รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240505205 นางสาวณัฐวิภา พลดอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6240505212 นางสาวศุภรักษ์ จงปลูกกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6240505215 นางสาวสุภัตรา จีบโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6240505222 นายธนภัทร ศิริวิโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6240505226 นายรัฐพงศ์ แสงวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6240505232 นายอภิสิทธิ์ หาดขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6340606101 นางสาวกัญฑิชา จาง นิเทศศาสตร์10
8 6340606102 นางสาวกัลยรัตน์ คงยิ่ง นิเทศศาสตร์10
9 6340606103 นางสาวเกณิกา คำนึงผล นิเทศศาสตร์10
10 6340606104 นางสาวจันทกานต์ รอดกลาง นิเทศศาสตร์10
11 6340606106 นางสาวจุฬารัตน์ วีระบุรุษ นิเทศศาสตร์10
12 6340606108 นางสาวชลลดา อบอุ่น นิเทศศาสตร์10
13 6340606110 นางสาวฐิดาพร เด่นอนุสรณ์ นิเทศศาสตร์10
14 6340606113 นางสาวนันทวรรณ ไกรอ่ำ นิเทศศาสตร์10
15 6340606114 นางสาวน้ำผึ้ง ปวงคำ นิเทศศาสตร์10
16 6340606115 นางสาวปัทสรา ละออศรี นิเทศศาสตร์10
17 6340606118 นางสาวภัทรวดี พรมพะเนา นิเทศศาสตร์10
18 6340606119 นางสาวรักษิตา มะวังนุทูล นิเทศศาสตร์10
19 6340606122 นางสาวสุเบญจภา หลอดคำ นิเทศศาสตร์10
20 6340606123 นางสาวสุวนันท์ จันทุดม นิเทศศาสตร์10
21 6340606128 นายนคร ค่ายสงคราม นิเทศศาสตร์10
22 6340606135 นายวาริท ธัญญวัฒน์ นิเทศศาสตร์10
23 6340606136 นายวิศว เลื่อนสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
24 6340606137 นายวุฒิภัทร ทันไธสง นิเทศศาสตร์10
25 6340606138 นายศตวรรษ ชาจอหอ นิเทศศาสตร์10
26 6340606141 นายอัมฤทธิ์ แผ้วสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
27 6340606202 นางสาวกุลนิษฐ์ แขนสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
28 6340606203 นางสาวเกศกนก ภาวจันทึก นิเทศศาสตร์10
29 6340606204 นางสาวจิตตินันท์ ทันใจ นิเทศศาสตร์10
30 6340606205 นางสาวเจติยา ศรีวงศ์ชัย นิเทศศาสตร์10
31 6340606207 นางสาวฐิติมา ทองเกลี้ยง นิเทศศาสตร์10
32 6340606208 จ่าสิบตรีหญิง นพวรรณ เพ่งผล นิเทศศาสตร์10
33 6340606209 นางสาวเบญจทิพย์ พิมพ์จันทร์ นิเทศศาสตร์10
34 6340606210 นางสาวปิยธิดา จอมเกาะ นิเทศศาสตร์10
35 6340606211 นางสาวพัชภรณ์ ปลั่งกลาง นิเทศศาสตร์10
36 6340606212 นางสาวภณสา ยนจอหอ นิเทศศาสตร์10
37 6340606214 นางสาววราภรณ์ ปั้นศิริ นิเทศศาสตร์10
38 6340606215 นางสาวศพิมพ์ณัฐ งิ้วใหญ่ นิเทศศาสตร์10
39 6340606217 นางสาวศิโรรัตน์ คำอาสา นิเทศศาสตร์10
40 6340606218 นางสาวศุภสิรินทร์ พยัคฆนิธิ นิเทศศาสตร์10
41 6340606219 จ่าสิบตรีหญิง สุรัสสา พงษ์สว่าง นิเทศศาสตร์10
42 6340606220 นางสาวสุวรรณรัตน์ พัดมา นิเทศศาสตร์10
43 6340606222 นายคุณาณล พิจารณ์ นิเทศศาสตร์10
44 6340606223 นายชลทิศ อินทโส นิเทศศาสตร์10
45 6340606225 นายณัฐพงษ์ รักษาศรี นิเทศศาสตร์10
46 6340606226 นายณัฐวัฒน์ สิงห์วิสุทธิ์ นิเทศศาสตร์10
47 6340606230 นายธีระศักดิ์ สระปัญญา นิเทศศาสตร์10
48 6340606231 นายปณวัตร ประเทศ นิเทศศาสตร์10
49 6340606233 นายปัณณวรรธ เข้มขัน นิเทศศาสตร์10
50 6340606234 นายพีรพัฒน์ แจ่มประถม นิเทศศาสตร์10
51 6340606235 นายภาคภูมิ กุนอก นิเทศศาสตร์10
52 6340606237 นายเมธาวิน คุ้มโห้ นิเทศศาสตร์10
53 6340606238 นายวรากร เรืองโรจน์ นิเทศศาสตร์10
54 6340606239 นายวัชรนนท์ เทพพรพิทักษ์ นิเทศศาสตร์10
55 6340606242 นายอภิสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ นิเทศศาสตร์10
56 6340606243 นายอาทิตย์ ขุมเกาะ นิเทศศาสตร์10
57 6340606244 นายเอกลักษณ์ ทิพย์เดโช นิเทศศาสตร์10
58 6340606245 นายเอกสิทธิ์ แก่นนาคำ นิเทศศาสตร์10
59 6340606246 นางสาวณัชชา เชิญกลาง นิเทศศาสตร์10
60 6340606247 นายคณิศร ยมชัยภูมิ นิเทศศาสตร์10
61 6460310101 นางสาวกมลชนก บุญแย้ม การโรงแรม10
62 6460310102 นางสาวคัทลียา ศรีพลกรัง การโรงแรม10
63 6460310103 นางสาวชนิดา อ๊อดเอก การโรงแรม10
64 6460310104 นางสาวฏิญาพร พ่วงชาวนา การโรงแรม10
65 6460310105 นางสาวนรากร เขียวอ่อน การโรงแรม10
66 6460310106 นางสาวปวีณา เพ็ชรหมื่นไวย การโรงแรม10
67 6460310107 นางสาววัลลภา กมลเพ็ชร การโรงแรม10
68 6460310108 นางสาววิภาวดี ตะวะนะ การโรงแรม10
69 6460310109 นางสาววิไลพร พันธะ การโรงแรม10
70 6460310110 นางสาวสิริญญา เคล้าเคลีย การโรงแรม10
71 6460310111 นายกฤตนนท์ แถบวิลัย การโรงแรม10
72 6460701102 นางสาวกฤตติการ เหลาเลิศ การจัดการ10
73 6460701103 นางสาวกัญญ์วรา บัญชาพิทักษ์ การจัดการ10
74 6460701104 นางสาวกัญญารัตน์ คำเลิศ การจัดการ10
75 6460701105 นางสาวกิติยา อินทร์เสนา การจัดการ10
76 6460701106 นางสาวเกตุแก้ว แก้วมูลมุข การจัดการ10
77 6460701108 นางสาวจารุพิชญา สารีมน การจัดการ10
78 6460701109 นางสาวจิราภา มณีแสง การจัดการ10
79 6460701110 นางสาวชนาภา กลิ่นจันทร์ การจัดการ10
80 6460701111 นางสาวชนิภา วงศ์ลิมสมุทร การจัดการ10
81 6460701112 นางสาวชลิดาพร ธรรมประสิทธิ์ การจัดการ10
82 6460701113 นางสาวณัชชา ชูชาติ การจัดการ10
83 6460701114 นางสาวณัฐฐา ฝ่อกระโทก การจัดการ10
84 6460701115 นางสาวดลญา ศิริสูงเนิน การจัดการ10
85 6460701116 นางสาวทรรศนีย์ เมฆกลาง การจัดการ10
86 6460701117 นางสาวทัศนีย์ โสมศุภผล การจัดการ10
87 6460701118 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาลา การจัดการ10
88 6460701120 นางสาวนิภาวัลย์ สุทธิสน การจัดการ10
89 6460701123 นางสาวประภัสสร ทองแช่ม การจัดการ10
90 6460701124 นางสาวประภานิช บุญประดิษฐ์ การจัดการ10
91 6460701125 นางสาวปรียาภรณ์ เซียงหนู การจัดการ10
92 6460701126 นางสาวปิยะธิดา พัจนา การจัดการ10
93 6460701127 นางสาวพิมพ์ประพันธ์ ปลอดโคกสูง การจัดการ10
94 6460701129 นางสาวมุจลิน ชูสระน้อย การจัดการ10
95 6460701130 นางสาวรุ่งนะภา เกตุใหม่ การจัดการ10
96 6460701131 นางสาววนาลี เชื่อมกระโทก การจัดการ10
97 6460701132 นางสาววรรณพร กิสันเทียะ การจัดการ10
98 6460701133 นางสาวสุธิดา คานนิม การจัดการ10
99 6460701134 นางสาวสุนิสา มีด้วง การจัดการ10
100 6460701135 นางสาวสุพรรณี อรุณศักดิ์ การจัดการ10
101 6460701136 นางสาวสุวัลย์วณี จงจิตร์กลาง การจัดการ10
102 6460701137 นางสาวสุวิมล อุ่นบุญ การจัดการ10
103 6460701139 นายกมล จันสด การจัดการ10
104 6460701141 นายพันธนันท์ ปราบโจร การจัดการ10
105 6460704103 นางสาวพรธิตา หงษาแก้ว คอมธุรกิจ10
106 6460704104 นางสาวพีชานิกา แสดใหม่ คอมธุรกิจ10
107 6460704105 นางสาวเมธาวี ขวาคำ คอมธุรกิจ10
108 6460704106 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริประภา แก้วเมืองน้อย คอมธุรกิจ10
109 6460704107 นางสาวอรอนงค์ ปราบนอก คอมธุรกิจ10
110 6460704108 นายเกียรติศักดิ์ ดิษฐ์สูงเนิน คอมธุรกิจ10
111 6460704109 นายณรงค์ฤทธิ์ พิพิธกุล คอมธุรกิจ10
112 6460704110 นายธีรสิทธิ ฟักตระกูล คอมธุรกิจ10
113 6460704111 นายปฏิพาน กระต่ายทอง คอมธุรกิจ10
114 6460704112 นายปฏิภาณ ท้าวสูงเนิน คอมธุรกิจ10
115 6460704114 นายสุขวงศ์ นาคกะสัง คอมธุรกิจ10
116 6460704115 นายสุรศักดิ์ วงศ์ก้อนทอง คอมธุรกิจ10
117 6460704116 นายอรรถพล เพ็ชรเจริญ คอมธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118 6340210107 นายชัพวิชญ์ เอื้อไธสง สถิติ10
119 6340211103 นางสาวพราวนภา แก้วคุณเลิศ วิทย์กีฬา10
120 6340211105 จ่าสิบตรีหญิง รุ่งทิวา เจริญลาภ วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123