รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801112 นางสาวทิพย์สุดา กาละเหลา ร.บ.10
2 6441801113 นางสาวธันยพร มีระหาญ ร.บ.10
3 6441801118 นางสาวปัญชรส คุ้มศิลป์ ร.บ.10
4 6441801128 นางสาวลัดดาพร ทับน้อย ร.บ.10
5 6441801131 นางสาวสาวิตรี พิศุทธิสุวรรณ ร.บ.10
6 6441801139 นายไชยพศ ดวงจิตร ร.บ.10
7 6441801143 นายธีรพัต พงษ์ใหม่ ร.บ.10
8 6441801151 นายสฤษฎ์ภพ ศรีโพธิ์ ร.บ.10
9 6441801152 นายสุฐิศักดิ์ ต่วนกระโทก ร.บ.10
10 6441801308 นางสาวชลิตา ประสิทธิ์ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
11 6240509115 นางสาวศุภานัน เงินกิ่ง การเงิน10
12 6440309102 นางสาวจรรยมณฑน์ ไม้เกตุ อุตท่องเที่ยว10
13 6440309103 นางสาวชไมพร มหานารี อุตท่องเที่ยว10
14 6440309104 นางสาวณัฐสุดา ปลั่งกลาง อุตท่องเที่ยว10
15 6440309105 นางสาวธนาภรณ์ ขอมกิ่ง อุตท่องเที่ยว10
16 6440309106 นางสาวธิราวรรณ หวินจะโป๊ะ อุตท่องเที่ยว10
17 6440309107 นางสาวปวีณา พละชัย อุตท่องเที่ยว10
18 6440309108 นางสาวปิ่นเพชร โฮงวาปี อุตท่องเที่ยว10
19 6440309110 นางสาวพรรวษา ผูกพัน อุตท่องเที่ยว10
20 6440309111 นางสาวพรหมพร เสือซ่อนพงษ์ อุตท่องเที่ยว10
21 6440309112 นางสาวพลอยไพลิน ศุภศร อุตท่องเที่ยว10
22 6440309114 นางสาวมณีรัตน์ เปลื้องกระโทก อุตท่องเที่ยว10
23 6440309115 นางสาวรัตนศิริ ศรีพรหม อุตท่องเที่ยว10
24 6440309116 นางสาวริณลาดา เปี่ยมเพ็ง อุตท่องเที่ยว10
25 6440309117 นางสาวรุ่งอรุณ นิยมนา อุตท่องเที่ยว10
26 6440309119 นางสาวสุวดี จุมพล อุตท่องเที่ยว10
27 6440309120 นางสาวอภิรดา ขอจัดกลาง อุตท่องเที่ยว10
28 6440309122 นางสาวอัจฉราภรณ์ แว่นใส อุตท่องเที่ยว10
29 6440309124 นายธนพัฒน์ มะยมหิน อุตท่องเที่ยว10
30 6440309125 นายปิติกร พันธุ์ธงไชย อุตท่องเที่ยว10
31 6440309127 นายเมธาสิทธิ์ ยอดทองหลาง อุตท่องเที่ยว10
32 6440309128 นายยุทธนา โนใหม่ อุตท่องเที่ยว10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 6240211241 นายศาสตร์พล ดำละกอ วิทย์กีฬา10
34 6240211242 นายศุภกิตติ์ นาดี วิทย์กีฬา10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
35 6440801101 นางสาวกชนน ชัยฤทธิ์ไพบูลย์ สาธารณสุขชุมชน10
36 6440801102 นางสาวกุลวรรณวิจิตร ศิลา สาธารณสุขชุมชน10
37 6440801104 นางสาวจันทร์สุดา กุมภา สาธารณสุขชุมชน10
38 6440801105 นางสาวจุฑามาตย์ มิดชิด สาธารณสุขชุมชน10
39 6440801107 นางสาวณัฐฐาพร พระนูมัย สาธารณสุขชุมชน10
40 6440801108 นางสาวทวีพร มหาโพธิ์ สาธารณสุขชุมชน10
41 6440801112 นางสาวนิตยา สาระผล สาธารณสุขชุมชน10
42 6440801113 นางสาวเนตรปรียา พลทามูล สาธารณสุขชุมชน10
43 6440801114 นางสาวปนัดดา อุระ สาธารณสุขชุมชน10
44 6440801115 นางสาวปานิดา แห้วชิน สาธารณสุขชุมชน10
45 6440801116 นางสาวปิยวรรณ รวมทองหลาง สาธารณสุขชุมชน10
46 6440801117 นางสาวพณิตา ศรีจรัส สาธารณสุขชุมชน10
47 6440801118 นางสาวพักตร์จิรา แก้วกุดเลาะ สาธารณสุขชุมชน10
48 6440801119 นางสาวภาวิณี แรมฉิมพลี สาธารณสุขชุมชน10
49 6440801120 นางสาวมาติกา ไชยเทศ สาธารณสุขชุมชน10
50 6440801121 นางสาวรุ่งรุจี ยืนยิ่ง สาธารณสุขชุมชน10
51 6440801122 นางสาววรรณรินทร์ บุญภักดี สาธารณสุขชุมชน10
52 6440801123 นางสาวศศิกาญจน์ ชีวะวิโรจน์ สาธารณสุขชุมชน10
53 6440801124 นางสาวศิรินยา นาโคกสูง สาธารณสุขชุมชน10
54 6440801125 นางสาวสมฤทัย อติหฤทัยสุข สาธารณสุขชุมชน10
55 6440801126 นางสาวสิณินทร นวนเกตุ สาธารณสุขชุมชน10
56 6440801127 นางสาวสุดารัตน์ กิจกลาง สาธารณสุขชุมชน10
57 6440801128 นางสาวสุพรรษา แก้วจุมพล สาธารณสุขชุมชน10
58 6440801129 นางสาวแสงรวี แหยมแก้ว สาธารณสุขชุมชน10
59 6440801130 นางสาวอมาวศรี พิระชัย สาธารณสุขชุมชน10
60 6440801132 นางสาวอารยา สังข์ไทย สาธารณสุขชุมชน10
61 6440801133 นายจิรายุ จันวิสุข สาธารณสุขชุมชน10
62 6440801134 นายวิศรุต อินทร์แปลง สาธารณสุขชุมชน10
63 6440801135 นายอรรถพล นาราช สาธารณสุขชุมชน10
64 6440801201 นางสาวกานต์ญารัตน์ บุตรสะอาด สาธารณสุขชุมชน10
65 6440801202 นางสาวเกวลิน หว่านนา สาธารณสุขชุมชน10
66 6440801203 นางสาวคีตภัทร์ ชูรัตน์ สาธารณสุขชุมชน10
67 6440801204 นางสาวจารุวรรณ วงษ์แสน สาธารณสุขชุมชน10
68 6440801206 นางสาวฐิติยา ยอดนางรอง สาธารณสุขชุมชน10
69 6440801208 นางสาวธนพร ทัพดี สาธารณสุขชุมชน10
70 6440801209 นางสาวธัญยพร ม่วงศรี สาธารณสุขชุมชน10
71 6440801210 นางสาวธารธารา พัดจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
72 6440801212 นางสาวนุชนาฎ มีเคล้า สาธารณสุขชุมชน10
73 6440801213 นางสาวปณิดา นามวงษ์ สาธารณสุขชุมชน10
74 6440801214 นางสาวปลายฟ้า แก้วตา สาธารณสุขชุมชน10
75 6440801215 นางสาวปิยดา ทับขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
76 6440801217 นางสาวพรชนก ขอเหนี่ยวกลาง สาธารณสุขชุมชน10
77 6440801218 นางสาวพัชราภรณ์ พร้อมจิตร สาธารณสุขชุมชน10
78 6440801219 นางสาวมณีนุช อบภิรมย์ สาธารณสุขชุมชน10
79 6440801220 นางสาวรักษณาลี กลับสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
80 6440801221 นางสาวฤทรา เพียงโคกกรวด สาธารณสุขชุมชน10
81 6440801222 นางสาววริศรา ปะริเตนัง สาธารณสุขชุมชน10
82 6440801223 นางสาวศศิประภา แก้วอยู่ สาธารณสุขชุมชน10
83 6440801224 นางสาวศิริลักณ์ กุลวิเศษ สาธารณสุขชุมชน10
84 6440801225 นางสาวโสรญา จำปาทอง สาธารณสุขชุมชน10
85 6440801226 นางสาวสิริทิพย์ เหล็กมา สาธารณสุขชุมชน10
86 6440801227 นางสาวสุทธิกานต์ เพ็ชรจีนพะเนา สาธารณสุขชุมชน10
87 6440801228 นางสาวสุมินตรา ดองโพธิ์ สาธารณสุขชุมชน10
88 6440801229 นางสาวอนงค์พร ศิริโพคานนท์ สาธารณสุขชุมชน10
89 6440801231 นางสาวอรพินท์ ทองรักษ์ สาธารณสุขชุมชน10
90 6440801232 นางสาวอารยา อาษานอก สาธารณสุขชุมชน10
91 6440801233 นายธีรภัทร ผิวทอง สาธารณสุขชุมชน10
92 6440801235 นายอะสิกา สาระบัว สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123