รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มP18
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440207402 นางสาวจุฬาลักษณ์ มั่งมี วิทย์กีฬา10
2 6440207403 นางสาวณัฐชา แปวกระโทก วิทย์กีฬา10
3 6440207404 นางสาวนัฐนรี โกเมน วิทย์กีฬา10
4 6440207406 นางสาวภัทราภรณ์ พินนอก วิทย์กีฬา10
5 6440207407 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ปิดตานัง วิทย์กีฬา10
6 6440207409 นายกรรตพล เลิศปัญญา วิทย์กีฬา10
7 6440207411 นายกิตติศักดิ์ นามพุทธา วิทย์กีฬา10
8 6440207413 นายจิรภาส ไชยนอก วิทย์กีฬา10
9 6440207414 นายชนะพล รักษากิ่ง วิทย์กีฬา10
10 6440207415 นายชัยวัฒน์ รักใคร่ วิทย์กีฬา10
11 6440207419 นายตะวันฉาย เหิงขุนทด วิทย์กีฬา10
12 6440207420 นายธนกฤษ นามวงษ์ วิทย์กีฬา10
13 6440207423 นายธาดา จาดแดง วิทย์กีฬา10
14 6440207424 นายธีรภัทร์ สินขุนทด วิทย์กีฬา10
15 6440207425 นายนภัส ทับพิมาย วิทย์กีฬา10
16 6440207426 นายปฏิพล ศรีทัด วิทย์กีฬา10
17 6440207427 นายประทีป มาวัน วิทย์กีฬา10
18 6440207428 นายผดุงเกียรติ กันไธสง วิทย์กีฬา10
19 6440207429 นายพงษ์พิพัฒน์ พานไธสง วิทย์กีฬา10
20 6440207431 นายพิเชษฐ์ สินธุ์บัว วิทย์กีฬา10
21 6440207432 นายพุฒิพงษ์ ภูศรี วิทย์กีฬา10
22 6440207433 นายภัทรพงษ์ พิมพ์กลาง วิทย์กีฬา10
23 6440207435 นายภูมินทร์ บุตรราช วิทย์กีฬา10
24 6440207436 นายภูวดล ทานนนอก วิทย์กีฬา10
25 6440207437 นายมงคล คุณาจารย์ วิทย์กีฬา10
26 6440207438 นายลัทธพล ดุงสูงเนิน วิทย์กีฬา10
27 6440207439 นายวริศ ผลนา วิทย์กีฬา10
28 6440207440 นายวิชยุตม์ คันธจันทร์ วิทย์กีฬา10
29 6440207441 นายวิทวัส หอพิกลาง วิทย์กีฬา10
30 6440207442 นายศรัณย์ ระวังจังหรีด วิทย์กีฬา10
31 6440207443 นายศิวะโรจน์ เสือดำ วิทย์กีฬา10
32 6440207444 นายสรพงษ์ ทองอ่อน วิทย์กีฬา10
33 6440207445 นายสามารถ เทียมกระโทก วิทย์กีฬา10
34 6440207446 นายอดิศร สิงห์คาม วิทย์กีฬา10
35 6440207448 นายอรัญวัฒน์ จงเพิ่มกลาง วิทย์กีฬา10
36 6440207449 นายอุดมศักดิ์ สิทธิ์ขุนทด วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123