รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440303102 นางสาวกาญจนามาศ เหล่าบุญมา จีน10
2 6440303103 นางสาวเกษราภรณ์ ปัจจัยโคถา จีน10
3 6440303104 นางสาวจินต์ศุจี ผาทอง จีน10
4 6440303105 นางสาวจิราภรณ์ คิมมิม จีน10
5 6440303106 นางสาวญาดา มหายศ จีน10
6 6440303107 นางสาวญาติกา ใหญ่กระโทก จีน10
7 6440303108 นางสาวณัฐกานต์ พัฒน์จะโปะ จีน10
8 6440303109 นางสาวณัฐยา เลียนอย่าง จีน10
9 6440303110 นางสาวอธิกัญญ์ภัค บุตดี จีน10
10 6440303111 นางสาวธันย์ชนก สงคราม จีน10
11 6440303112 นางสาวธิดารัตน์ ถัดจอหอ จีน10
12 6440303113 นางสาวนันชญา อ้มพรมราช จีน10
13 6440303114 นางสาวเบญญาภา เหลืองมะลัง จีน10
14 6440303115 นางสาวปวีณา พลสว่าง จีน10
15 6440303116 นางสาวพรรณชมพู คำโพธิ์ จีน10
16 6440303117 นางสาวพัฑฒิดา บุญมีรัตน์ จีน10
17 6440303118 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ พะโนราช จีน10
18 6440303119 นางสาวพีรดา คำพูล จีน10
19 6440303120 นางสาวแพรวพรรณ พันธ์เดช จีน10
20 6440303121 นางสาวมนสิชา ธรรมปัตโตกุล จีน10
21 6440303123 นางสาววาสนา สุภสร จีน10
22 6440303124 นางสาวศรัณพร สีเขียว จีน10
23 6440303125 นางสาวศรีทอง อวงประโคน จีน10
24 6440303126 นางสาวศศิธร สังฆมะณี จีน10
25 6440303127 นางสาวสกุลรัตน์ คำตัน จีน10
26 6440303128 นางสาวสิตานันท์ ฉ่ำบุตร จีน10
27 6440303129 นางสาวสิริญา บุญปลื้ม จีน10
28 6440303130 นางสาวสุขดาทิพย์ จิตโกสุม จีน10
29 6440303131 นางสาวสุพรรณษา คุณลาน จีน10
30 6440303132 นางสาวอรวรา พัดนาน จีน10
31 6440303133 นายณัฐวิทย์ ศรีเตชะ จีน10
32 6440303134 นายนิวัฒน์ พันเหนือ จีน10
33 6440303201 นางสาวกัญจนาพร ถ้ำกลาง จีน10
34 6440303202 นางสาวเกศกนก จงฝากกลาง จีน10
35 6440303203 นางสาวจิดาภา นวลไชย จีน10
36 6440303204 นางสาวจิรภิญญา ครุฑวิชิต จีน10
37 6440303205 นางสาวชนัญชิดา สร้อยสังวาลย์ จีน10
38 6440303206 นางสาวญาดา สุธรรม จีน10
39 6440303207 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันทร์แก้ว จีน10
40 6440303209 นางสาวดวงกมล ปลื้มสุด จีน10
41 6440303210 นางสาวทิพรดา เพ็งชัยภูมิ จีน10
42 6440303211 นางสาวธันยพร ศรีโคตร จีน10
43 6440303212 นางสาวนภัสร แก้วประเสริฐ  จีน13
44 6440303213 นางสาวน้ำทิพย์ หุยขุนทด จีน10
45 6440303214 นางสาวปนัดดา ทองเสริม จีน10
46 6440303215 นางสาวพรทวี ทรงศักดิ์ราตรี จีน10
47 6440303216 นางสาวพัชรี เดชขุนทด จีน10
48 6440303217 นางสาวพัณณิตา แฝงตะคุ จีน10
49 6440303218 นางสาวพิมพร ปอดดี จีน10
50 6440303220 นางสาวภัทรภร พลพวง จีน10
51 6440303221 นางสาวริษารัช กลั่นทองสุข จีน10
52 6440303222 นางสาวไลลา อินทร์รักษา จีน10
53 6440303223 นางสาววิภา งามชัยเจริญ จีน10
54 6440303224 นางสาวศริณยา คำสืบ จีน10
55 6440303225 นางสาวศศิกาญจน์ จัดนอก จีน10
56 6440303226 นางสาวศุภลักษณ์ เร็วจันทึก จีน10
57 6440303227 นางสาวสายฝน นันขุนทด จีน10
58 6440303228 นางสาวสิรภัทร พยัคฆเดชสกุล จีน10
59 6440303230 นางสาวสุนิษา สามัคคี จีน10
60 6440303231 นางสาวสุภาพร หล้าบุญ จีน10
61 6440303232 นางสาวอริญา ทองสลับ จีน10
62 6440303233 นายณัฐวุฒิ เกิดกลาง จีน10
63 6440303235 นางสาวอรพิชชา ศิลปะ จีน10
 คณะวิทยาการจัดการ
64 6440309102 นางสาวจรรยมณฑน์ ไม้เกตุ อุตท่องเที่ยว10
65 6440309103 นางสาวชไมพร มหานารี อุตท่องเที่ยว10
66 6440309104 นางสาวณัฐสุดา ปลั่งกลาง อุตท่องเที่ยว10
67 6440309105 นางสาวธนาภรณ์ ขอมกิ่ง อุตท่องเที่ยว10
68 6440309107 นางสาวปวีณา พละชัย อุตท่องเที่ยว10
69 6440309108 นางสาวปิ่นเพชร โฮงวาปี อุตท่องเที่ยว10
70 6440309110 นางสาวพรรวษา ผูกพัน อุตท่องเที่ยว10
71 6440309111 นางสาวพรหมพร เสือซ่อนพงษ์ อุตท่องเที่ยว10
72 6440309112 นางสาวพลอยไพลิน ศุภศร อุตท่องเที่ยว10
73 6440309114 นางสาวมณีรัตน์ เปลื้องกระโทก อุตท่องเที่ยว10
74 6440309115 นางสาวรัตนศิริ ศรีพรหม อุตท่องเที่ยว10
75 6440309116 นางสาวริณลาดา เปี่ยมเพ็ง อุตท่องเที่ยว10
76 6440309120 นางสาวอภิรดา ขอจัดกลาง อุตท่องเที่ยว10
77 6440309122 นางสาวอัจฉราภรณ์ แว่นใส อุตท่องเที่ยว10
78 6440309124 นายธนพัฒน์ มะยมหิน อุตท่องเที่ยว10
79 6440309125 นายปิติกร พันธุ์ธงไชย อุตท่องเที่ยว10
80 6440309127 นายเมธาสิทธิ์ ยอดทองหลาง อุตท่องเที่ยว10
81 6440309128 นายยุทธนา โนใหม่ อุตท่องเที่ยว10
82 6440310101 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีชุมพล การโรงแรม10
83 6440310103 นางสาวกัลยาลักษณ์ รัตนารักษ์ การโรงแรม10
84 6440310104 นางสาวกิตติยา ทุมมา การโรงแรม10
85 6440310105 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์ การโรงแรม10
86 6440310106 นางสาวชลธิชา เลิศพันธ์ การโรงแรม10
87 6440310107 นางสาวณัฐรุจา หิรัญเขว้า การโรงแรม10
88 6440310108 นางสาวดวงตา แอบครบุรี การโรงแรม10
89 6440310109 นางสาวดารุณี ศรีจันทร์ การโรงแรม10
90 6440310110 นางสาวดิศราภรณ์ คงนาค การโรงแรม10
91 6440310111 นางสาวดุสิตตา ศรีมาบุตร การโรงแรม10
92 6440310112 นางสาวธิดารัตน์ ภาวจันทึก การโรงแรม10
93 6440310113 นางสาวนภัสภรณ์ สูงโนนตาด การโรงแรม10
94 6440310114 นางสาวบุญรักษา จันทร์เหมือน การโรงแรม10
95 6440310115 นางสาวประกายดาว ขาวแก้ว การโรงแรม10
96 6440310117 นางสาวพณิดา ศิริบูรณ์ การโรงแรม10
97 6440310118 นางสาวพลอยพรรณ ศรีพิทักษ์ การโรงแรม10
98 6440310119 นางสาวเมธาพร ชวาลา การโรงแรม10
99 6440310120 นางสาววรรณภา เลี๊ยบฮวด การโรงแรม10
100 6440310123 นางสาวอลิศรา สอนสุ่ม การโรงแรม10
101 6440310124 นายกรกต พืบขุนทด การโรงแรม10
102 6440310125 นายกรวิชญ รังกระโทก การโรงแรม10
103 6440310128 นายธงไชย เพชรคุ้มพล การโรงแรม10
104 6440310129 นายธนกร นพคุณ การโรงแรม10
105 6440310131 นายภานุพงศ์ สีพะเนา การโรงแรม10
106 6440310132 นายวชิรวิทย์ คบขุนทด การโรงแรม10
107 6440310133 นายอภิวัฒน์ แสงกระโทก การโรงแรม10
108 6440310134 นายอินทัช ชินจันทึก การโรงแรม10
109 6440310135 นางสาวศริญญา เหลาสา การโรงแรม10
110 6440310136 นางสาวสุทธิชา เกล้ากลาง การโรงแรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123