รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440303102 นางสาวกาญจนามาศ เหล่าบุญมา จีน10
2 6440303103 นางสาวเกษราภรณ์ ปัจจัยโคถา จีน10
3 6440303104 นางสาวจินต์ศุจี ผาทอง จีน10
4 6440303105 นางสาวจิราภรณ์ คิมมิม จีน10
5 6440303106 นางสาวญาดา มหายศ จีน10
6 6440303107 นางสาวญาติกา ใหญ่กระโทก จีน10
7 6440303108 นางสาวณัฐกานต์ พัฒน์จะโปะ จีน10
8 6440303109 นางสาวณัฐยา เลียนอย่าง จีน10
9 6440303110 นางสาวอธิกัญญ์ภัค บุตดี จีน10
10 6440303111 นางสาวธันย์ชนก สงคราม จีน10
11 6440303112 นางสาวธิดารัตน์ ถัดจอหอ จีน10
12 6440303113 นางสาวนันชญา อ้มพรมราช จีน10
13 6440303114 นางสาวเบญญาภา เหลืองมะลัง จีน10
14 6440303115 นางสาวปวีณา พลสว่าง จีน10
15 6440303116 นางสาวพรรณชมพู คำโพธิ์ จีน10
16 6440303117 นางสาวพัฑฒิดา บุญมีรัตน์ จีน10
17 6440303118 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ พะโนราช จีน10
18 6440303119 นางสาวพีรดา คำพูล จีน10
19 6440303120 นางสาวแพรวพรรณ พันธ์เดช จีน10
20 6440303121 นางสาวมนสิชา ธรรมปัตโตกุล จีน10
21 6440303123 นางสาววาสนา สุภสร จีน10
22 6440303124 นางสาวศรัณพร สีเขียว จีน10
23 6440303125 นางสาวศรีทอง อวงประโคน จีน10
24 6440303126 นางสาวศศิธร สังฆมะณี จีน10
25 6440303127 นางสาวสกุลรัตน์ คำตัน จีน10
26 6440303128 นางสาวสิตานันท์ ฉ่ำบุตร จีน10
27 6440303129 นางสาวสิริญา บุญปลื้ม จีน10
28 6440303130 นางสาวสุขดาทิพย์ จิตโกสุม จีน10
29 6440303131 นางสาวสุพรรณษา คุณลาน จีน10
30 6440303132 นางสาวอรวรา พัดนาน จีน10
31 6440303133 นายณัฐวิทย์ ศรีเตชะ จีน10
32 6440303134 นายนิวัฒน์ พันเหนือ จีน10
33 6440303201 นางสาวกัญจนาพร ถ้ำกลาง จีน10
34 6440303202 นางสาวเกศกนก จงฝากกลาง จีน10
35 6440303203 นางสาวจิดาภา นวลไชย จีน10
36 6440303204 นางสาวจิรภิญญา ครุฑวิชิต จีน10
37 6440303205 นางสาวชนัญชิดา สร้อยสังวาลย์ จีน10
38 6440303206 นางสาวญาดา สุธรรม จีน10
39 6440303207 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันทร์แก้ว จีน10
40 6440303209 นางสาวดวงกมล ปลื้มสุด จีน10
41 6440303210 นางสาวทิพรดา เพ็งชัยภูมิ จีน10
42 6440303211 นางสาวธันยพร ศรีโคตร จีน10
43 6440303212 นางสาวนภัสร แก้วประเสริฐ  จีน13
44 6440303213 นางสาวน้ำทิพย์ หุยขุนทด จีน10
45 6440303214 นางสาวปนัดดา ทองเสริม จีน10
46 6440303215 นางสาวพรทวี ทรงศักดิ์ราตรี จีน10
47 6440303216 นางสาวพัชรี เดชขุนทด จีน10
48 6440303217 นางสาวพัณณิตา แฝงตะคุ จีน10
49 6440303218 นางสาวพิมพร ปอดดี จีน10
50 6440303220 นางสาวภัทรภร พลพวง จีน10
51 6440303221 นางสาวริษารัช กลั่นทองสุข จีน10
52 6440303222 นางสาวไลลา อินทร์รักษา จีน10
53 6440303223 นางสาววิภา งามชัยเจริญ จีน10
54 6440303224 นางสาวศริณยา คำสืบ จีน10
55 6440303225 นางสาวศศิกาญจน์ จัดนอก จีน10
56 6440303226 นางสาวศุภลักษณ์ เร็วจันทึก จีน10
57 6440303227 นางสาวสายฝน นันขุนทด จีน10
58 6440303228 นางสาวสิรภัทร พยัคฆเดชสกุล จีน10
59 6440303230 นางสาวสุนิษา สามัคคี จีน10
60 6440303231 นางสาวสุภาพร หล้าบุญ จีน10
61 6440303232 นางสาวอริญา ทองสลับ จีน10
62 6440303233 นายณัฐวุฒิ เกิดกลาง จีน10
63 6440303235 นางสาวอรพิชชา ศิลปะ จีน10
64 6441801301 นางสาวกรณิศ แดงจะโปะ ร.บ.10
65 6441801313 นางสาวธิดาฉัตร น้อยคร ร.บ.10
66 6441801318 นางสาวปารีรัตน์ ทองจันทร์ ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123