รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา402241 : ชีวเคมีพื้นฐาน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 6440801101 นางสาวกชนน ชัยฤทธิ์ไพบูลย์ สาธารณสุขชุมชน10
2 6440801102 นางสาวกุลวรรณวิจิตร ศิลา สาธารณสุขชุมชน10
3 6440801104 นางสาวจันทร์สุดา กุมภา สาธารณสุขชุมชน10
4 6440801105 นางสาวจุฑามาตย์ มิดชิด สาธารณสุขชุมชน10
5 6440801107 นางสาวณัฐฐาพร พระนูมัย สาธารณสุขชุมชน10
6 6440801108 นางสาวทวีพร มหาโพธิ์ สาธารณสุขชุมชน10
7 6440801112 นางสาวนิตยา สาระผล สาธารณสุขชุมชน10
8 6440801113 นางสาวเนตรปรียา พลทามูล สาธารณสุขชุมชน10
9 6440801114 นางสาวปนัดดา อุระ สาธารณสุขชุมชน10
10 6440801115 นางสาวปานิดา แห้วชิน สาธารณสุขชุมชน10
11 6440801116 นางสาวปิยวรรณ รวมทองหลาง สาธารณสุขชุมชน10
12 6440801117 นางสาวพณิตา ศรีจรัส สาธารณสุขชุมชน10
13 6440801118 นางสาวพักตร์จิรา แก้วกุดเลาะ สาธารณสุขชุมชน10
14 6440801119 นางสาวภาวิณี แรมฉิมพลี สาธารณสุขชุมชน10
15 6440801120 นางสาวมาติกา ไชยเทศ สาธารณสุขชุมชน10
16 6440801121 นางสาวรุ่งรุจี ยืนยิ่ง สาธารณสุขชุมชน10
17 6440801122 นางสาววรรณรินทร์ บุญภักดี สาธารณสุขชุมชน10
18 6440801123 นางสาวศศิกาญจน์ ชีวะวิโรจน์ สาธารณสุขชุมชน10
19 6440801124 นางสาวศิรินยา นาโคกสูง สาธารณสุขชุมชน10
20 6440801125 นางสาวสมฤทัย อติหฤทัยสุข สาธารณสุขชุมชน10
21 6440801126 นางสาวสิณินทร นวนเกตุ สาธารณสุขชุมชน10
22 6440801127 นางสาวสุดารัตน์ กิจกลาง สาธารณสุขชุมชน10
23 6440801128 นางสาวสุพรรษา แก้วจุมพล สาธารณสุขชุมชน10
24 6440801129 นางสาวแสงรวี แหยมแก้ว สาธารณสุขชุมชน10
25 6440801130 นางสาวอมาวศรี พิระชัย สาธารณสุขชุมชน10
26 6440801132 นางสาวอารยา สังข์ไทย สาธารณสุขชุมชน10
27 6440801133 นายจิรายุ จันวิสุข สาธารณสุขชุมชน10
28 6440801134 นายวิศรุต อินทร์แปลง สาธารณสุขชุมชน10
29 6440801135 นายอรรถพล นาราช สาธารณสุขชุมชน10
30 6440801201 นางสาวกานต์ญารัตน์ บุตรสะอาด สาธารณสุขชุมชน10
31 6440801202 นางสาวเกวลิน หว่านนา สาธารณสุขชุมชน10
32 6440801203 นางสาวคีตภัทร์ ชูรัตน์ สาธารณสุขชุมชน10
33 6440801204 นางสาวจารุวรรณ วงษ์แสน สาธารณสุขชุมชน10
34 6440801206 นางสาวฐิติยา ยอดนางรอง สาธารณสุขชุมชน10
35 6440801208 นางสาวธนพร ทัพดี สาธารณสุขชุมชน10
36 6440801209 นางสาวธัญยพร ม่วงศรี สาธารณสุขชุมชน10
37 6440801210 นางสาวธารธารา พัดจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
38 6440801212 นางสาวนุชนาฎ มีเคล้า สาธารณสุขชุมชน10
39 6440801213 นางสาวปณิดา นามวงษ์ สาธารณสุขชุมชน10
40 6440801214 นางสาวปลายฟ้า แก้วตา สาธารณสุขชุมชน10
41 6440801215 นางสาวปิยดา ทับขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
42 6440801217 นางสาวพรชนก ขอเหนี่ยวกลาง สาธารณสุขชุมชน10
43 6440801218 นางสาวพัชราภรณ์ พร้อมจิตร สาธารณสุขชุมชน10
44 6440801219 นางสาวมณีนุช อบภิรมย์ สาธารณสุขชุมชน10
45 6440801220 นางสาวรักษณาลี กลับสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
46 6440801221 นางสาวฤทรา เพียงโคกกรวด สาธารณสุขชุมชน10
47 6440801222 นางสาววริศรา ปะริเตนัง สาธารณสุขชุมชน10
48 6440801223 นางสาวศศิประภา แก้วอยู่ สาธารณสุขชุมชน10
49 6440801224 นางสาวศิริลักณ์ กุลวิเศษ สาธารณสุขชุมชน10
50 6440801225 นางสาวโสรญา จำปาทอง สาธารณสุขชุมชน10
51 6440801226 นางสาวสิริทิพย์ เหล็กมา สาธารณสุขชุมชน10
52 6440801227 นางสาวสุทธิกานต์ เพ็ชรจีนพะเนา สาธารณสุขชุมชน10
53 6440801228 นางสาวสุมินตรา ดองโพธิ์ สาธารณสุขชุมชน10
54 6440801229 นางสาวอนงค์พร ศิริโพคานนท์ สาธารณสุขชุมชน10
55 6440801231 นางสาวอรพินท์ ทองรักษ์ สาธารณสุขชุมชน10
56 6440801232 นางสาวอารยา อาษานอก สาธารณสุขชุมชน10
57 6440801233 นายธีรภัทร ผิวทอง สาธารณสุขชุมชน10
58 6440801235 นายอะสิกา สาระบัว สาธารณสุขชุมชน10
59 6440801301 นางสาวกิตติมา หาญกล้า สาธารณสุขชุมชน10
60 6440801302 นางสาวเกศกนก นิยันตัง สาธารณสุขชุมชน10
61 6440801303 นางสาวจันทกานต์ เหล่าศรี สาธารณสุขชุมชน10
62 6440801304 นางสาวจิรารัตน์ ตุ๋ยแก้วพะเนาว์ สาธารณสุขชุมชน10
63 6440801305 นางสาวชลธิชา นันกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
64 6440801306 นางสาวณัฎฐธิดา ฉ่างสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
65 6440801307 นางสาวดาหวัน ล้ำเลิศ สาธารณสุขชุมชน10
66 6440801308 นางสาวธัญญารัตน์ แจ่มกลาง สาธารณสุขชุมชน10
67 6440801309 นางสาวธันยกานต์ พยัคฆ์ สาธารณสุขชุมชน10
68 6440801310 นางสาวธิดารัตน์ กาดนอก สาธารณสุขชุมชน10
69 6440801311 นางสาวนันทวัน กางการ สาธารณสุขชุมชน10
70 6440801313 นางสาวปณิตา ศิริปรุ สาธารณสุขชุมชน10
71 6440801314 นางสาวปัณฑิตา สรศักดิ์ สาธารณสุขชุมชน10
72 6440801315 นางสาวปิยวรรณ เถรนอก สาธารณสุขชุมชน10
73 6440801316 นางสาวเปรมฤดี แคเขว้า สาธารณสุขชุมชน10
74 6440801317 นางสาวพรชิตา บุญสร้าง สาธารณสุขชุมชน10
75 6440801318 นางสาวพุธิตา เหิบขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
76 6440801319 นางสาวมลนิสา ชอุ่มผล สาธารณสุขชุมชน10
77 6440801320 นางสาวรัตนา เหมกลาง สาธารณสุขชุมชน10
78 6440801321 นางสาววรนุช วงศ์ศาธัมมา สาธารณสุขชุมชน10
79 6440801322 นางสาววิภาพร คลองงาม สาธารณสุขชุมชน10
80 6440801323 นางสาวศิรินชา เป้าประจำเมือง สาธารณสุขชุมชน10
81 6440801324 นางสาวสนทญา ศรีสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
82 6440801325 นางสาวสาวินี วีระแพทย์ สาธารณสุขชุมชน10
83 6440801326 นางสาวสิรินธา ศิรินารถ สาธารณสุขชุมชน10
84 6440801327 นางสาวสุธิดา ทิมสระน้อย สาธารณสุขชุมชน10
85 6440801328 นางสาวสุวรรณี พลตะขบ สาธารณสุขชุมชน10
86 6440801329 นางสาวอนุสรา งามนัก สาธารณสุขชุมชน10
87 6440801330 นางสาวอรณิชชา แช่มชู สาธารณสุขชุมชน10
88 6440801331 นางสาวอรพิมพ์ ขันสันเทียะ สาธารณสุขชุมชน10
89 6440801332 นางสาวอารีวรรณ มุ่งแฝงกลาง สาธารณสุขชุมชน10
90 6440801333 นายปิยชัย เคว้งกลาง สาธารณสุขชุมชน10
91 6440801334 นายอภิสิทธิ์ ลู่กระโทก สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123