รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 5940214120 นายอธิยุต อุทัยวรรณ์ ระบบสารสนเทศ10
2 6440202101 นางสาวจันทิราภรณ์ ปุยะติ วิทย์ สวล.10
3 6440202103 นางสาวชลธิชา ดาราตะคุ วิทย์ สวล.10
4 6440202104 นางสาวชุติภา กัณหา วิทย์ สวล.10
5 6440202105 นางสาวนุชนาฏ จงเด่นกลาง วิทย์ สวล.10
6 6440202106 นางสาวเยาวลักษณ์ ผลมาตร วิทย์ สวล.72
7 6440202108 นางสาวอรัชญา นากกระแสร์ วิทย์ สวล.10
8 6440208101 นางสาวกังสดาล วัดอิ่ม เทคนิคการสัตวแพทย์10
9 6440208102 นางสาวกัลยา โสสดา เทคนิคการสัตวแพทย์10
10 6440208103 นางสาวเกษมณี แพงป้อง เทคนิคการสัตวแพทย์10
11 6440208105 นางสาวนภสร จันทร์ทวีทิพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
12 6440208106 นางสาวน้ำทิพย์ ไชยโย เทคนิคการสัตวแพทย์10
13 6440208108 นางสาวปิ่นมณี พลยศ เทคนิคการสัตวแพทย์10
14 6440208109 นางสาวปิยวรรณ ถุนนอก เทคนิคการสัตวแพทย์10
15 6440208110 นางสาวพัชราวลัย ถิรพัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
16 6440208111 นางสาวพิมพ์พิศา ติมอนรัมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
17 6440208112 นางสาววนัสนันท์ ไสยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
18 6440208113 นางสาววรรณดี เบ็ญจา เทคนิคการสัตวแพทย์10
19 6440208114 นางสาววิภาดา หมั่นจิตร เทคนิคการสัตวแพทย์10
20 6440208115 นางสาวศศิกานต์ หกขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
21 6440208116 นางสาวสิริยากร แรกไธสง เทคนิคการสัตวแพทย์10
22 6440208117 นางสาวสุพิชญา ณีสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
23 6440208118 นางสาวสุภาวดี อารีรมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
24 6440208119 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6440210101 นางสาวกาญจนา เพียรแก้ว เกษตรศาสตร์10
26 6440210103 นางสาวณัฐญดา มงคลชาติ เกษตรศาสตร์10
27 6440210104 นางสาวณัฐภัสสร โคสินทร์ เกษตรศาสตร์10
28 6440210105 นางสาวธนาภรณ์ สินธุวงษานนท์ เกษตรศาสตร์10
29 6440210106 นางสาวนารี อุนโล เกษตรศาสตร์10
30 6440210109 นางสาวบุษบง โนนสันเทียะ เกษตรศาสตร์10
31 6440210112 นางสาวพิมพ์ชนก ผลเกิด เกษตรศาสตร์10
32 6440210113 นางสาวพิยดา จันทุภา เกษตรศาสตร์10
33 6440210115 นางสาวมาริสา ฟ้าคุ้ม เกษตรศาสตร์10
34 6440210117 นางสาวศิริมา ปัญญาพิมพ์ เกษตรศาสตร์10
35 6440210118 นางสาวสุวนันท์ จำบัวขาว เกษตรศาสตร์10
36 6440210119 นางสาวอธิชา มาศรัตน์ เกษตรศาสตร์10
37 6440210121 นางสาวอรวรรณ ชัยน้อย เกษตรศาสตร์10
38 6440210122 นายกิตติศักดิ์ กองคำพู เกษตรศาสตร์10
39 6440210123 นายธนพนธ์ พรมบวช เกษตรศาสตร์10
40 6440210128 นายรัตนากร พลหาร เกษตรศาสตร์10
41 6440210129 นายศุภกฤต ดวงจันทร์ เกษตรศาสตร์10
42 6440210130 นายเศกสรร บุบผามาโล เกษตรศาสตร์10
43 6440210133 นายเอกภพ สงสุแก เกษตรศาสตร์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44 6440402101 นางสาวฐิติภัค สิริวัฒนากุล ออกแบบอุต10
45 6440402103 นายธนากร พาแก้ว ออกแบบอุต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123