รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440214101 นางสาวกนกวรรณ หมั่นพงษ์ เทคโนสารสนเทศ10
2 6440214102 นางสาวกมลวรรณ คำแสน เทคโนสารสนเทศ10
3 6440214104 นางสาวฐิติมา ยาทองทิพย์ เทคโนสารสนเทศ10
4 6440214105 นางสาวณัชชา เสาะขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
5 6440214106 นางสาวนฤมล สังผักแว่น เทคโนสารสนเทศ10
6 6440214107 นางสาวนันทกานต์ ประกอบเพชร เทคโนสารสนเทศ10
7 6440214108 นางสาวปริมมิกา ศักดิ์วราภรณ์ เทคโนสารสนเทศ10
8 6440214110 นางสาวพรชิตา นาคสุข เทคโนสารสนเทศ10
9 6440214113 นางสาวศิริประภา ปักษา เทคโนสารสนเทศ10
10 6440214114 นางสาวอักษราภัค เลาลาด เทคโนสารสนเทศ10
11 6440214117 นายเกรียงไกร มุ่งก่อกลาง เทคโนสารสนเทศ10
12 6440214118 นายเกียรติศักดิ์ การบรรจง เทคโนสารสนเทศ10
13 6440214119 นายชยากร เขียวกุ้ง เทคโนสารสนเทศ10
14 6440214120 นายชัชชัย พรหมวิชัย เทคโนสารสนเทศ10
15 6440214121 นายทัศน์พล เหิงขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
16 6440214122 นายธงชัย แสนอุบล เทคโนสารสนเทศ10
17 6440214123 นายธีรภัทร ทองประภา เทคโนสารสนเทศ10
18 6440214124 นายนาวา นวนดี เทคโนสารสนเทศ10
19 6440214127 นายปิยพนธ์ พิพิธกุล เทคโนสารสนเทศ10
20 6440214128 นายยุทธพล มูลสาร เทคโนสารสนเทศ10
21 6440214129 นายวิทวัส ปุ่นโพธิ์ เทคโนสารสนเทศ10
22 6440214132 นายสิทธิศักดิ์ โฮเบ้อร์มันน์ เทคโนสารสนเทศ10
23 6440214133 นายสุชิชาติ ชุดทะเล เทคโนสารสนเทศ10
24 6440214134 นายสุพัฒน์พงษ์ สินไชย เทคโนสารสนเทศ10
25 6440214135 นายอโนชา เกตุทอง เทคโนสารสนเทศ10
26 6440215101 นางสาวกัญญาพัชร ท้าวนอก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
27 6440215102 นางสาวญาณิศา พยัคฆนิง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
28 6440215104 นางสาวปาริตา ฤทธิ์ศรไกร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
29 6440215106 นายกนกพล ชมบุญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
30 6440215110 นายธีรดนย์ ชาญจะโปะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
31 6440215111 นายปฏิภาณ บ้งพิมพ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
32 6440215112 นายปณิธาน สนนา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
33 6440215113 นายพีระ เจริญพาณิชย์ศิริ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
34 6440215114 นายยุทธพงษ์ หอมดี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
35 6440215117 นายเวสารัช ธรรมจันทึก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
36 6440215118 นายหิรัญ ตันตระกูล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
37 6440215119 นายอคิราห์ ธรรมธร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123