รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801302 นางสาวกวิณา ลาดกระโทก ร.บ.10
2 6441801304 นางสาวเกษศิริ โทนะพันธ์ ร.บ.10
3 6441801305 นางสาวจอมใจ หอมวิเศษ ร.บ.10
4 6441801310 นางสาวณัฐชากรณ์ สุวรรณ ร.บ.10
5 6441801311 นางสาวณิชา กับไชย ร.บ.10
6 6441801312 นางสาวธัญธิญา สุดสายเนตร ร.บ.10
7 6441801314 นางสาวนริศรา ปะทักขินัง ร.บ.10
8 6441801315 นางสาวบาเรียน สุขสวัสดิ์ ร.บ.10
9 6441801316 นางสาวปภัสรา สีน้ำอ้อม ร.บ.10
10 6441801320 นางสาวพิชญา ดุงโคกกรวด ร.บ.10
11 6441801321 นางสาวไพลิน ภักดีพุดซา ร.บ.10
12 6441801322 นางสาวภัทรานุช ทบสนธิ์ ร.บ.10
13 6441801323 นางสาวมณีวรรณ จันทรพรม ร.บ.10
14 6441801324 นางสาวมัลลิกา ประยูรคำ ร.บ.10
15 6441801325 นางสาวเยาวรัตน์ แสนรัมย์ ร.บ.10
16 6441801327 นางสาวรุ่งมณี เชิดชู ร.บ.10
17 6441801329 นางสาววิยะดา พาขุนทด ร.บ.10
18 6441801330 นางสาวศุภลักษณ์ กองพรหมราช ร.บ.10
19 6441801331 นางสาวสุจิตรา อมรศิริการกุล ร.บ.10
20 6441801332 นางสาวสุดารัตน์ ตากิ่มนอก ร.บ.10
21 6441801333 นางสาวสุธิมา ภู่นาค ร.บ.10
22 6441801334 นางสาวสุวิมล ศรีละมัย ร.บ.10
23 6441801335 นางสาวเสาวลักษณ์ ลาดเข่ง ร.บ.10
24 6441801336 นางสาวอรอนงค์ ชำนาญ ร.บ.10
25 6441801337 นายการจกิจ แก้วเก่ง ร.บ.10
26 6441801338 นายเชนกิตติ์ชนม์ ลัทธิมนต์ ร.บ.10
27 6441801340 นายณัฐชัย ทูขุนทด ร.บ.10
28 6441801341 นายณัฐวุฒิ กิจการ ร.บ.10
29 6441801343 นายนันทภพ คงสิงห์ ร.บ.10
30 6441801346 นายยศธศักดิ์ ดีบ้านโสก ร.บ.10
31 6441801348 นายวัชรินทร์ อาจสูงเนิน ร.บ.10
32 6441801349 นายศักริณภ์ ศรีหามาตย์ ร.บ.10
33 6441801350 นายศุภกร ทนปรางค์ ร.บ.10
34 6441801352 นายอลงกต บูรณะ ร.บ.10
35 6441801353 นางสาวรุ่งทิวา ปลั่งกลาง ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
36 6241001103 นางสาวณัฐปภัสร์ สัมพันธ์รวีวงษ์ เศรษฐศาสตร์10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
37 6440216104 นางสาวกัญญารัตน์ หล่าจันทึก อาชีวอนามัย10
38 6440216105 นางสาวจันทิมา สุดกระโทก อาชีวอนามัย10
39 6440216106 นางสาวจารุวรรณ จีนจิ้งหรีด อาชีวอนามัย10
40 6440216107 นางสาวจิรภา รถไฟรี อาชีวอนามัย10
41 6440216108 นางสาวจุฑารัตน์ สิมมา อาชีวอนามัย10
42 6440216109 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิทักษ์นอก อาชีวอนามัย10
43 6440216111 นางสาวณัฏฐา เชียงน้อย อาชีวอนามัย10
44 6440216113 นางสาวณัฐธิดา ประพายพิษ อาชีวอนามัย10
45 6440216114 นางสาวณัฐพร สีดาเดช อาชีวอนามัย10
46 6440216115 นางสาวณัฐมณ หมีคุ้ม อาชีวอนามัย10
47 6440216117 นางสาวธารารัตน์ จันทร์ภิรมย์ อาชีวอนามัย10
48 6440216118 นางสาวน้ำผึ้ง คำทา อาชีวอนามัย10
49 6440216119 นางสาวบัวชมภู ดวงแก้ว อาชีวอนามัย10
50 6440216121 นางสาวเบญญทิพย์ เปลี่ยนไธสง อาชีวอนามัย10
51 6440216122 นางสาวพรธิรา โสวรรณะ อาชีวอนามัย10
52 6440216123 นางสาวพันธิตร การรัมย์ อาชีวอนามัย10
53 6440216124 นางสาวพิมพ์รำไพ เฉื่อยสูงเนิน อาชีวอนามัย10
54 6440216125 นางสาวมณีรัตน์ แป้นประโคน อาชีวอนามัย10
55 6440216126 นางสาวรวีวรรณ ประจิระฆัง อาชีวอนามัย10
56 6440216127 นางสาวรัตนาภรณ์ ประวรรณโก อาชีวอนามัย10
57 6440216128 นางสาวศศิภรณ์ ซองกิ่ง อาชีวอนามัย10
58 6440216129 นางสาวศิริพร การปลูก อาชีวอนามัย10
59 6440216131 นางสาวศิริวรรณ แซ่ไหล อาชีวอนามัย10
60 6440216132 นางสาวโศจิรัตน์ อาตมา อาชีวอนามัย10
61 6440216133 นางสาวสิริยากร สาฆ้อง อาชีวอนามัย10
62 6440216134 นางสาวสิริรักษ์ การปลูก อาชีวอนามัย10
63 6440216135 นางสาวสุชาดา โพธิ์กำเนิด อาชีวอนามัย10
64 6440216137 นางสาวสุพัตรา แสวงศรี อาชีวอนามัย10
65 6440216138 นางสาวสุมินตรา บู่ทอง อาชีวอนามัย10
66 6440216139 นางสาวอริสา ราชสุวรรณ อาชีวอนามัย10
67 6440216141 นายกานต์ดนัย ปาระบับ อาชีวอนามัย10
68 6440216142 นายกิติศักดิ์ งามกลาง อาชีวอนามัย10
69 6440216143 นายชินวัตร องอาจ อาชีวอนามัย10
70 6440216145 นายบูรพา จุ้ยทองหลาง อาชีวอนามัย10
71 6440216147 นายพงษ์ศธร จงรวมกลาง อาชีวอนามัย10
72 6440216148 นายสิริชัย แห้วชิน อาชีวอนามัย10
73 6440216149 นายอภิรักษ์ คำด้วง อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123