รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา601311 : ชีวสถิติ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 6340215102 นางสาวจันทร์ทรา วังสันเทียะ อาชีวอนามัย10
2 6340215103 นางสาวชนิตา เจตนาดี อาชีวอนามัย10
3 6340215104 นางสาวชลินดา เขยผักแว่น อาชีวอนามัย10
4 6340215106 นางสาวฐานิตา จ่างูเหลือม อาชีวอนามัย10
5 6340215107 นางสาวณัฐนันท์ ถนอมศักดิ์ อาชีวอนามัย10
6 6340215108 นางสาวดวงใจ แย้มประโคน อาชีวอนามัย10
7 6340215109 นางสาวนนทิชา จำนงค์บุญ อาชีวอนามัย10
8 6340215110 นางสาวปัณณพร สิทธิวงศ์ อาชีวอนามัย10
9 6340215111 นางสาวปิยธิดา บัวสาย อาชีวอนามัย10
10 6340215112 นางสาวพนิตา บัวนา อาชีวอนามัย10
11 6340215113 จ่าสิบตรีหญิง พรกนก จันทีนอก อาชีวอนามัย10
12 6340215114 นางสาวพรชนิดา จันลา อาชีวอนามัย10
13 6340215115 นางสาวพรธิดา ปรูกระโทก อาชีวอนามัย10
14 6340215117 นางสาวพิมลนาฏ คะกาเนปะ อาชีวอนามัย10
15 6340215118 นางสาวพิยดา พาปาน อาชีวอนามัย10
16 6340215120 นางสาวภัทรวดี พามขุนทด อาชีวอนามัย10
17 6340215121 นางสาวภีรดา เพิ่มขุนทด อาชีวอนามัย10
18 6340215123 นางสาวรัชรีวรรณ งุดสันเทียะ อาชีวอนามัย10
19 6340215124 นางสาวรามาวดี สุทธะศิลป์ อาชีวอนามัย10
20 6340215125 นางสาวเรไร ดวงพุฒิ อาชีวอนามัย10
21 6340215126 นางสาวลลิตา เปรมไธสง อาชีวอนามัย10
22 6340215127 นางสาววนิดา จงย่อกลาง อาชีวอนามัย10
23 6340215128 นางสาววรรณพร เยี่ยงกลาง อาชีวอนามัย10
24 6340215129 นางสาววาสนา มิตรักษ์ อาชีวอนามัย10
25 6340215130 นางสาววิรัลยา ตันตุลา อาชีวอนามัย10
26 6340215131 นางสาวศุภาพิชญ์ หินดง อาชีวอนามัย10
27 6340215132 นางสาวสริญญา แฝงด่านกลาง อาชีวอนามัย10
28 6340215135 นางสาวสุกัญญา ลุนกุดเลาะ อาชีวอนามัย10
29 6340215136 นางสาวสุนันญา นุวรรโน อาชีวอนามัย10
30 6340215137 นางสาวสุภาภรณ์ บมขุนทด อาชีวอนามัย10
31 6340215138 นางสาวสุวิสา เขตศิริสุข อาชีวอนามัย10
32 6340215139 นางสาวอนุสรา พันธมิตร อาชีวอนามัย10
33 6340215140 นางสาวอภิญญา พานิชเจริญ อาชีวอนามัย10
34 6340215142 นางสาวอรปรียา ค้าสุกร อาชีวอนามัย10
35 6340215143 นางสาวอรุณกมล ชะนะภักดิ์ อาชีวอนามัย10
36 6340215144 นายอภิเดช วันดี อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123