รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา512435 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6340705101 นางสาวชลิดา รุ้งพิมาย วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
2 6340705102 นางสาวฐาปนี แสนบัว วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
3 6340705103 นางสาวทิพย์ภาพร ถอยกระโทก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
4 6340705104 นางสาวพิมพิลาไร ชนะภัยยั่งยืน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
5 6340705105 นางสาวพิมมาดา พันธ์สวัสดิ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
6 6340705107 นางสาวสุดารัตน์ แผ่วสูงเนิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
7 6340705108 นายทักษิณ ธรณีสุวรรณ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
8 6340705109 นายธนวัฒน์ เลิศฤทธิ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
9 6340705111 นายเบญจ์ ปังสันเทียะ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
10 6340705112 นายปรเมต สมวงค์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
11 6340705115 นายภควัต อาจประจญ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
12 6340705116 นายภูวดล จำเนียรกูล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
13 6340705117 นายภูวนัย พานทอง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
14 6340705118 นายมณเฑียร ตนพรมรัมย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
15 6340705119 นายรัฐกิจ สันพงษ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
16 6340705120 นายวชิราวุฒิ ไทยยินดี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
17 6340705122 นายสิริพัฒน์ สุรเดช วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123