รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6441601101 นางสาวกฤติกา จันทร บัญชี10
2 6441601102 นางสาวเกษร กาบขุนทด บัญชี10
3 6441601103 นางสาวขวัญฤดี โม้วงษ์ บัญชี10
4 6441601104 นางสาวจารุวรรณ สีสุขทอ บัญชี10
5 6441601105 นางสาวจิรภิญญา ทะกาเนนะ บัญชี10
6 6441601106 นางสาวจุฬารัตน์ คำมา บัญชี10
7 6441601108 นางสาวฐิติมา ทมตะขบ บัญชี10
8 6441601109 นางสาวณัฐพร จันทีนอก บัญชี10
9 6441601110 นางสาวทอฝัน บุญหว่าน บัญชี10
10 6441601111 นางสาวนริศรา น้อยทอง บัญชี10
11 6441601112 นางสาวนลัทพร บัวงาม บัญชี10
12 6441601113 นางสาวนิธิภร พูนศรี บัญชี10
13 6441601114 นางสาวปภัสรา ถาต่าย บัญชี10
14 6441601115 นางสาวปวิศา เวโสวา บัญชี10
15 6441601117 นางสาวพัชรนันท์ ไขขุนทด บัญชี10
16 6441601119 นางสาวภัทรมล ศรัทธาคลัง บัญชี10
17 6441601121 นางสาวรินทร์ลภัส กิตติพรวรธันยา บัญชี10
18 6441601122 นางสาววนัสนันท์ พรหมสาลี บัญชี10
19 6441601123 นางสาววารุณี มังกร บัญชี10
20 6441601124 นางสาวศศิกานต์ ชัยศรี บัญชี10
21 6441601125 นางสาวศิรประภา มากมาย บัญชี10
22 6441601126 นางสาวศิริยากร ชนะบัว บัญชี10
23 6441601127 นางสาวสิธาดา เทพอารักษ์กุล บัญชี10
24 6441601128 นางสาวสุกัลยา รัดทำ บัญชี10
25 6441601129 นางสาวสุดารัตน์ อันตะละโลก บัญชี10
26 6441601131 นางสาวอทิตยา สายจันทร์ บัญชี10
27 6441601134 นายปัญญวิชญ์ อินทิตานนท์ บัญชี10
28 6441601201 นางสาวกัญญารัตน์ กุลวิเศษศิริ บัญชี10
29 6441601203 นางสาวจารุภา สมานทอง บัญชี10
30 6441601204 นางสาวจิรพัฒน์ ค้ำกระโทก บัญชี72
31 6441601207 นางสาวฐิดารัตน์ มีชำนาญ บัญชี10
32 6441601208 นางสาวณริสสา เก่าพิมาย บัญชี10
33 6441601211 นางสาวนริศรา นามพุทธา บัญชี10
34 6441601212 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสัน บัญชี10
35 6441601215 นางสาวปวีณา หนูโคกสูง บัญชี10
36 6441601216 นางสาวปิยธิดา ถางโพธิ์ บัญชี10
37 6441601217 นางสาวพิชามญชุ์ พิมพ์ปรุ บัญชี10
38 6441601218 นางสาวเพ็ชรา ชินทวัน บัญชี10
39 6441601220 นางสาวเมธินี สุวรรณพิทักษ์ บัญชี10
40 6441601222 นางสาววริศรา กวดพุดซา บัญชี10
41 6441601223 นางสาววิชญาดา พลศรี บัญชี10
42 6441601224 นางสาวศศิธร สอนดี บัญชี10
43 6441601226 นางสาวสายธาร ขาวมณี บัญชี10
44 6441601227 นางสาวสิริจันทร์ เกิดมงคล บัญชี10
45 6441601230 นางสาวสุวนันท์ แพะขุนทด บัญชี10
46 6441601231 นางสาวอนัญญา หอมจันทึก บัญชี10
47 6441601232 นางสาวอารีรัตน์ รอดเผือก บัญชี10
48 6441601233 นายถิรกมล เสนาสังข์ บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 6240202108 นางสาวธนาวรรณ์ พงษ์ชัย ชีววิทยา10
50 6240202109 นางสาวนันทิยา ปาละวงษ์ ชีววิทยา10
51 6240202119 นางสาวศิรินันท์ ขันชัย ชีววิทยา10
52 6440202101 นางสาวจันทิราภรณ์ ปุยะติ วิทย์ สวล.10
53 6440202103 นางสาวชลธิชา ดาราตะคุ วิทย์ สวล.10
54 6440202104 นางสาวชุติภา กัณหา วิทย์ สวล.10
55 6440202105 นางสาวนุชนาฏ จงเด่นกลาง วิทย์ สวล.10
56 6440202106 นางสาวเยาวลักษณ์ ผลมาตร วิทย์ สวล.72
57 6440202108 นางสาวอรัชญา นากกระแสร์ วิทย์ สวล.10
58 6440206103 นายเกรียงไกร เสือโสมง ภูมิสารสนเทศ10
59 6440206104 นายวงศกร สุขดี ภูมิสารสนเทศ10
60 6440209101 นางสาวคัทลียา เลิศสระน้อย ระบบสารสนเทศ10
61 6440209104 นางสาวฑิตฐิตา เอี่ยมนิ่ม ระบบสารสนเทศ10
62 6440209105 นางสาวนริศรา ทวีการ ระบบสารสนเทศ10
63 6440209107 นางสาวพัฒน์นรี แวบไธสง ระบบสารสนเทศ10
64 6440209109 นางสาววชิราภรณ์ พิณศิริ ระบบสารสนเทศ10
65 6440209110 นายฆราวัฒน์ ยอดเมืองเจริญ ระบบสารสนเทศ10
66 6440209113 นายนันทวัฒน์ กาศลังกา ระบบสารสนเทศ10
67 6440211101 นางสาวพิชญาภา วีระธรรม สถิติ10
68 6440211102 นางสาวภัคภร สุขกุล สถิติ10
69 6440211103 นางสาวมุนินธร นามเชียงใต้ สถิติ10
70 6440211104 นางสาวเมธาวี จูงกลาง สถิติ10
71 6440211105 นางสาวสุรีรัตน์ งิมสันเทียะ สถิติ10
72 6440211106 นางสาวอัจจิมา ลอยสูงวงศ์ สถิติ10
73 6440214101 นางสาวกนกวรรณ หมั่นพงษ์ เทคโนสารสนเทศ10
74 6440214102 นางสาวกมลวรรณ คำแสน เทคโนสารสนเทศ10
75 6440214104 นางสาวฐิติมา ยาทองทิพย์ เทคโนสารสนเทศ10
76 6440214105 นางสาวณัชชา เสาะขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
77 6440214106 นางสาวนฤมล สังผักแว่น เทคโนสารสนเทศ10
78 6440214107 นางสาวนันทกานต์ ประกอบเพชร เทคโนสารสนเทศ10
79 6440214108 นางสาวปริมมิกา ศักดิ์วราภรณ์ เทคโนสารสนเทศ10
80 6440214110 นางสาวพรชิตา นาคสุข เทคโนสารสนเทศ10
81 6440214113 นางสาวศิริประภา ปักษา เทคโนสารสนเทศ10
82 6440214114 นางสาวอักษราภัค เลาลาด เทคโนสารสนเทศ10
83 6440214117 นายเกรียงไกร มุ่งก่อกลาง เทคโนสารสนเทศ10
84 6440214118 นายเกียรติศักดิ์ การบรรจง เทคโนสารสนเทศ10
85 6440214119 นายชยากร เขียวกุ้ง เทคโนสารสนเทศ10
86 6440214120 นายชัชชัย พรหมวิชัย เทคโนสารสนเทศ10
87 6440214121 นายทัศน์พล เหิงขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
88 6440214122 นายธงชัย แสนอุบล เทคโนสารสนเทศ10
89 6440214123 นายธีรภัทร ทองประภา เทคโนสารสนเทศ10
90 6440214124 นายนาวา นวนดี เทคโนสารสนเทศ10
91 6440214127 นายปิยพนธ์ พิพิธกุล เทคโนสารสนเทศ10
92 6440214128 นายยุทธพล มูลสาร เทคโนสารสนเทศ10
93 6440214129 นายวิทวัส ปุ่นโพธิ์ เทคโนสารสนเทศ10
94 6440214132 นายสิทธิศักดิ์ โฮเบ้อร์มันน์ เทคโนสารสนเทศ10
95 6440214133 นายสุชิชาติ ชุดทะเล เทคโนสารสนเทศ10
96 6440214134 นายสุพัฒน์พงษ์ สินไชย เทคโนสารสนเทศ10
97 6440214135 นายอโนชา เกตุทอง เทคโนสารสนเทศ10
98 6440215101 นางสาวกัญญาพัชร ท้าวนอก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
99 6440215102 นางสาวญาณิศา พยัคฆนิง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
100 6440215104 นางสาวปาริตา ฤทธิ์ศรไกร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
101 6440215106 นายกนกพล ชมบุญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
102 6440215110 นายธีรดนย์ ชาญจะโปะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
103 6440215111 นายปฏิภาณ บ้งพิมพ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
104 6440215112 นายปณิธาน สนนา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
105 6440215113 นายพีระ เจริญพาณิชย์ศิริ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
106 6440215114 นายยุทธพงษ์ หอมดี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
107 6440215117 นายเวสารัช ธรรมจันทึก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
108 6440215118 นายหิรัญ ตันตระกูล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
109 6440215119 นายอคิราห์ ธรรมธร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123