รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440701301 นางสาวกรวิกา มีมานะ การจัดการ10
2 6440701302 นางสาวกุลนาถ พันไธสง การจัดการ10
3 6440701303 นางสาวข้าวทิพย์ รัตนวิจิตร การจัดการ10
4 6440701305 นางสาวชนานันท์ พันไธสงค์ การจัดการ10
5 6440701306 นางสาวชุลีกร บรรดาศักดิ์ การจัดการ10
6 6440701308 นางสาวธิดาพร ชิดโคกสูง การจัดการ10
7 6440701309 นางสาวนฤมล ชวนกลาง การจัดการ10
8 6440701310 นางสาวนันทิยา หัสดง การจัดการ10
9 6440701312 นางสาวบุญสิตา เชยปั่นกลาง การจัดการ10
10 6440701313 นางสาวปวริศา คงสุวรรณ การจัดการ10
11 6440701314 นางสาวปาลิดา เทียมมูล การจัดการ10
12 6440701315 นางสาวพรไพลิน มูลติปฐม การจัดการ10
13 6440701317 นางสาวพิยะดา รักกระโทก การจัดการ10
14 6440701318 นางสาวรัชดาพร ขอช่วยกลาง การจัดการ10
15 6440701319 นางสาวรุ่งรัตน์ หิบขุนทด การจัดการ10
16 6440701320 นางสาววราพร นิรัตนะไพร การจัดการ10
17 6440701323 นางสาวศิริจรรณ์ญา สังคด การจัดการ10
18 6440701324 นางสาวสมฤดี กิติสกนธ์ การจัดการ10
19 6440701325 นางสาวสุชาวดี แลสันเทียะ การจัดการ10
20 6440701326 นางสาวสุภัสสร อุดมบุญ การจัดการ10
21 6440701327 นางสาวอภิชญา นิลเกษม การจัดการ10
22 6440701328 นางสาวอรปรียา ต่อประเสริฐ การจัดการ10
23 6440701329 นางสาวอัญชัน บุญทมาท การจัดการ10
24 6440701330 นายกวิน ชื่นบัวทอง การจัดการ10
25 6440701331 นายจักรพรรดิ์ วงษ์จิ การจัดการ10
26 6440701332 นายเจษฎา ผาดไธสง การจัดการ10
27 6440701333 นายชานนท์ ปะวะสี การจัดการ10
28 6440701334 นายฐิติพงศ์ บั้งทอง การจัดการ10
29 6440701336 นายธนพล รอดวินิจ การจัดการ10
30 6440701337 นายธนวัฒน์ อัมรินทร์รัตน์ การจัดการ10
31 6440701338 นายพงศ์พัฒน์ เพ็ชรเกื้อ การจัดการ10
32 6440701339 นายภูวดล สุดกระโทก การจัดการ10
33 6440706102 นางสาวกรกนก เสียงดัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
34 6440706103 นางสาวกัญญาณัฐ อึงพุดซา การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
35 6440706104 นางสาวฐิตาภา ฉากกลาง การจัดการทรัพยากรมนุษย์60
36 6440706105 นางสาวณัฐวดี จันทรภาส การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
37 6440706106 นางสาวณัทภัค แสนวงษ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
38 6440706108 นางสาวทัตพิชา บุญพลี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
39 6440706109 นางสาวธีมาพร กุยเทพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
40 6440706110 นางสาวพรชิตา ป้อมสุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
41 6440706111 นางสาวเมธาวี เทียมชนะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
42 6440706112 นางสาววรรณิภา ฆ้องนอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
43 6440706113 นางสาวรวีวรรณ ศรีดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
44 6440706115 นางสาวสุทธิดา ชินขุนทด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
45 6440706116 นางสาวสุธิมา อมรสถิตย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
46 6440706117 นางสาวอนันทิตา ทองประเสริฐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
47 6440706118 นางสาวอังศนา ฤาหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
48 6440706119 นายกฤษฎา เสือพันธุ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
49 6440706120 นายเกษม ความสวัสดิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
50 6440706123 นายศักรินทร์ สถาปนรัตน์กุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
51 6440706124 นายปุญญพัฒน์ นิราช การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123