รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6240214108 นางสาวอารียา นาแสง ระบบสารสนเทศ10
2 6440207301 นางสาวกรรณิกา สาระปัญญา วิทย์กีฬา10
3 6440207302 นางสาวจุฑามาศ รวมครบุรี วิทย์กีฬา10
4 6440207303 นางสาวญาดา แสนพล วิทย์กีฬา10
5 6440207304 นางสาวนริศรา ศรีม่วงกลาง วิทย์กีฬา10
6 6440207305 นางสาวบัวชมพู นุกาศรัมย์ วิทย์กีฬา10
7 6440207306 นางสาวภักดีพร เกนขุนทด วิทย์กีฬา10
8 6440207309 นางสาวสุภัชฌา แสนปรางค์นอก วิทย์กีฬา10
9 6440207310 นายกฤษณะ เสาะไธสง วิทย์กีฬา10
10 6440207311 นายกายสิทธิ์ มุ่งกั้นกลาง วิทย์กีฬา10
11 6440207312 นายคมสัน ราชสมบัติ วิทย์กีฬา10
12 6440207313 นายจิรพัฒน์ หมอยาดี วิทย์กีฬา10
13 6440207314 นายฉัตรมงคล เเก้วด่านกลาง วิทย์กีฬา72
14 6440207315 นายชัชชัย แหมไธสง วิทย์กีฬา10
15 6440207316 นายญาณพัฒน์ แสนทวีสุข  วิทย์กีฬา10
16 6440207317 นายณัฐกิจ จงเอื้อนกลาง วิทย์กีฬา10
17 6440207318 นายณัฐวุฒิ แก้วชนะ วิทย์กีฬา10
18 6440207319 นายณัฐวุฒิ สันกลาง วิทย์กีฬา10
19 6440207320 นายธนกฤต พรศักดิ์หาร วิทย์กีฬา72
20 6440207321 นายธนธรณ์ เสกขุนทด วิทย์กีฬา10
21 6440207322 นายธนวัฒน์ บำรุงกลาง วิทย์กีฬา10
22 6440207323 นายธวัชชัย เค้าเขียว วิทย์กีฬา10
23 6440207324 นายธีรเดช ปันเร็ว วิทย์กีฬา10
24 6440207326 นายนันทวัฒน์ สมิงรัมย์ วิทย์กีฬา10
25 6440207327 นายปรเมศวร์ คุ้มทอง วิทย์กีฬา10
26 6440207328 นายปุณณัฐ ศุภเมธานนท์ วิทย์กีฬา10
27 6440207329 นายพงศภัค สมดี วิทย์กีฬา10
28 6440207330 นายพลกฤต อาจประจันทร์ วิทย์กีฬา10
29 6440207331 นายพิชัยยุทธ พรหมมี วิทย์กีฬา10
30 6440207333 นายภัทรดนัย สร้างดี วิทย์กีฬา10
31 6440207334 นายภาณุพงศ์ มาตรโคกสูง วิทย์กีฬา10
32 6440207336 นายภูวดล แคล้วกลาง วิทย์กีฬา10
33 6440207337 นายภูษณะ พู่พิมาย วิทย์กีฬา10
34 6440207339 นายวราวุธ กาวกระโทก วิทย์กีฬา10
35 6440207340 นายวายุ ภูธาตุเพชร วิทย์กีฬา10
36 6440207341 นายวิฑูรย์ ลุ่มรวย วิทย์กีฬา10
37 6440207342 นายวุฒิชัย นนท์ยะโส วิทย์กีฬา10
38 6440207343 นายศักดา ใจเที่ยง วิทย์กีฬา10
39 6440207344 นายศุภวิชญ์ แขกไทย วิทย์กีฬา10
40 6440207345 นายสหรัฐ ประกอบมูล วิทย์กีฬา10
41 6440207346 นายอชนินทร์ โคนกระโทก วิทย์กีฬา10
42 6440207347 นายอภิรักษ์ อ้วนมะโรง วิทย์กีฬา10
43 6440207348 นายอรรถวุฒิ ปะลุวันรัมย์ วิทย์กีฬา10
44 6440207350 นายพลาธิป ศิริสุนทร วิทย์กีฬา10
45 6440207402 นางสาวจุฬาลักษณ์ มั่งมี วิทย์กีฬา10
46 6440207403 นางสาวณัฐชา แปวกระโทก วิทย์กีฬา10
47 6440207404 นางสาวนัฐนรี โกเมน วิทย์กีฬา10
48 6440207406 นางสาวภัทราภรณ์ พินนอก วิทย์กีฬา10
49 6440207407 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ปิดตานัง วิทย์กีฬา10
50 6440207409 นายกรรตพล เลิศปัญญา วิทย์กีฬา10
51 6440207411 นายกิตติศักดิ์ นามพุทธา วิทย์กีฬา10
52 6440207413 นายจิรภาส ไชยนอก วิทย์กีฬา10
53 6440207414 นายชนะพล รักษากิ่ง วิทย์กีฬา10
54 6440207415 นายชัยวัฒน์ รักใคร่ วิทย์กีฬา10
55 6440207419 นายตะวันฉาย เหิงขุนทด วิทย์กีฬา10
56 6440207420 นายธนกฤษ นามวงษ์ วิทย์กีฬา10
57 6440207423 นายธาดา จาดแดง วิทย์กีฬา10
58 6440207424 นายธีรภัทร์ สินขุนทด วิทย์กีฬา10
59 6440207425 นายนภัส ทับพิมาย วิทย์กีฬา10
60 6440207426 นายปฏิพล ศรีทัด วิทย์กีฬา10
61 6440207427 นายประทีป มาวัน วิทย์กีฬา10
62 6440207428 นายผดุงเกียรติ กันไธสง วิทย์กีฬา10
63 6440207429 นายพงษ์พิพัฒน์ พานไธสง วิทย์กีฬา10
64 6440207431 นายพิเชษฐ์ สินธุ์บัว วิทย์กีฬา10
65 6440207432 นายพุฒิพงษ์ ภูศรี วิทย์กีฬา10
66 6440207433 นายภัทรพงษ์ พิมพ์กลาง วิทย์กีฬา10
67 6440207434 นายภาณุวัฒน์ จำปาโพธิ์ วิทย์กีฬา10
68 6440207435 นายภูมินทร์ บุตรราช วิทย์กีฬา10
69 6440207436 นายภูวดล ทานนนอก วิทย์กีฬา10
70 6440207437 นายมงคล คุณาจารย์ วิทย์กีฬา10
71 6440207438 นายลัทธพล ดุงสูงเนิน วิทย์กีฬา10
72 6440207439 นายวริศ ผลนา วิทย์กีฬา10
73 6440207440 นายวิชยุตม์ คันธจันทร์ วิทย์กีฬา10
74 6440207441 นายวิทวัส หอพิกลาง วิทย์กีฬา10
75 6440207442 นายศรัณย์ ระวังจังหรีด วิทย์กีฬา10
76 6440207443 นายศิวะโรจน์ เสือดำ วิทย์กีฬา10
77 6440207444 นายสรพงษ์ ทองอ่อน วิทย์กีฬา10
78 6440207445 นายสามารถ เทียมกระโทก วิทย์กีฬา10
79 6440207446 นายอดิศร สิงห์คาม วิทย์กีฬา10
80 6440207448 นายอรัญวัฒน์ จงเพิ่มกลาง วิทย์กีฬา10
81 6440207449 นายอุดมศักดิ์ สิทธิ์ขุนทด วิทย์กีฬา10
82 6440212101 นางสาวกัญญพัชร พงศ์ดำบรรพ์กุล เทคโนอาหาร10
83 6440212102 นางสาวคัธรินทร์ อาสานอก เทคโนอาหาร10
84 6440212103 นางสาวจุฑาทินีย์ อาศัยนา เทคโนอาหาร10
85 6440212104 นางสาวธนพร พวงศรี เทคโนอาหาร10
86 6440212105 นางสาวธนัชชา สันตะวงค์ เทคโนอาหาร10
87 6440212106 นางสาวนิจติการ ฉิมครบุรี เทคโนอาหาร10
88 6440212108 นางสาวพิตตะวัน นาคดิลก เทคโนอาหาร10
89 6440212109 นางสาวเพชรชมพู นุ่มนก เทคโนอาหาร10
90 6440212110 นางสาวเพ็ญนภา สายขุนทด เทคโนอาหาร10
91 6440212111 นางสาวภัทรลดา ฤทธิคำ เทคโนอาหาร10
92 6440212112 นางสาวมาริษา ฮอสูงเนิน เทคโนอาหาร10
93 6440212113 นางสาวรุ่งนภา บุญดี เทคโนอาหาร10
94 6440212114 นางสาวล้อมเพชร พึ่งทหาร เทคโนอาหาร10
95 6440212115 นางสาวลัดดาวัลย์ มุ่งแฝงกลาง เทคโนอาหาร10
96 6440212116 นางสาววรัญญา เหลือสุข เทคโนอาหาร10
97 6440212117 นางสาววาสนา จำปาเฮียง เทคโนอาหาร10
98 6440212118 นางสาวสรัยณา ฮน เทคโนอาหาร10
99 6440212119 นางสาวสุภาวดี ฉิมนอก เทคโนอาหาร10
100 6440212120 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมสวัสดิ์ เทคโนอาหาร10
101 6440212121 นางสาวอนัญญา สมจิตร เทคโนอาหาร10
102 6440212122 นางสาวอนันตญา ตรีสอน เทคโนอาหาร10
103 6440212123 นางสาวอมรรัตน์ เกินรัมย์ เทคโนอาหาร10
104 6440212125 นายเกียรติศักดิ์ รอไธสง เทคโนอาหาร10
105 6440212126 นายไกรสร รอดกลาง เทคโนอาหาร10
106 6440212127 นายเจตนิพัทร์ หินแดง เทคโนอาหาร10
107 6440212128 นายนัฐวุฒิ ใบบัว เทคโนอาหาร10
108 6440212129 นายพัทธดนย์ คงประดิษฐ เทคโนอาหาร10
109 6440212130 นายสมมาส บ้านกระโทก เทคโนอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123