รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440304101 นางสาวกัญญาณัฐ ชาญพิทยา การพัฒนาสังคม10
2 6440304102 นางสาวเกศรา หมั่นสาร การพัฒนาสังคม10
3 6440304103 นางสาวจารวี ทวีช่วยกุศล การพัฒนาสังคม10
4 6440304104 นางสาวจุฑาภัทร หนองแบก การพัฒนาสังคม10
5 6440304106 นางสาวชลลัดดา สวนไผ่ การพัฒนาสังคม10
6 6440304107 นางสาวชุตินันท์ แก้วกลาง การพัฒนาสังคม10
7 6440304108 นางสาวญานิษา เพียซ้าย การพัฒนาสังคม10
8 6440304109 นางสาวญาสุมินท์ จุฑามณี การพัฒนาสังคม10
9 6440304110 นางสาวฐาณิกา ไขสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
10 6440304111 นางสาวณัฐฐศศิ กัญฐกุลณัชธ์ การพัฒนาสังคม10
11 6440304112 นางสาวเนตรดาว พลศรี การพัฒนาสังคม10
12 6440304113 นางสาวปริชมน เถระปัญญา การพัฒนาสังคม10
13 6440304116 นางสาวพรรณวษา เปลื้องทุกข์ การพัฒนาสังคม10
14 6440304117 นางสาวพิมพ์ดารินทร์ ยศศักดิ์ การพัฒนาสังคม10
15 6440304118 นางสาวพิมพิกา เงียบกระโทก การพัฒนาสังคม10
16 6440304119 นางสาวพุทธรักษา ชำนาญศรี การพัฒนาสังคม10
17 6440304120 นางสาวภรณ์นับพรรณ วงษ์ภูธเรศ การพัฒนาสังคม10
18 6440304122 นางสาวภาวินี ถ่วงสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
19 6440304123 นางสาววริศรา วิชาจารย์ การพัฒนาสังคม10
20 6440304127 นางสาวศิริวรรณ ขาวหมื่นไว การพัฒนาสังคม10
21 6440304129 นางสาวสุกัญญา หักหาญ การพัฒนาสังคม10
22 6440304130 นางสาวสุทธิชา วงศ์บุดศรี การพัฒนาสังคม10
23 6440304132 นางสาวสุภัทรา น้ำดอกไม้ การพัฒนาสังคม10
24 6440304133 นางสาวสุรัสสา ล้อมกัน การพัฒนาสังคม10
25 6440304134 นางสาวอรุโณทัย โคตะนะ การพัฒนาสังคม10
26 6440304136 นายครรชิต อาบสุวรรณ์ การพัฒนาสังคม10
27 6440304137 นายจักรภัทร วัชระวงศ์ทองดี การพัฒนาสังคม10
28 6440304138 นายณัฐกรณ์ สิงห์ทน การพัฒนาสังคม10
29 6440304139 นายนภัสกร ซื่อสัตย์ การพัฒนาสังคม10
30 6440304140 นายนำโชค จิบสันเทียะ การพัฒนาสังคม10
31 6440304141 นายปกรณ์เกียรติ สิงห์ผักแว่น การพัฒนาสังคม10
32 6440307101 นางสาวกนกพร ตะวงค์ อังกฤษธุรกิจ10
33 6440307103 นางสาวกันยรัตน์ สิงหาวุธ อังกฤษธุรกิจ10
34 6440307105 นางสาวจณิตา ละพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
35 6440307106 นางสาวจิดาภา ขำใจ อังกฤษธุรกิจ10
36 6440307109 นางสาวณัฎฐณิชา พลายเนียม อังกฤษธุรกิจ10
37 6440307110 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์นรกุล อังกฤษธุรกิจ10
38 6440307111 นางสาวณิฌาภัทร ไม้กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
39 6440307113 นางสาวนภัส ดาบสมเด็จ อังกฤษธุรกิจ10
40 6440307114 นางสาวบัวคำ ทองคำ อังกฤษธุรกิจ10
41 6440307115 นางสาวปนัสยา กิ่งจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
42 6440307116 นางสาวพรไพลิน ปิ่นสุวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
43 6440307117 นางสาวพริตา หนอกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
44 6440307118 นางสาวพัชรินทร์ โสดา อังกฤษธุรกิจ10
45 6440307119 นางสาวมณฑิตา บุบผาลา อังกฤษธุรกิจ10
46 6440307120 นางสาววณัชกาญณ์ ฉายศิริ อังกฤษธุรกิจ10
47 6440307121 นางสาววรัญชนา กระออมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
48 6440307122 นางสาววราภรณ์ สาดใหม่ อังกฤษธุรกิจ10
49 6440307123 นางสาววริศรา ด่านนอก อังกฤษธุรกิจ10
50 6440307124 นางสาวศจีนรา ศึกษากิจ อังกฤษธุรกิจ10
51 6440307125 นางสาวศิริการ เนตรไธสง อังกฤษธุรกิจ10
52 6440307126 นางสาวศุภิสรา เกตุนิล อังกฤษธุรกิจ10
53 6440307127 นางสาวสิริกร ศิริปิตุภูมิ อังกฤษธุรกิจ10
54 6440307128 นางสาวสุธาสิณี ผินโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
55 6440307130 นางสาวอภิญญา ศักดาเดช อังกฤษธุรกิจ10
56 6440307131 นางสาวอานน์ ลินดา นก เวสเกอ อังกฤษธุรกิจ10
57 6440307132 นางสาวอิงครัตน์ สงวนศักดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
58 6440307133 นายกวีศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
59 6440307134 นายธัญเทพ อารีย์วงศ์ อังกฤษธุรกิจ10
60 6440307136 นายวิภาสพงศ์ สุจินดาเสถียร อังกฤษธุรกิจ10
61 6440307137 นายสมิทธิ์ เฉิดจังหรีด อังกฤษธุรกิจ10
62 6440307138 นายอนุวัฒน์ ฉวนพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
63 6440307201 นางสาวกมลชนก สะเมนรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
64 6440307202 นางสาวกันติยา อาญาเมือง อังกฤษธุรกิจ10
65 6440307203 นางสาวกุลธิดา ดีขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
66 6440307204 นางสาวคฑามาศ การนอก อังกฤษธุรกิจ10
67 6440307205 นางสาวจรวยพร ศาลาแดง อังกฤษธุรกิจ10
68 6440307206 นางสาวเจนระวี ทวีพุดซา อังกฤษธุรกิจ10
69 6440307207 นางสาวชไมพร ตั้งสุณาวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
70 6440307208 นางสาวฐิติรัตน์ ศิริประกอบโกสิน อังกฤษธุรกิจ10
71 6440307209 นางสาวณัฏฐณิชา เณรชู อังกฤษธุรกิจ10
72 6440307210 นางสาวณัฐภัสสร ชุ่มเสนา อังกฤษธุรกิจ10
73 6440307211 นางสาวธนวรรณ อินทะเล อังกฤษธุรกิจ10
74 6440307212 นางสาวนพรัตน์ จัดผักแว่น อังกฤษธุรกิจ10
75 6440307213 นางสาวนันทนัช แว่นสำโรง อังกฤษธุรกิจ10
76 6440307214 นางสาวทัศนันท์ พงษ์กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
77 6440307215 นางสาวปัทมวรรณ เกล้ากลาง อังกฤษธุรกิจ10
78 6440307216 นางสาวพรวิมล มุขกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
79 6440307217 นางสาวพัชรินทร์ เดชขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
80 6440307218 นางสาวฟ้าอันดา ยิ่งบุรุษ อังกฤษธุรกิจ10
81 6440307220 นางสาววนิดา เกษชฎา อังกฤษธุรกิจ10
82 6440307221 นางสาววรัญญา พรกลาง อังกฤษธุรกิจ10
83 6440307222 นางสาววรารัตน์ ปั้นนอก อังกฤษธุรกิจ10
84 6440307223 นางสาววัชราภรณ์ ภูมรี อังกฤษธุรกิจ10
85 6440307224 นางสาวศนิ สุริยะมหาชัย อังกฤษธุรกิจ10
86 6440307225 นางสาวศิรินภา แขโคกกรวด อังกฤษธุรกิจ10
87 6440307226 นางสาวสรัญญา บุตรดี อังกฤษธุรกิจ10
88 6440307227 นางสาวสิริยากร ชาลี อังกฤษธุรกิจ10
89 6440307228 นางสาวสุธาสินี ศิริวัฒน์ อังกฤษธุรกิจ10
90 6440307229 นางสาวโสรญา ผ่องกลาง อังกฤษธุรกิจ10
91 6440307230 นางสาวอมรรัตน์ ยุ่งทอง อังกฤษธุรกิจ10
92 6440307232 นางสาวอิสยาภรณ์ ปัญญาพูนตระกูล อังกฤษธุรกิจ10
93 6440307233 นายธนดล แซงดานุช อังกฤษธุรกิจ10
94 6440307234 นายปรมัติ ขอมีกลาง อังกฤษธุรกิจ10
95 6440307235 นายรัฐกร ลิ้มเทวินทร์รักษ์ อังกฤษธุรกิจ10
96 6440307236 นายศรัณย์ มลิวัลย์ อังกฤษธุรกิจ10
97 6440307237 นายสาริษฐ์ ชมวงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
98 6440602101 นางสาวกรรณิกา อรมุล ทัศนศิลป์10
99 6440602105 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มกลาง ทัศนศิลป์10
100 6440602106 นางสาวสุภาพร เผือกชัยภูมิ ทัศนศิลป์10
101 6440602108 นายชัยวัฒน์ จันทร์ชู ทัศนศิลป์10
102 6440602109 นายธนบัตร คงเมือง ทัศนศิลป์10
103 6440602110 นายปรัชญ์ญา มูลหา ทัศนศิลป์10
104 6440602111 นายภานุเดช จั่วสันเทียะ ทัศนศิลป์10
105 6440602112 นายภูมิพัฒน์ สาคร ทัศนศิลป์10
106 6440602113 นายรัฐภูมิ จันทร์คง ทัศนศิลป์10
107 6440602115 นายวุฒิไกร รักษาชนม์ ทัศนศิลป์10
108 6440602116 นายศุภณัฐ บัวงาม ทัศนศิลป์10
109 6440602117 นายสรลักษณ์ ยลพัธน์ ทัศนศิลป์10
110 6440602119 นายอาเรียล ซาเลม ทัศนศิลป์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 6240202102 นางสาวจินต์จุฑา ไชยนา ชีววิทยา10
112 6240202103 นางสาวจินตนาภรณ์ หวะสุวรรณ์ ชีววิทยา10
113 6240202104 นางสาวชนัญชิดา ลิ่มจันทร์ ชีววิทยา10
114 6240202105 นางสาวชนิกา ปรากฎหาญ ชีววิทยา10
115 6240202106 นางสาวธนภรณ์ กามขุนทด ชีววิทยา10
116 6240202110 จ่าสิบเอกหญิง เนตรนภิศ มงคล ชีววิทยา10
117 6240202113 นางสาวพิชญา โข่พิมาย ชีววิทยา10
118 6240202114 นางสาวพิรญาณ์ ทมตะขบ ชีววิทยา10
119 6240202115 นางสาวรัชนีกร รุ่งกฤษดาพร ชีววิทยา10
120 6240202125 นายธีรกร ศรีโคกสูง ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123