รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340301101 นางสาวกชกร เรียงณรงค์ อังกฤษ10
2 6340301102 นางสาวกาญจนา ยนพิมาย อังกฤษ10
3 6340301103 นางสาวเกศินี มุ่งขอบกลาง อังกฤษ10
4 6340301104 นางสาวจันทรกานต์ พุฒสุข อังกฤษ10
5 6340301105 นางสาวเจนจิรา รักษาพล อังกฤษ10
6 6340301106 นางสาวญานิกา ยอดทองหลาง อังกฤษ10
7 6340301107 นางสาวณัฏฐกานต์ เยี่ยงเสือ อังกฤษ10
8 6340301108 นางสาวณัฐธิดา เรียบสันเทียะ อังกฤษ10
9 6340301110 นางสาวธนัชพร เทือกคำซาว อังกฤษ10
10 6340301112 นางสาวประภัสสร กังขอนนอก อังกฤษ10
11 6340301113 นางสาวปัทมวรรณ ชัยจันทร์ อังกฤษ10
12 6340301114 นางสาวปิยะฎา แดงสร้อย อังกฤษ10
13 6340301115 นางสาวพนิตตา ฉวยกระโทก อังกฤษ10
14 6340301116 นางสาวพัชรา อิงสระน้อย อังกฤษ10
15 6340301118 นางสาวพีราพร รุ่งเรือง อังกฤษ10
16 6340301120 นางสาวรติมา ติยะกุล อังกฤษ10
17 6340301121 นางสาววัชราภรณ์ โขงจันทึก อังกฤษ10
18 6340301124 นางสาวสิริพร พุกทอง อังกฤษ10
19 6340301125 นางสาวสุจิตรา พูนณรงค์ อังกฤษ10
20 6340301126 นางสาวสุพรรษา แสงตะวัน อังกฤษ10
21 6340301127 นางสาวสุภาวดี ทิมโพธิ์กลาง อังกฤษ10
22 6340301128 จ่าสิบตรีหญิง ออมทอง สวมชัยภูมิ อังกฤษ10
23 6340301129 นายธมลวรรณ ทำมะเริงศรี อังกฤษ10
24 6340301130 นายไกรวุฒิ ดีพาชู อังกฤษ10
25 6340301131 นายอีเมอร์สัน เหล่าเจริญ อังกฤษ10
26 6340301132 นายธนกร ชาติพุดซากุล อังกฤษ10
27 6340301134 นายพุฒิพงศ์ จารัตน์ อังกฤษ10
28 6340301135 นายภาณุสรณ์ เที่ยงตรง อังกฤษ10
29 6340301136 นายภาสวิชญ์ เหลื่อมนอก อังกฤษ10
30 6340301137 นายรชตะ แก้วแหวน อังกฤษ10
31 6340301138 นายหล้าลานเมือง วรรณพิละ อังกฤษ10
32 6340301139 นายธนวรรธน์ มิรินทร์ อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
33 6240507235 นายภูริทัต พัฒนชัยพงษ์ศิริ การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 6340207201 นางสาวณัฐชรีณ ไปยะโพธิ์ศรี วิทย์คอม10
35 6340207202 นางสาวปาริชาติ ศิริรัตน์ วิทย์คอม10
36 6340207209 นายกีรติกานต์ อาษา วิทย์คอม10
37 6340207211 นายเจษฎา ดนตรี วิทย์คอม10
38 6340207212 นายชัยวัฒน์ ทวีลาภ วิทย์คอม10
39 6340207213 นายณัชชา ถ่ายสูงเนิน วิทย์คอม10
40 6340207215 นายธนบดี นวลจันทร์ วิทย์คอม10
41 6340207217 นายธีรเดช สมพันเพียง วิทย์คอม10
42 6340207218 นายพสชนันท์ ศรนิล วิทย์คอม10
43 6340207219 นายภาณุวัฒน์ ฐิติเจริญศักดิ์  วิทย์คอม10
44 6340207220 นายไมตรี ขานสันเทียะ วิทย์คอม10
45 6340207222 นายสันติภาพ วงษ์วิโรจน์ วิทย์คอม10
46 6340207223 นายเสฏฐนันท์ จันธนะสมบัติ วิทย์คอม10
47 6340207224 นายอธิบดิณร์ ฟอกสันเทียะ วิทย์คอม10
48 6340207225 นายอาทิตย์ กำลังเหลือ วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123