รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6340201101 นางสาวกัลย์สุดา ฮวดสูงเนิน เคมี10
2 6340201102 นางสาวจุฑาทิพย์ เขพันดุง เคมี10
3 6340201103 นางสาวชฎาพร ทองดี เคมี10
4 6340201104 นางสาวนันทวรรณ แอบจันอัด เคมี10
5 6340201105 นางสาวภาสินี บำรุงนอก เคมี10
6 6340201106 จ่าสิบตรีหญิง ศศิวรรณ จันทิชัย เคมี10
7 6340201107 นางสาวศิรินธร อ่อนเกษ เคมี10
8 6340201108 นางสาวสมฤทัย ชินวงค์ เคมี10
9 6340201109 นางสาวสุดาวัลย์ ชูเกษม เคมี10
10 6340201110 นางสาวอธิชา อินทร์งาม เคมี10
11 6340201111 นางสาวอาทิตยา มีฤกิจ เคมี10
12 6340202103 นางสาวกุลจิรา ชอบสว่าง ชีววิทยา10
13 6340202105 นางสาวเกร็จมณี เพ็ชร์หมื่นไวย ชีววิทยา10
14 6340202107 นางสาวเจนจิรา หวังหมู่กลาง ชีววิทยา10
15 6340202108 นางสาวชญาณี พาโส ชีววิทยา10
16 6340202110 นางสาวณัฐกานต์ เจียนกระโทก ชีววิทยา10
17 6340202111 นางสาวดลพร พรมวัง ชีววิทยา10
18 6340202112 นางสาวปวีณา วิหกเหิน ชีววิทยา10
19 6340203101 นางสาวกนกภรณ์ ศรีชุมพล คหกรรม10
20 6340203102 นางสาวกัลยาภรณ์ มณีวรรณ์ คหกรรม10
21 6340203103 นางสาวกิ่งแก้ว แก้วอินตา คหกรรม10
22 6340203104 นางสาวเกตน์นิภา ทิพหะ คหกรรม10
23 6340203105 นางสาวชนนิกานต์ ลำมะนา คหกรรม10
24 6340203106 นางสาวชลธิชา ค่ากระโทก คหกรรม10
25 6340203108 นางสาวณัฐมน สิงห์สิริสัจจกุล คหกรรม10
26 6340203109 นางสาวดาราณี มีโทน คหกรรม10
27 6340203110 นางสาวธิดารัตน์ เฝ้าหนองดู่ คหกรรม10
28 6340203111 นางสาวนภัสสิรี ประทุมเวียง คหกรรม72
29 6340203112 นางสาวนัธวรรณ ช้างสาร คหกรรม10
30 6340203113 นางสาวนิธาดา หนูมี คหกรรม10
31 6340203115 นางสาวเบญญาภร รุ่งธารารัตน์ คหกรรม10
32 6340203116 จ่าสิบตรีหญิง พรชนก ช้อยสระน้อย คหกรรม10
33 6340203117 นางสาวพรรณภษา หมั่นภักดี คหกรรม10
34 6340203118 นางสาวยุพา แปลนพิมาย คหกรรม10
35 6340203120 นางสาววิจิตรา ชาติเผือก คหกรรม10
36 6340203122 นางสาวสิริวรรณ ชอบการไร่ คหกรรม10
37 6340203124 นางสาวสุดารัตน์ แถมดอน คหกรรม10
38 6340203125 นางสาวสุธาสินี พูนเกษม คหกรรม10
39 6340203126 นางสาวอมลรดา สัญญาอริยาภรณ์ คหกรรม10
40 6340203127 จ่าสิบตรีหญิง อัญชลี ตันติวิทยาพันธ์ คหกรรม10
41 6340203128 นางสาวอาทิตยา ขอดคำ คหกรรม10
42 6340203130 นายธนากร โอกระโทก คหกรรม10
43 6340203132 นายพงศกร จิตรแก้ว คหกรรม10
44 6340203133 นายพงศกรณ์ แท่นพุดซา คหกรรม10
45 6340203134 นายยุทธภูมิ แสนแก้ว คหกรรม10
46 6340203135 นายวัชรชัย วรธงไชย คหกรรม10
47 6340203136 นายสรายุ เกวียนสูงเนิน คหกรรม10
48 6340203137 นายสิทธิโชค ประธาน คหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123