รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440704101 นางสาวกมลวรรณ เดชพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6440704102 นางสาวกัญวรา ศิริคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6440704103 นางสาวณิชมน รอดนิยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6440704104 นางสาวตวงรัตน์ แก่นแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6440704105 นางสาวบัญฑิตรา มูลอุดม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6440704106 นางสาวปณิตา การบรรจง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6440704107 นางสาวพรชิตา พรหมสุขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6440704109 นางสาวฟ้าพราว คุณานนท์วรกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6440704110 นางสาววิชญา ชอบนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6440704111 นางสาวสิริวัฒนา กระสันกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6440704112 นางสาวอพิชญา แก้วรัตนศรีโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6440704113 นายกฤตภาส เสนียะกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6440704117 นายธีรพงษ์ แพงศรีแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6440704121 นายมานน สืบจะบก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6440704123 นายสหชัย ส่งอุทัยกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6440704201 นางสาวกรกาญจน์ ถนอมสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6440704202 นางสาวกัลยา วังกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6440704203 นางสาวณิชาภา โมบขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6440704204 นางสาวนารีรัตน์ ศิริงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6440704206 นางสาวพชรพรรณ วิชิตโพธิ์กลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6440704207 นางสาวพรทิพา เมืองปรางค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6440704208 นางสาวพิมพร หมายชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6440704209 นางสาววนิดา สุขวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6440704210 นางสาวศศิกานต์ วนสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6440704211 นางสาวสุพรรษา เพ็งมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6440704212 นางสาวอภิญญา ภูนาโคก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6440704213 นายจิรภัทร อ่อนน้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6440704214 นายณัฐชนน เกตุชาญสิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6440704215 นายดังดล พงศ์วัฒนโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6440704216 นายธนวัฒน์ นานอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6440704218 นายเนวิน ทองนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6440704219 นายพินิจนันต์ เอี่ยมยอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6440704221 นายรักเกียรติ ปาจี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6440704223 นายสุรเดช คงวิริยะประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123