รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440705101 นางสาวกมลพรรณ จันทร์ไพสณ การตลาด10
2 6440705105 นางสาวฐิติพร วีระพัฒน์ การตลาด10
3 6440705106 นางสาวฑิตฐิตา ฉายครบุรี การตลาด10
4 6440705107 นางสาวณัฏฐธิดา เคนสันเทียะ การตลาด10
5 6440705108 นางสาวณิชานันท์ ถิ่นโคกสูง การตลาด10
6 6440705109 นางสาวธันยมัย ธิโสภา การตลาด10
7 6440705111 นางสาวบัญฑิตา ดอกสันเทียะ การตลาด10
8 6440705113 นางสาวพิชชา แก้วคูนอก การตลาด10
9 6440705115 นางสาววิรากร วิชัยสงคราม การตลาด10
10 6440705117 นางสาวสุธิตา จงฟุ้งกลาง การตลาด10
11 6440705118 นางสาวสุภนิดา ตระกูลศรี การตลาด10
12 6440705119 นางสาวอรพรรณ ประพล การตลาด10
13 6440705121 นางสาวอุษณิษา ดีทองหลาง การตลาด10
14 6440705122 นายจักรพงศ์ ทองชำนาญ การตลาด10
15 6440705123 นายชยพล ปิ่นสุวรรณ การตลาด10
16 6440705124 นายณัชพล ใบขุนทด การตลาด10
17 6440705125 นายถิรสวัสดิ์ ประคำ การตลาด10
18 6440705128 นายภูมินทร์ เพ็ชรสูงเนิน การตลาด10
19 6440705129 นายรังสิมันตุ์ คำพิลา การตลาด10
20 6440705130 นายศราวุฒิ ลุนศักดิ์ การตลาด10
21 6440705131 นายสดใส พิรักษา การตลาด10
22 6440705132 นางสาวฤทัยรัตน์ รักพินิจ การตลาด10
23 6440705201 นางสาวกัลยาณี ศรีภาชัย การตลาด10
24 6440705203 นางสาวชลธิชา จ่าพุลี การตลาด10
25 6440705204 นางสาวญาณิศา อ่อนฉลวย การตลาด10
26 6440705205 นางสาวฐิติรัตน์ ทิมโคกกรวด การตลาด10
27 6440705206 นางสาวฑิตฐิตา ฮุงภูเขียว การตลาด10
28 6440705208 นางสาวทัศนา พลศิริ การตลาด72
29 6440705209 นางสาวนันทินี พัฒนะสาร การตลาด10
30 6440705210 นางสาวนิสาชล สกลรัตน์ การตลาด10
31 6440705211 นางสาวประภาพร แย้มจันทึก การตลาด10
32 6440705212 นางสาวพัชรวี กุลอุปฮาด การตลาด10
33 6440705213 นางสาวพิมพลอย จวนพรมราช การตลาด10
34 6440705215 นางสาวศริญทิพย์ ปะวะโข การตลาด10
35 6440705216 นางสาวสุฑาทิตย์ ไว้สันเทียะ การตลาด10
36 6440705217 นางสาวสุพรรณนิศา วันนา การตลาด10
37 6440705218 นางสาวสุมณฑา ครุฑกูล การตลาด10
38 6440705219 นางสาวอรัญญา เดชธนาธร การตลาด10
39 6440705220 นางสาวอุมาภรณ์ แซ่โล้ว การตลาด10
40 6440705221 นายกิจจา เจริญศรี การตลาด10
41 6440705222 นายชนะชล เพชรดีคาย การตลาด10
42 6440705223 นายชยังกูร ตรีศักดิ์ การตลาด10
43 6440705224 นายภูริวัจน์ รังสิริวรวงศ์ การตลาด10
44 6440705225 นายธนะโชติ ชูวลัยกุล การตลาด10
45 6440705228 นายมงคลชัย เสมียนมูล การตลาด10
46 6440705229 นายวรัญญู นิ่มใหม่ การตลาด10
47 6440705230 นายศุภชัย ทองกล่ำ การตลาด10
48 6441601101 นางสาวกฤติกา จันทร บัญชี10
49 6441601102 นางสาวเกษร กาบขุนทด บัญชี10
50 6441601103 นางสาวขวัญฤดี โม้วงษ์ บัญชี10
51 6441601104 นางสาวจารุวรรณ สีสุขทอ บัญชี10
52 6441601105 นางสาวจิรภิญญา ทะกาเนนะ บัญชี10
53 6441601106 นางสาวจุฬารัตน์ คำมา บัญชี10
54 6441601108 นางสาวฐิติมา ทมตะขบ บัญชี10
55 6441601109 นางสาวณัฐพร จันทีนอก บัญชี10
56 6441601110 นางสาวทอฝัน บุญหว่าน บัญชี10
57 6441601111 นางสาวนริศรา น้อยทอง บัญชี10
58 6441601112 นางสาวนลัทพร บัวงาม บัญชี10
59 6441601113 นางสาวนิธิภร พูนศรี บัญชี10
60 6441601114 นางสาวปภัสรา ถาต่าย บัญชี10
61 6441601115 นางสาวปวิศา เวโสวา บัญชี10
62 6441601117 นางสาวพัชรนันท์ ไขขุนทด บัญชี10
63 6441601119 นางสาวภัทรมล ศรัทธาคลัง บัญชี10
64 6441601121 นางสาวรินทร์ลภัส กิตติพรวรธันยา บัญชี10
65 6441601122 นางสาววนัสนันท์ พรหมสาลี บัญชี10
66 6441601123 นางสาววารุณี มังกร บัญชี10
67 6441601124 นางสาวศศิกานต์ ชัยศรี บัญชี10
68 6441601125 นางสาวศิรประภา มากมาย บัญชี10
69 6441601126 นางสาวศิริยากร ชนะบัว บัญชี10
70 6441601127 นางสาวสิธาดา เทพอารักษ์กุล บัญชี10
71 6441601128 นางสาวสุกัลยา รัดทำ บัญชี10
72 6441601129 นางสาวสุดารัตน์ อันตะละโลก บัญชี10
73 6441601131 นางสาวอทิตยา สายจันทร์ บัญชี10
74 6441601134 นายปัญญวิชญ์ อินทิตานนท์ บัญชี10
75 6441601201 นางสาวกัญญารัตน์ กุลวิเศษศิริ บัญชี10
76 6441601203 นางสาวจารุภา สมานทอง บัญชี10
77 6441601204 นางสาวจิรพัฒน์ ค้ำกระโทก บัญชี72
78 6441601207 นางสาวฐิดารัตน์ มีชำนาญ บัญชี10
79 6441601208 นางสาวณริสสา เก่าพิมาย บัญชี10
80 6441601211 นางสาวนริศรา นามพุทธา บัญชี10
81 6441601212 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสัน บัญชี10
82 6441601215 นางสาวปวีณา หนูโคกสูง บัญชี10
83 6441601216 นางสาวปิยธิดา ถางโพธิ์ บัญชี10
84 6441601217 นางสาวพิชามญชุ์ พิมพ์ปรุ บัญชี10
85 6441601218 นางสาวเพ็ชรา ชินทวัน บัญชี10
86 6441601220 นางสาวเมธินี สุวรรณพิทักษ์ บัญชี10
87 6441601222 นางสาววริศรา กวดพุดซา บัญชี10
88 6441601223 นางสาววิชญาดา พลศรี บัญชี10
89 6441601224 นางสาวศศิธร สอนดี บัญชี10
90 6441601226 นางสาวสายธาร ขาวมณี บัญชี10
91 6441601227 นางสาวสิริจันทร์ เกิดมงคล บัญชี10
92 6441601230 นางสาวสุวนันท์ แพะขุนทด บัญชี10
93 6441601231 นางสาวอนัญญา หอมจันทึก บัญชี10
94 6441601232 นางสาวอารีรัตน์ รอดเผือก บัญชี10
95 6441601233 นายถิรกมล เสนาสังข์ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123