รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210214 : การฟังและการพูดภาษาจีน 2
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240302101 นางสาวกชกร นนท์ขุนทด จีน10
2 6240302107 นางสาวจณิสตา สารวัตรอีด จีน10
3 6240302125 นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุวรรณ จีน10
4 6240302226 นางสาวสุนิษา เกื้อหนุน จีน10
5 6240302232 นายกีรติ ซื่อตรง จีน10
6 6440303201 นางสาวกัญจนาพร ถ้ำกลาง จีน10
7 6440303202 นางสาวเกศกนก จงฝากกลาง จีน10
8 6440303203 นางสาวจิดาภา นวลไชย จีน10
9 6440303204 นางสาวจิรภิญญา ครุฑวิชิต จีน10
10 6440303205 นางสาวชนัญชิดา สร้อยสังวาลย์ จีน10
11 6440303206 นางสาวญาดา สุธรรม จีน10
12 6440303207 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันทร์แก้ว จีน10
13 6440303209 นางสาวดวงกมล ปลื้มสุด จีน10
14 6440303210 นางสาวทิพรดา เพ็งชัยภูมิ จีน10
15 6440303211 นางสาวธันยพร ศรีโคตร จีน10
16 6440303212 นางสาวนภัสร แก้วประเสริฐ  จีน13
17 6440303213 นางสาวน้ำทิพย์ หุยขุนทด จีน10
18 6440303214 นางสาวปนัดดา ทองเสริม จีน10
19 6440303215 นางสาวพรทวี ทรงศักดิ์ราตรี จีน10
20 6440303216 นางสาวพัชรี เดชขุนทด จีน10
21 6440303217 นางสาวพัณณิตา แฝงตะคุ จีน10
22 6440303218 นางสาวพิมพร ปอดดี จีน10
23 6440303220 นางสาวภัทรภร พลพวง จีน10
24 6440303221 นางสาวริษารัช กลั่นทองสุข จีน10
25 6440303222 นางสาวไลลา อินทร์รักษา จีน10
26 6440303223 นางสาววิภา งามชัยเจริญ จีน10
27 6440303224 นางสาวศริณยา คำสืบ จีน10
28 6440303225 นางสาวศศิกาญจน์ จัดนอก จีน10
29 6440303226 นางสาวศุภลักษณ์ เร็วจันทึก จีน10
30 6440303227 นางสาวสายฝน นันขุนทด จีน10
31 6440303228 นางสาวสิรภัทร พยัคฆเดชสกุล จีน10
32 6440303230 นางสาวสุนิษา สามัคคี จีน10
33 6440303231 นางสาวสุภาพร หล้าบุญ จีน10
34 6440303232 นางสาวอริญา ทองสลับ จีน10
35 6440303233 นายณัฐวุฒิ เกิดกลาง จีน10
36 6440303235 นางสาวอรพิชชา ศิลปะ จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123