รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6441101102 นางสาวณมัสนันท์ ตรงกลาง เศรษฐศาสตร์10
2 6441101104 นางสาวปรารถนา จบมลุม เศรษฐศาสตร์10
3 6441101105 นางสาวเปรมฤดี กมขุนทด เศรษฐศาสตร์10
4 6441101106 นางสาวพรพิมล คนตรง เศรษฐศาสตร์10
5 6441101107 นางสาวพาขวัญ ดีเดิม เศรษฐศาสตร์10
6 6441101108 นางสาวลลิลทิพย์ พรมด่าน เศรษฐศาสตร์10
7 6441101109 นางสาววลัยพรรณ ขอนพุดซา เศรษฐศาสตร์10
8 6441101110 นางสาวอริสรา ศรีวิลาด เศรษฐศาสตร์10
9 6441101111 นางสาวอาทิติยา ภูบังดาว เศรษฐศาสตร์10
10 6441101113 นายณัฐเศรษฐ์ ตั้งเศวตชัย เศรษฐศาสตร์10
11 6441101114 นายต่อตระกูล คมขุนทด เศรษฐศาสตร์10
12 6441101115 นายธนคุปต์ จันทร์สูงเนิน เศรษฐศาสตร์10
13 6441101116 นายปรมัตถ์ วัฒนานันทวิไล เศรษฐศาสตร์10
14 6441101117 นายวชิรพงศ์ เพ็งจันทร์ เศรษฐศาสตร์10
15 6441101118 นายศักดิพัฒน์ แย้มเเพียร เศรษฐศาสตร์10
16 6441101119 นางสาวกนกวรรณ ชายตะขบ เศรษฐศาสตร์10
17 6441101120 นายก้องภพ เพลียซ้าย เศรษฐศาสตร์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 6481501103 นางสาวชยุดา สังฆมะณี สถาปัตยกรรม10
19 6481501104 นางสาวเบญญทิพย์ ค้าทอง สถาปัตยกรรม10
20 6481501105 นางสาวปริยฉัตร เพียรการ สถาปัตยกรรม10
21 6481501107 นางสาวยุภาวดี ชูจัตุรัส สถาปัตยกรรม10
22 6481501108 นางสาววรนุช อดุลย์รัมย์ สถาปัตยกรรม10
23 6481501117 นายภูมินทร์ สอาด สถาปัตยกรรม10
24 6481501118 นายยุทธศาสตร์ ดวงสี สถาปัตยกรรม10
25 6481501121 นายสหรัฐ ช่วยนา สถาปัตยกรรม10
26 6481501122 นายสุขสันต์ รสจันทร์ สถาปัตยกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
27 6440801301 นางสาวกิตติมา หาญกล้า สาธารณสุขชุมชน10
28 6440801302 นางสาวเกศกนก นิยันตัง สาธารณสุขชุมชน10
29 6440801303 นางสาวจันทกานต์ เหล่าศรี สาธารณสุขชุมชน10
30 6440801304 นางสาวจิรารัตน์ ตุ๋ยแก้วพะเนาว์ สาธารณสุขชุมชน10
31 6440801305 นางสาวชลธิชา นันกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
32 6440801306 นางสาวณัฎฐธิดา ฉ่างสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
33 6440801307 นางสาวดาหวัน ล้ำเลิศ สาธารณสุขชุมชน10
34 6440801308 นางสาวธัญญารัตน์ แจ่มกลาง สาธารณสุขชุมชน10
35 6440801309 นางสาวธันยกานต์ พยัคฆ์ สาธารณสุขชุมชน10
36 6440801310 นางสาวธิดารัตน์ กาดนอก สาธารณสุขชุมชน10
37 6440801311 นางสาวนันทวัน กางการ สาธารณสุขชุมชน10
38 6440801313 นางสาวปณิตา ศิริปรุ สาธารณสุขชุมชน10
39 6440801314 นางสาวปัณฑิตา สรศักดิ์ สาธารณสุขชุมชน10
40 6440801315 นางสาวปิยวรรณ เถรนอก สาธารณสุขชุมชน10
41 6440801316 นางสาวเปรมฤดี แคเขว้า สาธารณสุขชุมชน10
42 6440801317 นางสาวพรชิตา บุญสร้าง สาธารณสุขชุมชน10
43 6440801318 นางสาวพุธิตา เหิบขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
44 6440801319 นางสาวมลนิสา ชอุ่มผล สาธารณสุขชุมชน10
45 6440801320 นางสาวรัตนา เหมกลาง สาธารณสุขชุมชน10
46 6440801321 นางสาววรนุช วงศ์ศาธัมมา สาธารณสุขชุมชน10
47 6440801322 นางสาววิภาพร คลองงาม สาธารณสุขชุมชน10
48 6440801323 นางสาวศิรินชา เป้าประจำเมือง สาธารณสุขชุมชน10
49 6440801324 นางสาวสนทญา ศรีสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
50 6440801325 นางสาวสาวินี วีระแพทย์ สาธารณสุขชุมชน10
51 6440801326 นางสาวสิรินธา ศิรินารถ สาธารณสุขชุมชน10
52 6440801327 นางสาวสุธิดา ทิมสระน้อย สาธารณสุขชุมชน10
53 6440801328 นางสาวสุวรรณี พลตะขบ สาธารณสุขชุมชน10
54 6440801329 นางสาวอนุสรา งามนัก สาธารณสุขชุมชน10
55 6440801330 นางสาวอรณิชชา แช่มชู สาธารณสุขชุมชน10
56 6440801331 นางสาวอรพิมพ์ ขันสันเทียะ สาธารณสุขชุมชน10
57 6440801332 นางสาวอารีวรรณ มุ่งแฝงกลาง สาธารณสุขชุมชน10
58 6440801333 นายปิยชัย เคว้งกลาง สาธารณสุขชุมชน10
59 6440801334 นายอภิสิทธิ์ ลู่กระโทก สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123