รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210461 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240302201 นางสาวกนกพร แท่นทอง จีน10
2 6240302202 นางสาวกมลทิพย์ เผื่อนกลาง จีน10
3 6240302203 นางสาวกัญญาพัชร เมืองจันทึก จีน10
4 6240302204 นางสาวกาญจนาพร โคจำนงค์ จีน10
5 6240302205 นางสาวกุลณัฐ อ้อมทองหลาง จีน10
6 6240302208 นางสาวเจนจิรา กาละพันธ์ จีน10
7 6240302209 นางสาวชนาพร ศรีหาราช จีน10
8 6240302210 นางสาวชัญญาพร โชตินิกร จีน10
9 6240302211 นางสาวณัฏฐา แนบชิด จีน10
10 6240302212 นางสาวทักษอร พิมพ์วิจิตร จีน10
11 6240302213 นางสาวนภัสวรรณ วัชรบูรณพงษ์ จีน10
12 6240302214 นางสาวนุชิตา ดวงจันทึก จีน10
13 6240302216 นางสาวปาจรีย์ โตพังเทียม จีน10
14 6240302217 นางสาวพนิดารัตน์ ชุ่มสกุลวงศ์ จีน10
15 6240302218 นางสาวพราวรวี มั่นบุญมานะ จีน10
16 6240302219 นางสาวภัคจิรา มณีกัญญ์ จีน10
17 6240302220 นางสาวลภัสสรณ์ สายทองเดชากร จีน10
18 6240302221 นางสาววรันธร บุตรเงิน จีน10
19 6240302222 นางสาววิจิตราภรณ์ กองเกิด จีน10
20 6240302223 นางสาวศิริพร โคลงพิมาย จีน10
21 6240302224 นางสาวสุชัญญา อุน้อย จีน10
22 6240302225 นางสาวสุดารัตน์ ทรงจอหอ จีน10
23 6240302229 นางสาวอรสา พงษ์ญาติ จีน10
24 6240302230 นางสาวอัยดา ประทีปเมือง จีน10
25 6240302233 นายจิรวัฒน์ เรียบร้อย จีน10
26 6240302234 นายนครินทร์ กันดุล จีน10
27 6240302235 นายพงศธร มีแก้ว จีน10
28 6240302236 นายยุทธไกร หมั่นดี จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123