รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440302101 นางสาวกนกภรณ์ หนันกระโทก อังกฤษ10
2 6440302102 นางสาวกรพินธุ์ สุริยา อังกฤษ10
3 6440302103 นางสาวกันต์กมล พุฒิเสถียร อังกฤษ10
4 6440302104 นางสาวกุลณัฏฐา เงินอุดม อังกฤษ10
5 6440302105 นางสาวขัตติยา พลขันธ์ อังกฤษ10
6 6440302106 นางสาวจิราภา โบราญ อังกฤษ10
7 6440302107 นางสาวชลธิชา เพชรดี อังกฤษ10
8 6440302108 นางสาวฐานิตา นะราศรี อังกฤษ10
9 6440302109 นางสาวณัฐชา นิรัมย์ อังกฤษ10
10 6440302110 นางสาวณิชชนันท์ สิงห์ทอง อังกฤษ10
11 6440302111 นางสาวนงนภัส บุญคุ้ม อังกฤษ10
12 6440302112 นางสาวนลินธร ใจยะกว้าง อังกฤษ10
13 6440302113 นางสาวธนันท์ณุดา สมนาม อังกฤษ10
14 6440302114 นางสาวเบญญาภา สุขทรัพย์กวิน อังกฤษ10
15 6440302115 นางสาวประภัสสร แก้วจอหอ อังกฤษ10
16 6440302116 นางสาวปวีณ์ธิดา เงินโพธิ์ อังกฤษ10
17 6440302117 นางสาวพรหมวดี รสานนท์ อังกฤษ10
18 6440302118 นางสาวพิชญนาฎ แนนไธสง อังกฤษ10
19 6440302119 นางสาวเพชรลดา ขุนภักดี อังกฤษ10
20 6440302120 นางสาวภัทราภรณ์ พอขุนทด อังกฤษ10
21 6440302121 นางสาวภุมริน นพพลกรัง อังกฤษ10
22 6440302122 นางสาวริษา ก้อนวิมล อังกฤษ10
23 6440302123 นางสาวลภัสภร ชุ่มใจ อังกฤษ10
24 6440302124 นางสาววรินทร หนูนิล อังกฤษ10
25 6440302125 นางสาววังกาแวร์ อิสระณวัตร์ อังกฤษ10
26 6440302126 นางสาวศศิธร แก้วมณี อังกฤษ72
27 6440302127 นางสาวศศิวรรณ สุวิทยศักดิ์ อังกฤษ10
28 6440302128 นางสาวสาวิตรี ทาหนองโดก อังกฤษ10
29 6440302129 นางสาวสิริยากร แนวกลาง อังกฤษ10
30 6440302130 นางสาวสุณัฐญา โสภาพ อังกฤษ10
31 6440302131 นางสาวสุดารัตน์ ร่มเย็นรัมย์ อังกฤษ10
32 6440302133 นางสาวสุวิมล เชื้อขุนทด อังกฤษ10
33 6440302134 นางสาวอนันตญา สารรัมย์ อังกฤษ10
34 6440302135 นางสาวอัญมณี นุชประยูร อังกฤษ10
35 6440302136 นายคณาธิป ดากิ่งประทุม อังกฤษ10
36 6440302138 นายฐกฤต ฟองฟูม อังกฤษ10
37 6440302139 นายณัฐวีร์ ฉวีวงศ์ อังกฤษ10
38 6440302140 นายธนรัฐ อุบลนุช อังกฤษ10
39 6440302141 นายปรมี ตันเฮง อังกฤษ10
40 6440302142 นายภคพล คงเล็ก อังกฤษ10
41 6440302143 นายวิวรรธน์ ลักษณาครบุรี อังกฤษ10
42 6440302145 นายอนิรุต คุยสัน อังกฤษ10
43 6440306103 นางสาวจรรยพร รุ่งโรจน์ ญี่ปุ่น10
44 6440306105 นางสาวฐิติวรดา งามกลาง ญี่ปุ่น10
45 6440306106 นางสาวณัฏฐ์กานต์ ตรีสัตย์ ญี่ปุ่น10
46 6440306108 นางสาวธมนวรรณ ใกล้กลาง ญี่ปุ่น10
47 6440306109 นางสาวธันย์ชนก เหลาแตว ญี่ปุ่น10
48 6440306110 นางสาวพัทธ์ธีรา ชาวงษ์ ญี่ปุ่น10
49 6440306111 นางสาวบุศรินทร์ กลยนี ญี่ปุ่น10
50 6440306113 นางสาวประณยา จิตติอาภา ญี่ปุ่น10
51 6440306116 นางสาวพรรณวษา บูรณสรรค์ ญี่ปุ่น10
52 6440306117 นางสาวพัชราพร กรรณลา ญี่ปุ่น10
53 6440306118 นางสาวภิรัญญา ชุมสิทธิ์ ญี่ปุ่น10
54 6440306119 นางสาวมนรดา ทานธรรมงาม ญี่ปุ่น10
55 6440306120 นางสาวรัตติกาล ลาดกระโทก ญี่ปุ่น10
56 6440306122 นางสาวลักษณา สุขเกษม ญี่ปุ่น10
57 6440306123 นางสาวศรัยฉัตร ฉัตรสูงเนิน ญี่ปุ่น10
58 6440306125 นางสาวศิริวิภา ซึมกลาง ญี่ปุ่น10
59 6440306126 นางสาวสลินทิพย์ ศรีสนชัย ญี่ปุ่น10
60 6440306128 นางสาวสุวนันท์ ทิพจันทร์ ญี่ปุ่น10
61 6440306132 นายตุลธร ทองเหลือง ญี่ปุ่น10
62 6440306133 นายธนพล เกล็ดพลี ญี่ปุ่น10
63 6440306136 นายนาโอยะ อิชิฮาระ ญี่ปุ่น10
64 6440306137 นายบัญชากานต์ ภู่มาลา ญี่ปุ่น10
65 6440306138 นายปฐม ชำนินอก ญี่ปุ่น10
66 6440306139 นายเมธัส โชคภัทรนวคุณ ญี่ปุ่น10
67 6440306140 นายวิศรุต เมืองแก้ว ญี่ปุ่น10
68 6440306141 นายศิรชัช ลีผาสุข ญี่ปุ่น10
69 6440306142 นายสหรัฐ อ่อนผิว ญี่ปุ่น10
70 6440306143 นายอนุชา เต็มสว่างโชค ญี่ปุ่น10
71 6440306144 นายอภิวัฒน์ ปักษา ญี่ปุ่น10
72 6440306145 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ ญี่ปุ่น10
73 6441801212 นางสาวธนพร ครัวนอก ร.บ.10
74 6441801215 นางสาวนาฏศิลป์ ระย้ายาว ร.บ.10
75 6441801217 นางสาวปริชญา ศรีภิรมย์ ร.บ.10
76 6441801221 นางสาวไพรินทร์ พุทรา ร.บ.10
77 6441801226 นางสาวรัตนากร พุทไธสง ร.บ.10
78 6441801229 นางสาววลิษา ธงฉิมพลี ร.บ.10
79 6441801233 นางสาวสุธาทิพย์ ภิรมย์ขวัญ ร.บ.10
80 6441801326 นางสาวรัตนาภรณ์ จูมแพง ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123