รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440203101 นางสาวจิราพร อำนวยวิทยานันท์ เคมี10
2 6440203102 นางสาวชลธิชา อันจันทึก เคมี10
3 6440203103 นางสาวนริศรา อินชนะ เคมี10
4 6440203104 นางสาวบรรณารัตน์ อินทะกนก เคมี10
5 6440203105 นางสาวปณิสรา ชัยนอก เคมี10
6 6440203106 นางสาวมาริสา พูนเกษม เคมี10
7 6440203107 นางสาวสิราวรรณ หมื่นพล เคมี10
8 6440203108 นางสาวหทัยรัตน์ นาคา เคมี10
9 6440204101 นางสาวกัณทิมา แซ่ตั้ง ชีววิทยา10
10 6440204102 นางสาวกัลยกร ช้อยจอหอ ชีววิทยา10
11 6440204103 นางสาวกาญจนา สกุลจร ชีววิทยา10
12 6440204104 นางสาวจีรวรรณ เจตนเสน ชีววิทยา10
13 6440204105 นางสาวดวงกมล ศุภธรรมพิทักษ์ ชีววิทยา10
14 6440204106 นางสาวธนพร ประทุมขันธ์ ชีววิทยา10
15 6440204107 นางสาวเนตรลัดดา จิตรักญาติ ชีววิทยา10
16 6440204111 นางสาวพิชญาภรณ์ เชาว์พลกรัง ชีววิทยา10
17 6440204112 นางสาวพิมพ์ชนก บำรุงนา ชีววิทยา10
18 6440204113 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เปล่งกระโทก ชีววิทยา10
19 6440204114 นางสาวภัทรสุดา ป้องสีดา ชีววิทยา10
20 6440204115 นางสาวภิรมยา สานนอก ชีววิทยา10
21 6440204116 นางสาววรวลัญช์ ผิวบัว ชีววิทยา10
22 6440204117 นางสาววิภาวี ลอยศักดิ์ ชีววิทยา10
23 6440204118 นางสาวสุภัณฑิตา หึกขุนทด ชีววิทยา10
24 6440204120 นางสาวอิสริยาภรณ์ ดาวกระจ่าง ชีววิทยา10
25 6440204121 นายสวพล องอาจไพบูลย์ ชีววิทยา10
26 6440205103 นางสาวอารียา มูลนอก ฟิสิกส์10
27 6440205104 นายจักรพงษ์ ชิดมะเริง ฟิสิกส์10
28 6440205105 นายณัฐมิพล เจือกระโทก ฟิสิกส์10
29 6440205106 นายภูตะวัน เพ็งสระเกษ ฟิสิกส์10
30 6440211101 นางสาวพิชญาภา วีระธรรม สถิติ10
31 6440211102 นางสาวภัคภร สุขกุล สถิติ10
32 6440211103 นางสาวมุนินธร นามเชียงใต้ สถิติ10
33 6440211104 นางสาวเมธาวี จูงกลาง สถิติ10
34 6440211105 นางสาวสุรีรัตน์ งิมสันเทียะ สถิติ10
35 6440211106 นางสาวอัจจิมา ลอยสูงวงศ์ สถิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123