รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440310101 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีชุมพล การโรงแรม10
2 6440310103 นางสาวกัลยาลักษณ์ รัตนารักษ์ การโรงแรม10
3 6440310104 นางสาวกิตติยา ทุมมา การโรงแรม10
4 6440310105 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์ การโรงแรม10
5 6440310106 นางสาวชลธิชา เลิศพันธ์ การโรงแรม10
6 6440310107 นางสาวณัฐรุจา หิรัญเขว้า การโรงแรม10
7 6440310108 นางสาวดวงตา แอบครบุรี การโรงแรม10
8 6440310109 นางสาวดารุณี ศรีจันทร์ การโรงแรม10
9 6440310110 นางสาวดิศราภรณ์ คงนาค การโรงแรม10
10 6440310111 นางสาวดุสิตตา ศรีมาบุตร การโรงแรม10
11 6440310112 นางสาวธิดารัตน์ ภาวจันทึก การโรงแรม10
12 6440310113 นางสาวนภัสภรณ์ สูงโนนตาด การโรงแรม10
13 6440310114 นางสาวบุญรักษา จันทร์เหมือน การโรงแรม10
14 6440310115 นางสาวประกายดาว ขาวแก้ว การโรงแรม10
15 6440310117 นางสาวพณิดา ศิริบูรณ์ การโรงแรม10
16 6440310118 นางสาวพลอยพรรณ ศรีพิทักษ์ การโรงแรม10
17 6440310119 นางสาวเมธาพร ชวาลา การโรงแรม10
18 6440310120 นางสาววรรณภา เลี๊ยบฮวด การโรงแรม10
19 6440310123 นางสาวอลิศรา สอนสุ่ม การโรงแรม10
20 6440310124 นายกรกต พืบขุนทด การโรงแรม10
21 6440310125 นายกรวิชญ รังกระโทก การโรงแรม10
22 6440310128 นายธงไชย เพชรคุ้มพล การโรงแรม10
23 6440310129 นายธนกร นพคุณ การโรงแรม10
24 6440310131 นายภานุพงศ์ สีพะเนา การโรงแรม10
25 6440310132 นายวชิรวิทย์ คบขุนทด การโรงแรม10
26 6440310133 นายอภิวัฒน์ แสงกระโทก การโรงแรม10
27 6440310134 นายอินทัช ชินจันทึก การโรงแรม10
28 6440310135 นางสาวศริญญา เหลาสา การโรงแรม10
29 6440310136 นางสาวสุทธิชา เกล้ากลาง การโรงแรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
30 6440217103 นางสาวขวัญเรือน คำเสนาะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
31 6440217104 นางสาวจิตติมา เหลือล้น อนามัยสิ่งแวดล้อม10
32 6440217106 นางสาวจิราภา แย้มเกษร อนามัยสิ่งแวดล้อม10
33 6440217107 นางสาวจุฑาวรรณ เพราะกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
34 6440217108 นางสาวชนกนันท์ ประกอบผล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
35 6440217109 นางสาวชมัยพร ไวสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
36 6440217110 นางสาวณัฐปิยดา แสนสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม10
37 6440217111 นางสาวณัฐภรณ์ ทิพย์บุญผล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
38 6440217112 นางสาวทาริกา แสนโน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
39 6440217113 นางสาวนภาพร พลหาญ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
40 6440217114 นางสาวนฤมล เถื่อนสันเทียะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
41 6440217115 นางสาวนันธิยา หวินสันเทียะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
42 6440217116 นางสาวปาณิสรา ศรีพัฒน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
43 6440217117 นางสาวเปมิกา บำรุงนอก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
44 6440217118 นางสาวพรรณิภา พื้นฉลาด อนามัยสิ่งแวดล้อม10
45 6440217119 นางสาวพิชญาภา ภู่พลัย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
46 6440217120 นางสาวภัทรวดี แก่นสันเทียะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
47 6440217121 นางสาวรภรัตน์ พิรักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
48 6440217122 นางสาวรังสิยา เอี่ยมเขียว อนามัยสิ่งแวดล้อม10
49 6440217123 นางสาววรางคณา สุชัยประเสริฐ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
50 6440217124 นางสาววิวรรยา มหาโชคชัย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
51 6440217126 นางสาวสุนันธาสินี โอกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
52 6440217127 นางสาวสุพรรษา หมู่หาญ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
53 6440217128 นางสาวอรวรรณ เล่าสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
54 6440217129 นางสาวอัญชลี แนบชัยภูมิ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
55 6440217131 นางสาวเอื้อมพร กิ่งพุดซา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
56 6440217134 นายณัฐวุธ บุญเกิด อนามัยสิ่งแวดล้อม10
57 6440217135 นายพีรธรณ์ แก่นใส อนามัยสิ่งแวดล้อม10
58 6440217136 นายวัชรพล โมกศิริ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
59 6440217137 นายสวิตต์ พินิจพันธ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123