รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210314 : ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340302101 นางสาวกชมณี นาคเสน จีน10
2 6340302102 จ่าสิบตรีหญิง กนกพร ดอนเปตรง จีน10
3 6340302104 นางสาวกิตติญา เสนจันทร์ฒิไชย จีน10
4 6340302105 นางสาวกีรฏิประภา เตชะวณิช จีน10
5 6340302106 นางสาวจรรยพร ไตรผักแว่น จีน10
6 6340302107 นางสาวจิราวรรณ นาคดี จีน10
7 6340302108 นางสาวฎีกากร สุวรรณศิริ จีน10
8 6340302109 นางสาวณัฐพร เกียจโพธิ์ จีน10
9 6340302110 นางสาวธนัชพร ตุมดาวเรือง จีน10
10 6340302113 นางสาวปณิตา ภักดีจอหอ จีน10
11 6340302114 นางสาวปรายฟ้า ศรีวิลัย จีน10
12 6340302115 นางสาวปลายฟ้า พรหมสิทธิ์ จีน10
13 6340302116 นางสาวปิยะพร สุนขุนทด จีน10
14 6340302117 นางสาวพรไพลิน หงษ์รัตน์ จีน10
15 6340302118 นางสาวพิมพ์มาดา โพธิขำ จีน10
16 6340302119 นางสาวเขมจิรา อิสโร จีน10
17 6340302120 นางสาวแพรพลอย เที่ยงธรรม จีน10
18 6340302121 นางสาวยุวฉัตร เนหล้า จีน10
19 6340302125 นางสาวศุภสุตา ยิ้มสุข จีน10
20 6340302128 นางสาวสุนันทินี แทวกระโทก จีน10
21 6340302129 นางสาวสุภัชชา มุ่งปานกลาง จีน10
22 6340302130 นางสาวอณัญญา บุตรศรีภูมิ จีน10
23 6340302131 นางสาวอธิชา เซ็นต์นอก จีน10
24 6340302133 นางสาวอันธิกา ขวัญนนท์เดิม จีน10
25 6340302135 นายเกียรติศักดิ์ ตาเมือง จีน10
26 6340302136 นายปาณทัต ไปล่กระโทก จีน10
27 6340302137 นายพันธกานต์ มาริตเเตง จีน10
28 6340302138 นายสัณหณัฐ มีมัน จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123