รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440301101 นางสาวกัลยรัตน์ ศิลปานนท์ ไทย10
2 6440301102 นางสาวคีตภัทร พันวอ ไทย10
3 6440301103 นางสาวจุฑาทิตย์ สุภา ไทย10
4 6440301104 นางสาวชมลวรรณ ชาญชาติ ไทย10
5 6440301105 นางสาวชัชฎาภรณ์ เข็มแก้ว ไทย10
6 6440301106 นางสาวณัฏฐ์ชญา แหวดกลาง ไทย10
7 6440301107 นางสาวทิฆัมพร ดงกระโทก ไทย10
8 6440301109 นางสาวธิดารัตน์ คนไว ไทย10
9 6440301110 นางสาวนงคราญ เพียซ้าย ไทย10
10 6440301111 นางสาวนภัส วิเศษเนตร ไทย10
11 6440301112 นางสาวนัทธกานต์ นูพลกรัง ไทย10
12 6440301114 นางสาวปรารถนา บุตมาตร ไทย10
13 6440301115 นางสาวปริชญา อ่องสันเทียะ ไทย10
14 6440301116 นางสาวปรีญารัตน์ เหิมขุนทด ไทย10
15 6440301118 นางสาวพิชญาภัค แนวดี ไทย10
16 6440301121 นางสาวมินตรา โกสันเทียะ ไทย10
17 6440301122 นางสาวเมศิณี ช่วยโชติ ไทย10
18 6440301123 นางสาวยูฟ่า ยุทธกลาง ไทย10
19 6440301124 นางสาวรัตนาวดี เดือนกระโทก ไทย10
20 6440301125 นางสาววรัญญา พันมหา ไทย10
21 6440301126 นางสาววาสนา เตยโพธิ์ ไทย10
22 6440301127 นางสาววิมลศิริ ศรีคำเวียง ไทย10
23 6440301128 นางสาวศรุตยา ธีระวัฒนะกิตติ ไทย10
24 6440301129 นางสาวศิริลักษณ์ ด่วนทับรัมย์ ไทย10
25 6440301130 นางสาวสกุลกาญจน์ พร้อมพรั่ง ไทย10
26 6440301131 นางสาวสมฤดี ทรัพย์สูงเนิน ไทย10
27 6440301132 นางสาวสุภาพร ด่านอุด ไทย10
28 6440301133 นางสาวสุรัชนา พันธ์พรม ไทย10
29 6440301134 นางสาวโสรยา เอไธสง ไทย10
30 6440301135 นางสาวอนัญพร ช่วยปานพะเนา ไทย10
31 6440301136 นางสาวอนุธิดา เลิศไธสง ไทย10
32 6440301137 นางสาวอภิรญา ดันนอก ไทย10
33 6440301138 นางสาวอริสา พวงสันเทียะ ไทย10
34 6440301139 นางสาวอินทิรา โสภณเกษมวชิร ไทย10
35 6440301140 นายนัฐวุฒิ กิ่งพุทรา ไทย10
36 6440301141 นางสาวดวงมณี คีรีกลาง ไทย10
37 6440305101 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มผักแว่น สารสนเทศศาสตร์ฯ10
38 6440305102 นางสาวทิพย์นที เพิ่มโภคา สารสนเทศศาสตร์ฯ10
39 6440305103 นางสาวนิมมานรดี ดุจดา สารสนเทศศาสตร์ฯ10
40 6440305105 นางสาวพิมพกานต์ ปลอดโปร่ง สารสนเทศศาสตร์ฯ10
41 6440305106 นางสาวสุพิชญา ครึ้มค้างพลู สารสนเทศศาสตร์ฯ10
42 6440305107 นางสาวอนัตตา แสงศิรินาวิน สารสนเทศศาสตร์ฯ10
43 6440305108 นายเกริกชัย มัครมย์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
44 6440305109 นายณัฐพันธ์ ฉัตรสูงเนิน สารสนเทศศาสตร์ฯ10
45 6440305110 นายภทรธร ภทรสกุลวงศ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
46 6440305111 นายภูมินทร์ เครือแก่นแก้ว สารสนเทศศาสตร์ฯ10
47 6440305112 นายอมรเทพ พละสุข สารสนเทศศาสตร์ฯ10
48 6440306103 นางสาวจรรยพร รุ่งโรจน์ ญี่ปุ่น10
49 6440306105 นางสาวฐิติวรดา งามกลาง ญี่ปุ่น10
50 6440306106 นางสาวณัฏฐ์กานต์ ตรีสัตย์ ญี่ปุ่น10
51 6440306108 นางสาวธมนวรรณ ใกล้กลาง ญี่ปุ่น10
52 6440306109 นางสาวธันย์ชนก เหลาแตว ญี่ปุ่น10
53 6440306110 นางสาวพัทธ์ธีรา ชาวงษ์ ญี่ปุ่น10
54 6440306111 นางสาวบุศรินทร์ กลยนี ญี่ปุ่น10
55 6440306113 นางสาวประณยา จิตติอาภา ญี่ปุ่น10
56 6440306116 นางสาวพรรณวษา บูรณสรรค์ ญี่ปุ่น10
57 6440306117 นางสาวพัชราพร กรรณลา ญี่ปุ่น10
58 6440306118 นางสาวภิรัญญา ชุมสิทธิ์ ญี่ปุ่น10
59 6440306119 นางสาวมนรดา ทานธรรมงาม ญี่ปุ่น10
60 6440306120 นางสาวรัตติกาล ลาดกระโทก ญี่ปุ่น10
61 6440306122 นางสาวลักษณา สุขเกษม ญี่ปุ่น10
62 6440306123 นางสาวศรัยฉัตร ฉัตรสูงเนิน ญี่ปุ่น10
63 6440306125 นางสาวศิริวิภา ซึมกลาง ญี่ปุ่น10
64 6440306126 นางสาวสลินทิพย์ ศรีสนชัย ญี่ปุ่น10
65 6440306128 นางสาวสุวนันท์ ทิพจันทร์ ญี่ปุ่น10
66 6440306132 นายตุลธร ทองเหลือง ญี่ปุ่น10
67 6440306133 นายธนพล เกล็ดพลี ญี่ปุ่น10
68 6440306136 นายนาโอยะ อิชิฮาระ ญี่ปุ่น10
69 6440306137 นายบัญชากานต์ ภู่มาลา ญี่ปุ่น10
70 6440306138 นายปฐม ชำนินอก ญี่ปุ่น10
71 6440306139 นายเมธัส โชคภัทรนวคุณ ญี่ปุ่น10
72 6440306140 นายวิศรุต เมืองแก้ว ญี่ปุ่น10
73 6440306141 นายศิรชัช ลีผาสุข ญี่ปุ่น10
74 6440306142 นายสหรัฐ อ่อนผิว ญี่ปุ่น10
75 6440306143 นายอนุชา เต็มสว่างโชค ญี่ปุ่น10
76 6440306144 นายอภิวัฒน์ ปักษา ญี่ปุ่น10
77 6440306145 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ ญี่ปุ่น10
78 6440601101 นางสาวกฤษณา เงื่อนพิมาย นิเทศศิลป์10
79 6440601102 นางสาวกฤษติญา นิ่มนวล นิเทศศิลป์10
80 6440601103 นางสาวกัญญาณัฐ พาภักดี นิเทศศิลป์10
81 6440601104 นางสาวกิติมา เขียนโคกกรวด นิเทศศิลป์10
82 6440601106 นางสาวณัฏณิชา บุญมา นิเทศศิลป์10
83 6440601107 นางสาวปิยมาศ ศรีษะ นิเทศศิลป์10
84 6440601108 นางสาวพรทิพย์ หิรัญชาติ นิเทศศิลป์10
85 6440601109 นางสาวพรไพลิน ราชโนนเขวา นิเทศศิลป์10
86 6440601111 นางสาวพัสตราภรณ์ พลจันทึก นิเทศศิลป์10
87 6440601112 นางสาวเพ็ญนภา สมวงศ์ นิเทศศิลป์10
88 6440601113 นางสาวเพ็ญพิชชา คำสอน นิเทศศิลป์10
89 6440601115 นางสาวมินทร์ตรา ลำดวน นิเทศศิลป์10
90 6440601116 นางสาวลักษมน บุญเผย นิเทศศิลป์10
91 6440601117 นางสาวศุภสุตา กนกแก้ว นิเทศศิลป์10
92 6440601119 นางสาวสิริกัญญา ดอกพิกุล นิเทศศิลป์10
93 6440601120 นางสาวอาทิตยา แตงกระโทก นิเทศศิลป์10
94 6440601121 นางสาวอาภากร ตั้งอั้น นิเทศศิลป์10
95 6440601122 นางสาวอินทิรา น้อยกลาง นิเทศศิลป์10
96 6440601123 นายเกริกพล คุณุทัย นิเทศศิลป์10
97 6440601124 นายเกียรติศักดิ์ ขาวเมืองน้อย นิเทศศิลป์10
98 6440601125 นายชลกานต์ การโคกกรวด นิเทศศิลป์10
99 6440601126 นายชัยวัฒน์ ชำนาญในเมือง นิเทศศิลป์10
100 6440601127 นายณรงค์ พวงมาลี นิเทศศิลป์10
101 6440601129 นายนันทชัย มอมขุนทด นิเทศศิลป์10
102 6440601130 นายปิยพัฒน์ นาอินตา นิเทศศิลป์10
103 6440601131 นายพิทักษ์ บวกโพธิ์ นิเทศศิลป์10
104 6440601132 นายเพิ่มพล เจริญศิริ นิเทศศิลป์10
105 6440601133 นายภูมินทร์ จินารักษ์ นิเทศศิลป์10
106 6440601134 นายรัฐกร หล่อนกลาง นิเทศศิลป์10
107 6440601135 นายฤทธิชัย จินตวร นิเทศศิลป์10
108 6440601136 นายวีรภัทร สังข์ธาดา นิเทศศิลป์10
109 6440601137 นายศิลปกร ชัยวรรณสถิตย์ นิเทศศิลป์10
110 6440601138 นายศุภวัทน์ จงนบกลาง นิเทศศิลป์10
111 6440601139 นายสิทธิโชค โพธิ์วิเศษ นิเทศศิลป์10
112 6440601140 นายอัครพล คำชัย นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
113 6240505101 นางสาวกนกชนม์ เลื่องลือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
114 6240505102 นางสาวกัลยารักษ์ เลิศวรายุทธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
115 6240505115 นางสาวสุพัตรา แก้ววันทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
116 6240505133 นายอัมรินทร์ ด่านกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
117 6240505218 นายกรัณฑ์ ธรรมชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
118 6240505224 นายปาฏิหาริย์ มงคลสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123