รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801112 นางสาวทิพย์สุดา กาละเหลา ร.บ.10
2 6441801122 นางสาวภควดี รักษาชนม์ ร.บ.10
3 6441801128 นางสาวลัดดาพร ทับน้อย ร.บ.10
4 6441801131 นางสาวสาวิตรี พิศุทธิสุวรรณ ร.บ.10
5 6441801139 นายไชยพศ ดวงจิตร ร.บ.10
6 6441801143 นายธีรพัต พงษ์ใหม่ ร.บ.10
7 6441801151 นายสฤษฎ์ภพ ศรีโพธิ์ ร.บ.10
8 6441801152 นายสุฐิศักดิ์ ต่วนกระโทก ร.บ.10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 6340205101 นางสาวกันติกา แสบขุนทด เกษตรศาสตร์10
10 6340205103 นางสาวขวัญนรินทร์ รอดกลาง เกษตรศาสตร์10
11 6340205104 นางสาวจีรนันท์ บรรเทิงใจ เกษตรศาสตร์10
12 6340205105 นางสาวนรีกานต์ มาขุนทด เกษตรศาสตร์10
13 6340205107 นางสาวนิภาพร คำแก้ว เกษตรศาสตร์10
14 6340205108 นางสาวนิศารัตน์ แฝงเพ็ชร เกษตรศาสตร์10
15 6340205110 นางสาวนุสรา เหล่าฤทธิ์ เกษตรศาสตร์10
16 6340205111 นางสาวบัณฑิตา พิมอุบล เกษตรศาสตร์10
17 6340205113 นางสาวณัฐชนิษฐ์ ถ่ายสูงเนิน เกษตรศาสตร์10
18 6340205114 นางสาวพิรดา เหงกระโทก เกษตรศาสตร์10
19 6340205116 นางสาวรัชฎาพร สถิตเป้า เกษตรศาสตร์10
20 6340205121 นางสาวอรดา ประเสริฐวงค์ เกษตรศาสตร์10
21 6340205122 จ่าสิบตรี จีรศักดิ์ นาคร้าย เกษตรศาสตร์10
22 6340205123 นายธนภัทร์ ประสาทนอก เกษตรศาสตร์10
23 6340205125 นายพนมกร ไพรนอก เกษตรศาสตร์10
24 6340205126 นายไพวัล แหวนเพ็ชร เกษตรศาสตร์10
25 6340205128 นายสุทธวัฒน์ ลัดขุนทด เกษตรศาสตร์10
26 6340211101 นางสาวจุฑาทิพย์ คูณราช วิทย์กีฬา10
27 6340211102 จ่าสิบตรีหญิง ธิติญา คำมูล วิทย์กีฬา10
28 6340211103 นางสาวพราวนภา แก้วคุณเลิศ วิทย์กีฬา10
29 6340211104 นางสาวภัทราวดี ภาคทอง วิทย์กีฬา10
30 6340211105 จ่าสิบตรีหญิง รุ่งทิวา เจริญลาภ วิทย์กีฬา10
31 6340211106 นางสาววีรอร ขยายแสง วิทย์กีฬา10
32 6340211108 นางสาวสุธิตา ช่วยงาน วิทย์กีฬา10
33 6340211109 นางสาวอภิญญา อาจวิชัย วิทย์กีฬา10
34 6340211110 นางสาวอัจฉริยา คลังระหัด วิทย์กีฬา10
35 6340211111 นายกฤษณพล สายนาค วิทย์กีฬา10
36 6340211112 นายก้องภัค โพธิ์ไฮ วิทย์กีฬา10
37 6340211113 นายเกียรตศักดิ์ จิตตจำนงค์ วิทย์กีฬา72
38 6340211117 นายเฉลิมพันธ์ ทองศรีมะดัน วิทย์กีฬา10
39 6340211123 นายธนดล สุดสวาท วิทย์กีฬา10
40 6340211124 นายธนา ศรีสายชล วิทย์กีฬา10
41 6340211125 นายธีรชัย สีลา วิทย์กีฬา10
42 6340211126 นายธีรภัทร หมายจากกลาง วิทย์กีฬา10
43 6340211127 นายนนท์ภิวัฒน์ พุทธวาลย์ วิทย์กีฬา10
44 6340211128 นายนวพล แสนศรี วิทย์กีฬา10
45 6340211129 นายนันทพงษ์ ศิริบวรเกียรติ วิทย์กีฬา10
46 6340211130 นายปกรณ์ อุส่าห์ดี วิทย์กีฬา10
47 6340211132 นายพัสกร บุญสิทธิ์ วิทย์กีฬา10
48 6340211133 นายพิพัฒพงษ์ สมานจิต วิทย์กีฬา10
49 6340211134 นายภราดร ปานจอหอ วิทย์กีฬา10
50 6340211135 นายภัทรวุฒิ ศรีโนนม่วง วิทย์กีฬา10
51 6340211136 นายภาณุวัฒน์ วัจนศิริเสถียร วิทย์กีฬา10
52 6340211137 นายเมธัส กรมไธสง วิทย์กีฬา10
53 6340211138 นายรัฐสยาม เตือนจิตต์ วิทย์กีฬา10
54 6340211139 นายวรกุล โด่กระโทก วิทย์กีฬา10
55 6340211141 นายศรุต พรหมจินดา วิทย์กีฬา10
56 6340211142 นายศุภสัณห์ กาลศิลป์ วิทย์กีฬา10
57 6340211144 นายสุพจน์ เกิดผล วิทย์กีฬา10
58 6340211145 จ่าสิบตรี สุรศักดิ์ ทองแสง วิทย์กีฬา10
59 6340211147 นายอภิรักษ์ โมงกระโทก วิทย์กีฬา10
60 6340211148 นายอรรถพล สายบุญนาม วิทย์กีฬา10
61 6340211149 จ่าสิบตรี อัษฎากรณ์ พูนประโคน วิทย์กีฬา10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62 6381201101 นางสาวกุลธิดา พรหมเวทวงศ์ สถาปัตยกรรม10
63 6381201114 นายปฏิมากร ต่อพล สถาปัตยกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123