รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340702101 นางสาวกนกวรรณ คงประหัด ร.บ.10
2 6340702103 นางสาวจารุวรรณ รินทะมาศ ร.บ.10
3 6340702104 นางสาวฐิตาภรณ์ ฉากกลาง ร.บ.10
4 6340702105 นางสาวดารณีนุช พวงเกาะ ร.บ.10
5 6340702107 นางสาวนพัฒพร เข็มสุข ร.บ.10
6 6340702108 นางสาวปริชาติ ขรวนรัมย์ ร.บ.10
7 6340702109 นางสาวปิยพร ปรางค์นอก ร.บ.10
8 6340702110 นางสาวพรรณพัชร นามมูลน้อย ร.บ.10
9 6340702111 นางสาวพีรดา ทับทิมธงไชย ร.บ.10
10 6340702112 นางสาวภัทรจาริน สุขเกษม ร.บ.10
11 6340702113 นางสาวมิรันตี เติมประทีป ร.บ.10
12 6340702114 นางสาวรัตนาพร อัปมาโท ร.บ.10
13 6340702115 นางสาววรารัตน์ วัชรคำประเสริฐ ร.บ.10
14 6340702118 นางสาวสุธิดา กันชร ร.บ.10
15 6340702122 นางสาวเกณิกา บุญจันทร์ ร.บ.10
16 6340702123 นายกล้าณรงค์ มณีมะเริง ร.บ.10
17 6340702126 นายณัฐพล ง้าวกลาง ร.บ.10
18 6340702127 นายธนรัตน์ หมอกกระโทก ร.บ.10
19 6340702129 นายปริญาวิชย์ รัตนะศิริบุญญา ร.บ.10
20 6340702131 นายพีรพล กรณ์งูเหลือม ร.บ.10
21 6340702133 นายยอดฉัตรเพชร กองพลพรหม ร.บ.10
22 6340702134 นายศักดิ์ระพี เทพคำดี ร.บ.10
23 6340702135 นายสหรัฐ ทัดทาน ร.บ.10
24 6340702136 นายสิริโชค ชมเดชดี ร.บ.10
25 6340702138 นายอิศรานุวัตน์ ดลประสิทธิ์ ร.บ.10
26 6340702201 นางสาวกนกวรรณ สัตย์นาโค ร.บ.10
27 6340702202 นางสาวกาญจนา ยาดี ร.บ.10
28 6340702203 นางสาวชลธิชา ศรีขัดเค้า ร.บ.10
29 6340702204 นางสาวณัฐพร พาขุนทด ร.บ.10
30 6340702205 นางสาวธนพร สำราญใจ ร.บ.10
31 6340702206 นางสาวธัญมน กุลนันทกานต์ ร.บ.10
32 6340702207 นางสาวนภัสสร เสมารัมย์ ร.บ.10
33 6340702208 นางสาวปรียาภัทร อินใจ ร.บ.10
34 6340702209 นางสาวปิยะลักษณ์ เชื่องสุวรรณ์ ร.บ.10
35 6340702210 นางสาวพาฝัน ตั้งสกุล ร.บ.10
36 6340702211 นางสาวฟารินดา พวงมณี ร.บ.10
37 6340702212 นางสาวภัทรวดี เขียวสะอาด ร.บ.10
38 6340702214 นางสาวลักขณา แผ่นเงิน ร.บ.10
39 6340702215 นางสาวศศิพร โลสันเทียะ ร.บ.10
40 6340702217 นางสาวสุดารัตน์ โม้หอชัย ร.บ.10
41 6340702218 นางสาวสุพรรสา ชาสำโรง ร.บ.10
42 6340702219 นางสาวสุวัชรา ขึมสันเทียะ ร.บ.10
43 6340702220 นางสาวหทัยชนก โค้งนอก ร.บ.10
44 6340702221 นางสาวอาริยา กลางพิมาย ร.บ.10
45 6340702222 นายกฤติพงศ ปานสูงเนิน ร.บ.10
46 6340702223 นายกิตติพิชญ์ พิศนอก ร.บ.10
47 6340702224 นายชญานนท์ ปานหงษา ร.บ.10
48 6340702226 นายณัฐวัตร มาสูงเนิน ร.บ.10
49 6340702229 นายปรินทร สายลือนาม ร.บ.10
50 6340702230 นายพิรยบดี ไชยอัฐทอง ร.บ.10
51 6340702231 นายภักดี นานอก ร.บ.10
52 6340702233 นายรติชัย แก้วก่า ร.บ.10
53 6340702234 นายศุภกิตติ์ ประจิตร ร.บ.10
54 6340702236 นายสุพัฒน์ อภิวุฒิพงศ์ ร.บ.10
55 6340702237 นายอัษฎายุธ กล้วยกลาง ร.บ.10
56 6340702238 นายนราวิชญ์ นาวีสัมพันธ์ ร.บ.10
57 6340702301 นางสาวกรรณิกาณ์ วงษ์คต ร.บ.10
58 6340702302 นางสาวขนิตา พีรวรรธนพงศ์ ร.บ.10
59 6340702305 นางสาวธนาพร ชัยอมรนุกูล ร.บ.10
60 6340702307 นางสาวนิภาพร ศรีณะรงค์ ร.บ.10
61 6340702308 นางสาวปลายฟ้า วะนาคำ ร.บ.10
62 6340702309 นางสาวพรรณกาญจน์ กมขุนทด ร.บ.10
63 6340702310 นางสาวพิมพ์ลภัส พืดขุนทด ร.บ.10
64 6340702311 นางสาวภัคจิรา เมยขุนทด ร.บ.10
65 6340702313 นางสาวรัชนก โลกระโทก ร.บ.10
66 6340702316 นางสาวสาธิดา ทิเริม ร.บ.10
67 6340702317 นางสาวสุดารัตน์ รัตนกลาง ร.บ.10
68 6340702318 นางสาวสุรัตนวดี โนใหม่ ร.บ.10
69 6340702319 นางสาวสุวัชรี สีโพธิ์ ร.บ.10
70 6340702321 นางสาวอารีรัตน์ โภคา ร.บ.10
71 6340702322 นายกฤษพล ฤทธิ์ภู่ ร.บ.10
72 6340702323 นายไกรวิชญ์ สำราญพิศ ร.บ.10
73 6340702324 นายชนะชล ครามสูงเนิน ร.บ.10
74 6340702325 นายณัฐพงศ์ พงศ์ศิวกร ร.บ.10
75 6340702326 นายธนบดี ทองแย้ม ร.บ.10
76 6340702327 นายธนาเมท ตันไชยฤทธิกุล ร.บ.10
77 6340702328 นายประติวัฒน์ สุขประเสริฐ ร.บ.10
78 6340702330 นายพิสุทธิ์ นามนนท์ ร.บ.10
79 6340702333 นายรัฐธรรมนูญ คงสูงเนิน ร.บ.10
80 6340702334 นายศุภณัฐ เดือนกลาง ร.บ.10
81 6340702336 นายสุระศักดิ์ กิมฮวด ร.บ.10
82 6340702337 นายอิทธิพล เสวตวงษ์ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
83 6240505129 นายศุภกร ดีกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
84 6240505209 นางสาวเมริสา คงวัฒนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
85 6240505213 นางสาวสุกัญญา จันทร์นวล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
86 6441101102 นางสาวณมัสนันท์ ตรงกลาง เศรษฐศาสตร์10
87 6441101104 นางสาวปรารถนา จบมลุม เศรษฐศาสตร์10
88 6441101105 นางสาวเปรมฤดี กมขุนทด เศรษฐศาสตร์10
89 6441101106 นางสาวพรพิมล คนตรง เศรษฐศาสตร์10
90 6441101107 นางสาวพาขวัญ ดีเดิม เศรษฐศาสตร์10
91 6441101108 นางสาวลลิลทิพย์ พรมด่าน เศรษฐศาสตร์10
92 6441101109 นางสาววลัยพรรณ ขอนพุดซา เศรษฐศาสตร์10
93 6441101110 นางสาวอริสรา ศรีวิลาด เศรษฐศาสตร์10
94 6441101111 นางสาวอาทิติยา ภูบังดาว เศรษฐศาสตร์10
95 6441101113 นายณัฐเศรษฐ์ ตั้งเศวตชัย เศรษฐศาสตร์10
96 6441101114 นายต่อตระกูล คมขุนทด เศรษฐศาสตร์10
97 6441101115 นายธนคุปต์ จันทร์สูงเนิน เศรษฐศาสตร์10
98 6441101116 นายปรมัตถ์ วัฒนานันทวิไล เศรษฐศาสตร์10
99 6441101117 นายวชิรพงศ์ เพ็งจันทร์ เศรษฐศาสตร์10
100 6441101118 นายศักดิพัฒน์ แย้มเเพียร เศรษฐศาสตร์10
101 6441101119 นางสาวกนกวรรณ ชายตะขบ เศรษฐศาสตร์10
102 6441101120 นายก้องภพ เพลียซ้าย เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103 6240211232 นายพงษ์พัฒน์ วันสีวงษ์ วิทย์กีฬา10
104 6340204106 นางสาวปิริยดา นาเมืองรักษ์ วิทย์ สวล.10
105 6340204107 นางสาวพัชรินทร์ แสงสุข วิทย์ สวล.10
106 6340204111 นางสาวศศิพิมพ์ เที่ยงธรรม วิทย์ สวล.10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
107 6240912101 นางสาวปิญาพร สินสมบัติ เซรามิกส์10
108 6381201101 นางสาวกุลธิดา พรหมเวทวงศ์ สถาปัตยกรรม10
109 6381201103 นางสาวณัทธินา กรญาณจิตร์ สถาปัตยกรรม10
110 6381201106 นางสาวฝนทิพย์ สุขตะคุ สถาปัตยกรรม10
111 6381201107 นางสาวพรทิพย์ ไคขุนทด สถาปัตยกรรม10
112 6381201110 นางสาวศศิกานต์ นานอก สถาปัตยกรรม10
113 6381201112 นายจิรายุ สุขพร สถาปัตยกรรม10
114 6381201113 นายนนทชัย กิ่งมะนาว สถาปัตยกรรม10
115 6381201114 นายปฏิมากร ต่อพล สถาปัตยกรรม10
116 6381201115 นายรุ่งสุริยา แสงจันทร์ สถาปัตยกรรม10
117 6460403101 นางสาวกัญญารัตน์ เณรชู จัดการอุตฯ10
118 6460403102 นางสาวธัญนันท์ นฤนาทวัฒนา จัดการอุตฯ10
119 6460403103 นางสาวพรชิตา พรมเมือง จัดการอุตฯ72
120 6460403104 นางสาวสมฤทัย คล้ายแสงฤกษ์ จัดการอุตฯ10
121 6460403105 นายคณิตนันท์ แนวบุตร จัดการอุตฯ10
122 6460403106 นายธรรณกร ทั่งพรม จัดการอุตฯ10
123 6460403107 นายธีรพันธุ์ งดสูงเนิน จัดการอุตฯ10
124 6460403108 นายนฤภัทร มะลัยไทยสงค์ จัดการอุตฯ10
125 6460403109 นายวรนนท์ ศักดิ์กำปัง จัดการอุตฯ10
126 6460403110 นายวีรพงษ์ ดวงจิตร จัดการอุตฯ10
127 6460403111 นายอาทิตย์ หัสดุ จัดการอุตฯ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123