รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240507136 นายมงคล ขันธหัด การตลาด10
2 6240507218 นางสาววรรณา แสงอรุณ การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 6140213114 นางสาวอุบลวรรณ มะโนเบ้า เทคนิคการสัตวแพทย์10
4 6340203110 นางสาวธิดารัตน์ เฝ้าหนองดู่ คหกรรม10
5 6340203125 นางสาวสุธาสินี พูนเกษม คหกรรม10
6 6340203126 นางสาวอมลรดา สัญญาอริยาภรณ์ คหกรรม10
7 6340203128 นางสาวอาทิตยา ขอดคำ คหกรรม10
8 6340203133 นายพงศกรณ์ แท่นพุดซา คหกรรม10
9 6340208104 นางสาวโสลยา เสนพิมาย เทคโนสารสนเทศ10
10 6340208109 นายกิตอัมรินทร์ รอดวินิจ เทคโนสารสนเทศ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 6441402116 นายพรชัย เชือกกระโทก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
12 6441402117 นายพิเชษฐ์ พาวขุนทด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
13 6441402119 นายภัสกร อิสสระชาติ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 6340215102 นางสาวจันทร์ทรา วังสันเทียะ อาชีวอนามัย10
15 6340215103 นางสาวชนิตา เจตนาดี อาชีวอนามัย10
16 6340215104 นางสาวชลินดา เขยผักแว่น อาชีวอนามัย10
17 6340215106 นางสาวฐานิตา จ่างูเหลือม อาชีวอนามัย10
18 6340215107 นางสาวณัฐนันท์ ถนอมศักดิ์ อาชีวอนามัย10
19 6340215108 นางสาวดวงใจ แย้มประโคน อาชีวอนามัย10
20 6340215109 นางสาวนนทิชา จำนงค์บุญ อาชีวอนามัย10
21 6340215110 นางสาวปัณณพร สิทธิวงศ์ อาชีวอนามัย10
22 6340215111 นางสาวปิยธิดา บัวสาย อาชีวอนามัย10
23 6340215112 นางสาวพนิตา บัวนา อาชีวอนามัย10
24 6340215113 จ่าสิบตรีหญิง พรกนก จันทีนอก อาชีวอนามัย10
25 6340215114 นางสาวพรชนิดา จันลา อาชีวอนามัย10
26 6340215115 นางสาวพรธิดา ปรูกระโทก อาชีวอนามัย10
27 6340215117 นางสาวพิมลนาฏ คะกาเนปะ อาชีวอนามัย10
28 6340215118 นางสาวพิยดา พาปาน อาชีวอนามัย10
29 6340215120 นางสาวภัทรวดี พามขุนทด อาชีวอนามัย10
30 6340215121 นางสาวภีรดา เพิ่มขุนทด อาชีวอนามัย10
31 6340215123 นางสาวรัชรีวรรณ งุดสันเทียะ อาชีวอนามัย10
32 6340215124 นางสาวรามาวดี สุทธะศิลป์ อาชีวอนามัย10
33 6340215125 นางสาวเรไร ดวงพุฒิ อาชีวอนามัย10
34 6340215126 นางสาวลลิตา เปรมไธสง อาชีวอนามัย10
35 6340215127 นางสาววนิดา จงย่อกลาง อาชีวอนามัย10
36 6340215128 นางสาววรรณพร เยี่ยงกลาง อาชีวอนามัย10
37 6340215129 นางสาววาสนา มิตรักษ์ อาชีวอนามัย10
38 6340215130 นางสาววิรัลยา ตันตุลา อาชีวอนามัย10
39 6340215131 นางสาวศุภาพิชญ์ หินดง อาชีวอนามัย10
40 6340215132 นางสาวสริญญา แฝงด่านกลาง อาชีวอนามัย10
41 6340215135 นางสาวสุกัญญา ลุนกุดเลาะ อาชีวอนามัย10
42 6340215136 นางสาวสุนันญา นุวรรโน อาชีวอนามัย10
43 6340215137 นางสาวสุภาภรณ์ บมขุนทด อาชีวอนามัย10
44 6340215138 นางสาวสุวิสา เขตศิริสุข อาชีวอนามัย10
45 6340215139 นางสาวอนุสรา พันธมิตร อาชีวอนามัย10
46 6340215140 นางสาวอภิญญา พานิชเจริญ อาชีวอนามัย10
47 6340215142 นางสาวอรปรียา ค้าสุกร อาชีวอนามัย10
48 6340215143 นางสาวอรุณกมล ชะนะภักดิ์ อาชีวอนามัย10
49 6340215144 นายอภิเดช วันดี อาชีวอนามัย10
50 6340216101 นางสาวกัญณ์กนิษฐ์ วิจิตรจริยา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
51 6340216102 นางสาวกัณฐิกา พรมเดช อนามัยสิ่งแวดล้อม10
52 6340216104 นางสาวชลธิชา อร่าม อนามัยสิ่งแวดล้อม10
53 6340216106 นางสาวปนัดดา พหุนันต์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
54 6340216107 นางสาวปรีดาพร โหมขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อม10
55 6340216108 นางสาวพรพันธ์ รุ่งหมื่นไวย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
56 6340216109 นางสาวพลอย วังศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
57 6340216110 นางสาวพลอยชมพู กลอนโพธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
58 6340216111 นางสาวพัชนีกร ลาสุเล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
59 6340216112 นางสาวโยศิตา โกเมน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
60 6340216113 นางสาววีรยา ฤทธิ์จรูญ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
61 6340216114 นางสาวศิริรัตน์ กลางสร้อย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
62 6340216116 นางสาวสุธาทิพย์ สินประกอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
63 6340216117 นางสาวอภัทชา ทวีผล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
64 6340216118 นายต้นคิด แดงไผ่ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
65 6340216119 นายวรากร สระกิ่ง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
66 6340216120 นายสธน สืบจะบก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
67 6341101101 นางสาว อัญชลี ภาวจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
68 6341101102 นางสาวกนกพร เผื่อแผ่ สาธารณสุขชุมชน10
69 6341101103 นางสาวกรรณิการ์ ถนัดหมอ สาธารณสุขชุมชน10
70 6341101104 นางสาวขวัญกมล ทองดี สาธารณสุขชุมชน10
71 6341101105 นางสาวจารุวรรณ อุ่นใจ สาธารณสุขชุมชน10
72 6341101106 นางสาวจิรภิญญา อินทรวิเชียร สาธารณสุขชุมชน10
73 6341101107 นางสาวชญานี บุญรอด สาธารณสุขชุมชน10
74 6341101109 นางสาวธนิษฐา แสนกุดเลาะ สาธารณสุขชุมชน10
75 6341101110 นางสาวธิดารัตน์ ศรีเคน สาธารณสุขชุมชน10
76 6341101112 นางสาวเบญจมาศ สงวนรัมย์ สาธารณสุขชุมชน10
77 6341101113 นางสาวประกายแก้ว ห่มขวา สาธารณสุขชุมชน10
78 6341101114 นางสาวพนิดา พูนกลาง สาธารณสุขชุมชน10
79 6341101115 นางสาวพลอยไพลิน บัวสระ สาธารณสุขชุมชน10
80 6341101116 นางสาวเฟื่องเกศ เปล่งปลั่ง สาธารณสุขชุมชน10
81 6341101117 นางสาวรวิสรา อาจอารัญ สาธารณสุขชุมชน10
82 6341101118 นางสาววรรัตน์ ออสวัสดิ์ สาธารณสุขชุมชน10
83 6341101119 นางสาววราภรณ์ สินนอก สาธารณสุขชุมชน10
84 6341101120 นางสาวศศิปรียา พรานเนื้อ สาธารณสุขชุมชน10
85 6341101121 นางสาวศิริพร คำดี สาธารณสุขชุมชน10
86 6341101122 นางสาวศุทธินี แขขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
87 6341101123 นางสาวสมฤดี ชาติศรี สาธารณสุขชุมชน10
88 6341101124 นางสาวสาวิตรี เมยขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
89 6341101125 นางสาวสุกฤตา ภูเดช สาธารณสุขชุมชน10
90 6341101126 นางสาวสุดารัตน์ ซ้อนพุดซา สาธารณสุขชุมชน10
91 6341101127 นางสาวสุตาภัทร โมงขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
92 6341101128 นางสาวสุภาวี กอข้าวงาม สาธารณสุขชุมชน10
93 6341101129 นางสาวหนึ่งฤทัย พลภูมิประสิทธิ์ สาธารณสุขชุมชน10
94 6341101130 นางสาวอติพร มิ่งขน สาธารณสุขชุมชน10
95 6341101131 นางสาวอัญญาพัชญ์ หมื่นวงษ์ สาธารณสุขชุมชน10
96 6341101132 นางสาวอารยา พงษ์สระพัง สาธารณสุขชุมชน10
97 6341101134 นางสาวจันจิรา แสนทวีสุข สาธารณสุขชุมชน10
98 6341101201 นางสาวกชกร ลาทัพ สาธารณสุขชุมชน10
99 6341101202 นางสาวกรรญา จันทร์สิงห์ สาธารณสุขชุมชน10
100 6341101203 นางสาวเกตุกานต์ เกตุวงษ์ สาธารณสุขชุมชน10
101 6341101204 นางสาวจันทร์ธิดา โตทะเล สาธารณสุขชุมชน10
102 6341101206 นางสาวจุฑารัตน์ ประเสริฐศรี สาธารณสุขชุมชน10
103 6341101207 นางสาวชลธิชา ชะฎาวงศ์ สาธารณสุขชุมชน10
104 6341101208 นางสาวชุติกานต์ สุปน สาธารณสุขชุมชน10
105 6341101209 นางสาวธัญญาลักษณ์ เรืองตนนอก สาธารณสุขชุมชน10
106 6341101210 นางสาวนวนันท์ ขาวกลาง สาธารณสุขชุมชน10
107 6341101211 นางสาวนิภาวรรณ พิศกลาง สาธารณสุขชุมชน10
108 6341101212 นางสาวปภาวรินทร์ พิณศิริ สาธารณสุขชุมชน10
109 6341101213 นางสาวปัตติยา แจ่มใส สาธารณสุขชุมชน10
110 6341101214 นางสาวพรนิภา จันละคร สาธารณสุขชุมชน10
111 6341101215 นางสาวพิยดา พฤกษาชีพ สาธารณสุขชุมชน10
112 6341101216 นางสาวมณีรัตน์ สูบโคกสูง สาธารณสุขชุมชน10
113 6341101217 นางสาววนภา ขมพุดทรา สาธารณสุขชุมชน10
114 6341101218 นางสาววรานุช ทองสาย สาธารณสุขชุมชน10
115 6341101219 นางสาวศศิกานต์ สมบูรณ์การ สาธารณสุขชุมชน10
116 6341101220 นางสาวศศิวรรณ โกฎสำโรง สาธารณสุขชุมชน10
117 6341101221 นางสาวศิริลักษณ์ เพียรธัญญะ สาธารณสุขชุมชน10
118 6341101222 นางสาวศุภรัตน์ คงรอด สาธารณสุขชุมชน10
119 6341101223 นางสาวสอนกีฬา มวยคล่อง สาธารณสุขชุมชน10
120 6341101224 นางสาวสิริยากร พันจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
121 6341101226 นางสาวสุดารัตน์ แต้มสีคราม สาธารณสุขชุมชน10
122 6341101227 นางสาวสุภาพร งอนสำโรง สาธารณสุขชุมชน10
123 6341101229 นางสาวหัทยา คนสนิท สาธารณสุขชุมชน10
124 6341101231 นางสาวอาทิตยา เบ้ามะโน สาธารณสุขชุมชน10
125 6341101232 นางสาวอารียา เที่ยงสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
126 6341101233 นางสาวเอมมิกา ประจุทรัพย์ สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123