รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240606329 นายพงษธร มณีพงษ์ นิเทศศาสตร์10
2 6240606330 นายพลวัฒน์ ผมทำ นิเทศศาสตร์10
3 6240606331 นายพิทยาภัทร์ บุญพา นิเทศศาสตร์10
4 6240606338 นางสาวชลธิดา บุญยงค์ นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 6440201101 นางสาวกนิษฐา ดวงอินทร์ คหกรรม10
6 6440201102 นางสาวกัญญาภัค พลประจัน คหกรรม10
7 6440201103 นางสาวชาลิสา ปานประชาติ คหกรรม10
8 6440201104 นางสาวณภัทศร แอบจันอัด คหกรรม10
9 6440201105 นางสาวทัศยา ประทุมเทา คหกรรม10
10 6440201106 นางสาวธิติมา หินเธาว์ คหกรรม10
11 6440201107 นางสาวพัชราภรณ์ เพชรล้ำ คหกรรม10
12 6440201108 นางสาวพิมพ์ชนก ชมหว้า คหกรรม10
13 6440201109 นางสาวไพลิน แบขุนทด คหกรรม10
14 6440201111 นางสาวโยษิตา สุภาโย คหกรรม10
15 6440201112 นางสาววรรณริษา ศรีอ่อน คหกรรม10
16 6440201113 นางสาววัลลภา ปักการะโต คหกรรม10
17 6440201114 นางสาวสมิตา ดิษฐ์สันเทียะ คหกรรม10
18 6440201115 นางสาวสุรนาถ งามวงศ์ คหกรรม10
19 6440201116 นางสาวเสาวลักษณ์ อินคล้าย คหกรรม10
20 6440201117 นางสาวอนัญพร สมพรจิตร์ คหกรรม10
21 6440201118 นางสาวอมรรัตน์ ง่วนสูงเนิน คหกรรม10
22 6440201119 นางสาวอริษา ทะเลดอน คหกรรม10
23 6440201120 นายจิรานุวัฒน์ ฝ่าพิมาย คหกรรม10
24 6440201121 นายเจษฎา ชีวารัตน์ คหกรรม10
25 6440201122 นายณรงค์ศักดิ์ บุงกระโทก คหกรรม10
26 6440201123 นายวิวรรธน์ เเพงห่อพาน คหกรรม10
27 6440201124 นายวุฒินาฏ วุฒิเผ่า คหกรรม10
28 6440201125 นายศรายุทธ มาลา คหกรรม10
29 6440203101 นางสาวจิราพร อำนวยวิทยานันท์ เคมี10
30 6440203102 นางสาวชลธิชา อันจันทึก เคมี10
31 6440203103 นางสาวนริศรา อินชนะ เคมี10
32 6440203104 นางสาวบรรณารัตน์ อินทะกนก เคมี10
33 6440203105 นางสาวปณิสรา ชัยนอก เคมี10
34 6440203106 นางสาวมาริสา พูนเกษม เคมี10
35 6440203107 นางสาวสิราวรรณ หมื่นพล เคมี10
36 6440203108 นางสาวหทัยรัตน์ นาคา เคมี10
37 6440204101 นางสาวกัณทิมา แซ่ตั้ง ชีววิทยา10
38 6440204102 นางสาวกัลยกร ช้อยจอหอ ชีววิทยา10
39 6440204103 นางสาวกาญจนา สกุลจร ชีววิทยา10
40 6440204104 นางสาวจีรวรรณ เจตนเสน ชีววิทยา10
41 6440204105 นางสาวดวงกมล ศุภธรรมพิทักษ์ ชีววิทยา10
42 6440204106 นางสาวธนพร ประทุมขันธ์ ชีววิทยา10
43 6440204107 นางสาวเนตรลัดดา จิตรักญาติ ชีววิทยา10
44 6440204111 นางสาวพิชญาภรณ์ เชาว์พลกรัง ชีววิทยา10
45 6440204112 นางสาวพิมพ์ชนก บำรุงนา ชีววิทยา10
46 6440204113 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เปล่งกระโทก ชีววิทยา10
47 6440204114 นางสาวภัทรสุดา ป้องสีดา ชีววิทยา10
48 6440204115 นางสาวภิรมยา สานนอก ชีววิทยา10
49 6440204116 นางสาววรวลัญช์ ผิวบัว ชีววิทยา10
50 6440204117 นางสาววิภาวี ลอยศักดิ์ ชีววิทยา10
51 6440204118 นางสาวสุภัณฑิตา หึกขุนทด ชีววิทยา10
52 6440204120 นางสาวอิสริยาภรณ์ ดาวกระจ่าง ชีววิทยา10
53 6440204121 นายสวพล องอาจไพบูลย์ ชีววิทยา10
54 6440210101 นางสาวกาญจนา เพียรแก้ว เกษตรศาสตร์10
55 6440210103 นางสาวณัฐญดา มงคลชาติ เกษตรศาสตร์10
56 6440210104 นางสาวณัฐภัสสร โคสินทร์ เกษตรศาสตร์10
57 6440210105 นางสาวธนาภรณ์ สินธุวงษานนท์ เกษตรศาสตร์10
58 6440210106 นางสาวนารี อุนโล เกษตรศาสตร์10
59 6440210109 นางสาวบุษบง โนนสันเทียะ เกษตรศาสตร์10
60 6440210112 นางสาวพิมพ์ชนก ผลเกิด เกษตรศาสตร์10
61 6440210113 นางสาวพิยดา จันทุภา เกษตรศาสตร์10
62 6440210115 นางสาวมาริสา ฟ้าคุ้ม เกษตรศาสตร์10
63 6440210117 นางสาวศิริมา ปัญญาพิมพ์ เกษตรศาสตร์10
64 6440210118 นางสาวสุวนันท์ จำบัวขาว เกษตรศาสตร์10
65 6440210119 นางสาวอธิชา มาศรัตน์ เกษตรศาสตร์10
66 6440210121 นางสาวอรวรรณ ชัยน้อย เกษตรศาสตร์10
67 6440210122 นายกิตติศักดิ์ กองคำพู เกษตรศาสตร์10
68 6440210123 นายธนพนธ์ พรมบวช เกษตรศาสตร์10
69 6440210128 นายรัตนากร พลหาร เกษตรศาสตร์10
70 6440210129 นายศุภกฤต ดวงจันทร์ เกษตรศาสตร์10
71 6440210130 นายเศกสรร บุบผามาโล เกษตรศาสตร์10
72 6440210133 นายเอกภพ สงสุแก เกษตรศาสตร์10
73 6440213102 นางสาวฐิติญา ประจิตร วิทย์คอม10
74 6440213103 นางสาวพัชราภรณ์ งามเจริญ วิทย์คอม10
75 6440213105 นางสาวรุ่งรวิน ช่างสลัก วิทย์คอม10
76 6440213106 นางสาวศศิชานันท์ ธรรมคุ้มสกุล วิทย์คอม10
77 6440213108 นายกิตติธัช นรินทร์นอก วิทย์คอม10
78 6440213109 นายณภัทร เมฆคุณานนท์ วิทย์คอม10
79 6440213110 นายดนัย บานโพธิ์ วิทย์คอม10
80 6440213111 นายถนอม ชัชวาลย์ วิทย์คอม10
81 6440213112 นายธนวัฒน์ วิริยะชัยยศ วิทย์คอม10
82 6440213113 นายนราวิชญ์ ไชยอรรจนาภรณ์ วิทย์คอม10
83 6440213114 นายปิยสวัสดิ์ เวหน วิทย์คอม10
84 6440213116 นายภาณุพงศ์ ปีแหล่ วิทย์คอม10
85 6440213119 นายศักรินทร์ เกตุทับ วิทย์คอม10
86 6440213121 นายจักรพงศ์ ดอกพิกุล วิทย์คอม10
87 6440213122 นายพฤหัส ขนายกลาง วิทย์คอม10
88 6440213203 นางสาวพิมชนก ลือชัย วิทย์คอม10
89 6440213204 นางสาวรัตติยากร สุประมา วิทย์คอม10
90 6440213205 นางสาววรัญญา หาแก้ว วิทย์คอม10
91 6440213207 นายกฤศ วงศ์คุลี วิทย์คอม10
92 6440213208 นายชัยมงคล ทองลา วิทย์คอม10
93 6440213209 นายณัฐธนโชติ พรานป่า วิทย์คอม10
94 6440213212 นายธนวัต พันอุไร วิทย์คอม10
95 6440213214 นายพรอนันต์ ตุ่นกลาง วิทย์คอม10
96 6440213216 นายภูธเนตร เกตุขุนทด วิทย์คอม10
97 6440213218 นายศักดิ์สิทธิ์ชัย เตรียมมะเริง วิทย์คอม10
98 6440213219 นายสิริวัฐ น่าชม วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123