รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440301101 นางสาวกัลยรัตน์ ศิลปานนท์ ไทย10
2 6440301102 นางสาวคีตภัทร พันวอ ไทย10
3 6440301103 นางสาวจุฑาทิตย์ สุภา ไทย10
4 6440301104 นางสาวชมลวรรณ ชาญชาติ ไทย10
5 6440301105 นางสาวชัชฎาภรณ์ เข็มแก้ว ไทย10
6 6440301106 นางสาวณัฏฐ์ชญา แหวดกลาง ไทย10
7 6440301107 นางสาวทิฆัมพร ดงกระโทก ไทย10
8 6440301109 นางสาวธิดารัตน์ คนไว ไทย10
9 6440301110 นางสาวนงคราญ เพียซ้าย ไทย10
10 6440301111 นางสาวนภัส วิเศษเนตร ไทย10
11 6440301112 นางสาวนัทธกานต์ นูพลกรัง ไทย10
12 6440301114 นางสาวปรารถนา บุตมาตร ไทย10
13 6440301115 นางสาวปริชญา อ่องสันเทียะ ไทย10
14 6440301116 นางสาวปรีญารัตน์ เหิมขุนทด ไทย10
15 6440301118 นางสาวพิชญาภัค แนวดี ไทย10
16 6440301121 นางสาวมินตรา โกสันเทียะ ไทย10
17 6440301122 นางสาวเมศิณี ช่วยโชติ ไทย10
18 6440301123 นางสาวยูฟ่า ยุทธกลาง ไทย10
19 6440301124 นางสาวรัตนาวดี เดือนกระโทก ไทย10
20 6440301125 นางสาววรัญญา พันมหา ไทย10
21 6440301126 นางสาววาสนา เตยโพธิ์ ไทย10
22 6440301127 นางสาววิมลศิริ ศรีคำเวียง ไทย10
23 6440301128 นางสาวศรุตยา ธีระวัฒนะกิตติ ไทย10
24 6440301129 นางสาวศิริลักษณ์ ด่วนทับรัมย์ ไทย10
25 6440301130 นางสาวสกุลกาญจน์ พร้อมพรั่ง ไทย10
26 6440301131 นางสาวสมฤดี ทรัพย์สูงเนิน ไทย10
27 6440301132 นางสาวสุภาพร ด่านอุด ไทย10
28 6440301133 นางสาวสุรัชนา พันธ์พรม ไทย10
29 6440301134 นางสาวโสรยา เอไธสง ไทย10
30 6440301135 นางสาวอนัญพร ช่วยปานพะเนา ไทย10
31 6440301136 นางสาวอนุธิดา เลิศไธสง ไทย10
32 6440301137 นางสาวอภิรญา ดันนอก ไทย10
33 6440301138 นางสาวอริสา พวงสันเทียะ ไทย10
34 6440301139 นางสาวอินทิรา โสภณเกษมวชิร ไทย10
35 6440301140 นายนัฐวุฒิ กิ่งพุทรา ไทย10
36 6440301141 นางสาวดวงมณี คีรีกลาง ไทย10
37 6440305101 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มผักแว่น สารสนเทศศาสตร์ฯ10
38 6440305102 นางสาวทิพย์นที เพิ่มโภคา สารสนเทศศาสตร์ฯ10
39 6440305103 นางสาวนิมมานรดี ดุจดา สารสนเทศศาสตร์ฯ10
40 6440305105 นางสาวพิมพกานต์ ปลอดโปร่ง สารสนเทศศาสตร์ฯ10
41 6440305106 นางสาวสุพิชญา ครึ้มค้างพลู สารสนเทศศาสตร์ฯ10
42 6440305107 นางสาวอนัตตา แสงศิรินาวิน สารสนเทศศาสตร์ฯ10
43 6440305108 นายเกริกชัย มัครมย์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
44 6440305109 นายณัฐพันธ์ ฉัตรสูงเนิน สารสนเทศศาสตร์ฯ10
45 6440305110 นายภทรธร ภทรสกุลวงศ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
46 6440305111 นายภูมินทร์ เครือแก่นแก้ว สารสนเทศศาสตร์ฯ10
47 6440305112 นายอมรเทพ พละสุข สารสนเทศศาสตร์ฯ10
48 6440602101 นางสาวกรรณิกา อรมุล ทัศนศิลป์10
49 6440602105 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มกลาง ทัศนศิลป์10
50 6440602106 นางสาวสุภาพร เผือกชัยภูมิ ทัศนศิลป์10
51 6440602108 นายชัยวัฒน์ จันทร์ชู ทัศนศิลป์10
52 6440602109 นายธนบัตร คงเมือง ทัศนศิลป์10
53 6440602110 นายปรัชญ์ญา มูลหา ทัศนศิลป์10
54 6440602111 นายภานุเดช จั่วสันเทียะ ทัศนศิลป์10
55 6440602112 นายภูมิพัฒน์ สาคร ทัศนศิลป์10
56 6440602113 นายรัฐภูมิ จันทร์คง ทัศนศิลป์10
57 6440602115 นายวุฒิไกร รักษาชนม์ ทัศนศิลป์10
58 6440602116 นายศุภณัฐ บัวงาม ทัศนศิลป์10
59 6440602117 นายสรลักษณ์ ยลพัธน์ ทัศนศิลป์10
60 6440602119 นายอาเรียล ซาเลม ทัศนศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
61 6441901101 นางสาวภคกฤษฏิ์ ไชยเชษฐ์ ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
62 6441901102 นายสุเมธัส ก้อนศิลา ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
63 6441901103 นายอภิเชษฐ์ ตรีภพ ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 6240213103 นางสาวฐิตินันท์ ตอพรม เทคนิคการสัตวแพทย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123