกฤษธุรกิจ10
13 6240305210 นางสาวณิชนันทน์ ลูกกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
14 6240305211 นางสาวทิวากร กลอนกลาง อังกฤษธุรกิจ10
15 6240305212 นางสาวนภาวรรณฐอร เนียมสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
16 6240305213 นางสาวปฐมาภรณ์ มาลารัตน์ อังกฤษธุรกิจ10
17 6240305214 นางสาวปวีณา ดอนปัญญา อังกฤษธุรกิจ10
18 6240305215 นางสาวปาจรีย์ หมั่นดี อังกฤษธุรกิจ10
19 6240305216 นางสาวพรทิพา ด้วงช้าง อังกฤษธุรกิจ10
20 6240305219 นางสาวภัทราภรณ์ ปอสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
21 6240305221 นางสาววรกมล พรมชมภู อังกฤษธุรกิจ10
22 6240305222 นางสาววลัยพร จันทาอ่อน อังกฤษธุรกิจ10
23 6240305223 นางสาววิภา สุขสงวน อังกฤษธุรกิจ10
24 6240305224 นางสาววิมลศิริ วิชัยยา อังกฤษธุรกิจ10
25 6240305227 นางสาวสุธิดา คล้ายคลึง อังกฤษธุรกิจ10
26 6240305228 นางสาวสุพัตรา เต้หนองเป็ด อังกฤษธุรกิจ10
27 6240305229 นางสาวสุพิชชา ไกรเนตร อังกฤษธุรกิจ10
28 6240305230 นางสาวสุภาพร พลวิเศษ อังกฤษธุรกิจ10
29 6240305231 นางสาวอชิรญา ขันแข็ง อังกฤษธุรกิจ10
30 6240305232 นางสาวอรอนงค์ ส่งศรี อังกฤษธุรกิจ10
31 6240305234 นางสาวอารียา ปกสันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
32 6240305235 นายกฤษฎา ปัตถา อังกฤษธุรกิจ10
33 6240305236 นายธรรมรัตน์ หอมกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
34 6240305237 นายพีระพัฒน์ เขียนพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123