รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440702101 นางสาวกนกวรรณ รุ่งโรจน์ โลจิสติกส์10
2 6440702102 นางสาวกานต์สุดา คำเชื้อต้น โลจิสติกส์10
3 6440702103 นางสาวกุลิสรา วิเชียรดี โลจิสติกส์10
4 6440702104 นางสาวจันทร์เต็มดวง จันทร์เอี่ยม โลจิสติกส์10
5 6440702105 นางสาวจารุวรรณ ดวงมะณี โลจิสติกส์10
6 6440702106 นางสาวจิดาภา ยอดจังหรีด โลจิสติกส์10
7 6440702107 นางสาวจิราพรรณ ปิ่นสุวรรณ โลจิสติกส์10
8 6440702108 นางสาวจิราภา เลิศขุนทด โลจิสติกส์10
9 6440702109 นางสาวชนากานต์ จรอนรัมย์ โลจิสติกส์10
10 6440702110 นางสาวชนิตกานต์ มูลวงษ์ โลจิสติกส์10
11 6440702111 นางสาวชูขวัญ ทองดี โลจิสติกส์10
12 6440702113 นางสาวณัฐธิดา สังข์พระเหวก โลจิสติกส์10
13 6440702114 นางสาวดวงหทัย รวมขุนทด โลจิสติกส์10
14 6440702115 นางสาวทิพย์เกษร สุภาษร โลจิสติกส์10
15 6440702116 นางสาวธิดารัตน์ กอกกกลาง โลจิสติกส์10
16 6440702117 นางสาวนลิน หวังท่ากลาง โลจิสติกส์10
17 6440702118 นางสาวนิตินันท์ ชินกลาง โลจิสติกส์10
18 6440702119 นางสาวประภาพร ก่อนกระโทก โลจิสติกส์10
19 6440702121 นางสาวปาริฉัตร เพชรก้อน โลจิสติกส์10
20 6440702123 นางสาวพลอยไพลิน ไพร่เวหา โลจิสติกส์10
21 6440702124 นางสาวเพชรรัตน์ ลายไผ่ โลจิสติกส์10
22 6440702125 นางสาวภัทรปภา พันแสน โลจิสติกส์10
23 6440702126 นางสาวมณฑินี คงสม โลจิสติกส์72
24 6440702127 นางสาวมัทนพร จัดนอก โลจิสติกส์10
25 6440702128 นางสาวเมวิกา คีรีกลาง โลจิสติกส์10
26 6440702129 นางสาววนิศรา ดำกระโทก โลจิสติกส์72
27 6440702130 นางสาววีริญาธร ตั้งสงวน โลจิสติกส์10
28 6440702131 นางสาวศิริมาส เฉยน่วม โลจิสติกส์10
29 6440702132 นางสาวศุภิสรา ปราชญ์นิวัฒน์ โลจิสติกส์10
30 6440702134 นางสาวอภิสรา จักเฮียม โลจิสติกส์10
31 6440702135 นางสาวอรปรียา กายขุนทด โลจิสติกส์10
32 6440702136 นางสาวอลิสา ชมชื่น โลจิสติกส์10
33 6440702137 นางสาวสเรยมาวส์ เฮือน โลจิสติกส์10
34 6440702138 นายคชา อาจกล้า โลจิสติกส์10
35 6440702139 นายธนกร ทั่งกล่ำ โลจิสติกส์10
36 6440702140 นายธนาวุฒิ บัวกลาง โลจิสติกส์10
37 6440702141 นายพีรพัฒน์ เอื้อจิตอารี โลจิสติกส์10
38 6440702142 นางสาวนิชาภัทร สีลาสอน โลจิสติกส์10
39 6440702201 นางสาวกัลยาณัฐ กกพิมาย โลจิสติกส์10
40 6440702202 นางสาวกิรณา คูณย่าอุปถัมภ์ โลจิสติกส์10
41 6440702203 นางสาวขจีวรรณ พันธ์บุบผา โลจิสติกส์10
42 6440702204 นางสาวจันทิดา ปิ่นทอง โลจิสติกส์10
43 6440702206 นางสาวจินต์จุฑา ติคำรัมย์ โลจิสติกส์10
44 6440702207 นางสาวจิราภรณ์ หล้ากันหา โลจิสติกส์10
45 6440702208 นางสาวชนัญญา ยันไธสง โลจิสติกส์10
46 6440702209 นางสาวชนาชล นิยมการ โลจิสติกส์10
47 6440702210 นางสาวชานิดา ฝ่ายกลาง โลจิสติกส์10
48 6440702211 นางสาวโชติกา ผลพิมาย โลจิสติกส์10
49 6440702212 นางสาวณัฐฐินันท์ แซ่กอ โลจิสติกส์10
50 6440702213 นางสาวณัฐรดา พิมบวรธัญ โลจิสติกส์10
51 6440702214 นางสาวทิชานันท์ คำจัตุรัส โลจิสติกส์10
52 6440702215 นางสาวธันยพร ขันโพธิ์ โลจิสติกส์10
53 6440702216 นางสาวนริสรา ศรีทนงาม โลจิสติกส์10
54 6440702217 นางสาวนลินี ภักดีศิริวงษ์ โลจิสติกส์10
55 6440702218 นางสาวปภาวดี คงพิริยากร โลจิสติกส์10
56 6440702219 นางสาวประวีณา เพียรขุนทด โลจิสติกส์10
57 6440702220 นางสาวปอแก้ว ยกจัตุรัส โลจิสติกส์10
58 6440702221 นางสาวปิยกมล กองศรี โลจิสติกส์10
59 6440702222 นางสาวพรสุดา อุระทะเล โลจิสติกส์10
60 6440702223 นางสาวพิลดา ชูใจ โลจิสติกส์10
61 6440702224 นางสาวฟ้าใส วรรณสุข โลจิสติกส์10
62 6440702225 นางสาวภัสสร ช่างเหล็ก โลจิสติกส์10
63 6440702227 นางสาวเมทนี พรมลา โลจิสติกส์10
64 6440702228 นางสาวรุ่งนภา เชยบุปผา โลจิสติกส์10
65 6440702229 นางสาววรัญญา สุขกำปัง โลจิสติกส์10
66 6440702230 นางสาวศศิประภา พลจันทึก โลจิสติกส์10
67 6440702232 นางสาวสิริลักษณ์ แดงดอน โลจิสติกส์10
68 6440702233 นางสาวอภิสมา ฉิมปรุ โลจิสติกส์10
69 6440702235 นางสาวอรยา เยี่ยงอย่าง โลจิสติกส์10
70 6440702237 นายกฤษณพงศ์ ทิพย์นนท์ โลจิสติกส์10
71 6440702238 นายณภัทร วิริยะพันธุ์ โลจิสติกส์10
72 6440702239 นายธนวัฒน์ โภคาศรี โลจิสติกส์10
73 6440702240 นายธีรวัฒน์ ศิริภูวงษ์ โลจิสติกส์10
74 6440702241 นายศิวพล ชุ่มกลาง โลจิสติกส์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
75 6441401101 นางสาวกรรณิการ์ แก้วรัมย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
76 6441401102 นางสาวกัญญานัฐ มะพันธ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
77 6441401103 นางสาวกิตนิภา อ้นชาลี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม72
78 6441401104 นางสาวจันทนิภา สมงาม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
79 6441401106 นางสาวชลธิชา ไชยโคตร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
80 6441401107 นางสาวนริศรา เนื่องนรินทร์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
81 6441401108 นางสาวนิชชาวัลย์ ห้อยไธสง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
82 6441401111 นางสาวมณีมณฑ์ สายแก้วราช วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
83 6441401112 นางสาวมัลลิกา พาชอบ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
84 6441401113 นางสาววรรณวิสา หารินไสล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
85 6441401114 นางสาวศศิกานต์ คุ้มกระโทก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
86 6441401115 นางสาวศุภัตตรา บุญประเสริฐ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
87 6441401116 นางสาวสุกัญญา วีปะสูงเนิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
88 6441401118 นางสาวสุปรียา เพ็งเพชร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
89 6441401119 นางสาวอาภาพร เป้าสอน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
90 6441402101 นางสาวชนัตพร ทองงูเหลือม วิศวกรรมการก่อสร้าง10
91 6441402103 นางสาวศุภาพิชญ์ แทนรินทร์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
92 6441402106 นายกฤติธี เสนคราม วิศวกรรมการก่อสร้าง10
93 6441402108 นายเขมินท์ ตุ้มไธสง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
94 6441402111 นายชัยวัฒน์ แก้วอาษา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
95 6441402112 นายญาณพล คำภูเขียว วิศวกรรมการก่อสร้าง10
96 6441402113 นายปพงชาญ ขอบโคกกรวด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
97 6441402114 นายปัญญา กลิ่นบุหงา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
98 6441402115 นายพงศกร สีน้ำย้อม วิศวกรรมการก่อสร้าง10
99 6441402122 นายสุธี บุญภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
100 6441402123 นายหลักการ นันกระโทก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
101 6441402124 นายอัศวมินทร์ สุทธิไชยา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
102 6441403102 นางสาวณฐิฌา โยสะมา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
103 6441403106 นางสาวสโรชา เวินสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
104 6441403107 นางสาวอนันญาลักษณ์ ฆ้องชัย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
105 6441403108 นายกีรติ เจริญโต๊ะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
106 6441403112 นายณรงค์ชัย อ่วมในเมือง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
107 6441403113 นายณัฐวัตร อุทัยรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
108 6441403114 นายณัฐวุฒิ รัตน์เพ็ชร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
109 6441403115 นายทรงกลด ขอห้อมกลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
110 6441403116 นายธนวัฒน์ พักตรแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
111 6441403117 นายธนะกาญจน์ แฟสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
112 6441403119 นายนราธิป เบียฬขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
113 6441403120 นายพันธกานต์ วรรณปะเต วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
114 6441403121 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
115 6441403122 นายเรวัชร์ นเรกุล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123