รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6180106123 นายธีรศักดิ์ บรรจงปรุ พละ10
 คณะวิทยาการจัดการ
2 6440701106 นางสาวชนิสรา สินธุบัว การจัดการ10
3 6440701201 นางสาวกรณิษาภา ธงสันเทียะ การจัดการ10
4 6440701202 นางสาวกิตติมา ณะธรรม การจัดการ72
5 6440701203 นางสาวขนิษฐา กิจรัตน์ การจัดการ10
6 6440701204 นางสาวจันจิรา ยะกะ การจัดการ10
7 6440701205 นางสาวจุไรรัตน์ ซ้อนกระโทก การจัดการ10
8 6440701206 นางสาวชลธิชา เนื่องทองหลาง การจัดการ10
9 6440701207 นางสาวญาดา จ่ารักษ์ การจัดการ10
10 6440701208 นางสาวธัญพิชชา รัตนกาฬ การจัดการ10
11 6440701209 นางสาวนงนภัส สุระรีรักษ์ การจัดการ10
12 6440701210 นางสาวนัชชา กองทองนอก การจัดการ10
13 6440701211 นางสาวนันธิชา ทำสันเทียะ การจัดการ10
14 6440701212 นางสาวน้ำหนึ่ง ขอใหญ่กลาง การจัดการ10
15 6440701213 นางสาวปริตา มุ่งเขื่องกลาง การจัดการ10
16 6440701215 นางสาวปิยาภัทร สุขขัง การจัดการ10
17 6440701216 นางสาวพัชรี วิวรรณ์รัมย์ การจัดการ10
18 6440701218 นางสาวมลทิรา เมยกลาง การจัดการ10
19 6440701219 นางสาวรุ่งฟ้า เจริญรัตน์ การจัดการ10
20 6440701220 นางสาวลัดดาวรรณ วังคีรี การจัดการ10
21 6440701222 นางสาวแววณิภา นบสูงเนิน การจัดการ10
22 6440701223 นางสาวศศินา บินขุนทด การจัดการ10
23 6440701225 นางสาวสโรชิน แสงนาค การจัดการ10
24 6440701226 นางสาวสุธิตา สิงขรอาจ การจัดการ10
25 6440701227 นางสาวอนิฌา กรดสูงเนิน การจัดการ10
26 6440701228 นางสาวอภิสรา คานกลาง การจัดการ10
27 6440701230 นายกรุณา ประกอบผล การจัดการ10
28 6440701231 นายเกียรติศักดิ์ อุดแก้ว การจัดการ10
29 6440701232 นายจิรภัทร อ่ำต่ำงาม การจัดการ10
30 6440701233 นายชัยวัฒน์ นินโท การจัดการ10
31 6440701234 นายไชยวัฒน์ เบียดนอก การจัดการ10
32 6440701235 นายณภัทร กระธงกลาง การจัดการ10
33 6440701236 นายธนพล เฉียงกลาง การจัดการ10
34 6440701237 นายธนภูมิ วิชญะกุล การจัดการ10
35 6440701238 นายนัฐพงษ์ จึงวัฒนศิริกุล การจัดการ10
36 6440701239 นายพีรพัฒน์ ภัคสุรีย์รัช การจัดการ10
37 6440701240 นายชุมพล เกตุแก้ว การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 6340210107 นายชัพวิชญ์ เอื้อไธสง สถิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123