รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP30
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6340503204 นางสาวณัชชา นามจันทึก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
2 6340503210 นางสาววสุนันท์ ปลื้มสุด การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
3 6340503212 นางสาวปวีณา ช่อจำปา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
4 6440503202 นางสาวชยาภรณ์ บุศรา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
5 6440503203 นางสาวฐิติรัตน์ คงเพียรธรรม การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
6 6440503204 นางสาวธนันพร ทองทิพย์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
7 6440503205 นางสาวน้ำหนึ่ง อินทร์จำนงค์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
8 6440503208 นางสาววิมลณัฐ โสเขียว การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
9 6440503209 นางสาววิลาวรรณ ฮวบขุนทด การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
10 6440503212 นางสาวอรอมล บุญรักษ์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
11 6440503213 นางสาวอริสรา นุชนวล การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
12 6440503214 นางสาวอะริชิ มุ่งพูนกลาง  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
13 6440503215 นางสาวอาทิตญา สุวรรณคำ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
14 6440503219 นายพัชร เพ็ชรดอน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
15 6440503220 นายศรัณยู กมลศิริประเสริฐ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123